Search Results

Showing 51 - 100 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous12345678910..23Next >

Match Authors Date Type
"Pojkar kan också tycka om rosa" : Om barnböckers förmedlande av genus och barns uppfattningar om pojkar och flickor
51 Olsson, Matilda 2009-01-01 THESIS
Laborativ matematikundervisning : Ett tänkbart komplement till traditionell gymnasieundervisning
52 Wahlberg, Mikael; Johansson, Mattias 2007-08-23 THESIS
Minijob : en tysk arbetsmarknadspolitisk åtgärd
53 Petersson, Hanna 2008-02-26 THESIS
E-handel i småföretag
54 Svensson, Marlene 2005-02-07 THESIS
Man hittar sin nisch : Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet
55 Kullberg, Karin 2006-01-01 THESIS
Analys av sprickdetektion vid automatisk avsyning av granvirke : med avseende på sprickors bredd, längd och djup
56 Andreasson, Robert; Jansson, Pontus 2008-08-13 THESIS
I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom
57 Syrén, Susanne 2008-01-01 THESIS
Vårdandets Tao : En fenomenologisk studie om vårdrelationer i Kina
58 Chow, Judy 2008-01-01 THESIS
Sverigedemokraternas valframgångar 2006 : - En ulv i fårakläder?
59 Haraldsson, Emma; Neuschütz, Åsa 2007-02-20 THESIS
Gymnasieelevers väg till fysikförståelse
60 Sporre, Morgan; Larsson, Robert 2008-02-22 THESIS
Den relationella konsten och de estetiska läroprocesserna som en väg mot flerstämmighet i undervisningen Relational aesthetics and the aesthetic process of learning as a method for more polyphonic education
61 Ahlqvist, cecilia 2009-01-01 THESIS
Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
62 Pettersson, Eva 2008-01-01 THESIS
Häxor i periferin : Trolldomsprocesser i Småland 1604-1619.
63 Dürango, Ida; Swahn, Sofia 2006-06-09 THESIS
"Take a Look at the Lawman" : Musik i TV-drama, en jämförelse mellan Miami Vice och Life on Mars "Take a Look at the Lawman" : Music in TV Drama, a Comparison Between Miami Vice and Life on Mars
64 Knutsson, Malin 2009-01-01 THESIS
Moss-sedumtakets bullerdämpande egenskaper : The noise reduction capability of greenroofs
65 Jonsson, Mattias 2009-01-01 THESIS
Battling at two fronts. Friendship, loyalty and fascism in Requiem for a Malta Fascist by Francis Ebejer.
66 Winberg, Martin 2009-01-01 THESIS
Att producera eller reproducera text? : En studie av fem gymnasiepojkars arbete med skrivprocessen i en provsituation
67 Johansson, Annelie 2006-06-21 THESIS
Från tragisk overklighet till fattbar verklighet : En jämförande kvalitativ studie av krisstöd utifrån kristeorier och krisgrupper i risksamhället
68 Jönsson, Stina; Wassbäck, Åsa 2008-02-15 THESIS
Skönlitteratur + Läsinlärning = Sant? : En studie om att använda skönlitteratur i läsinlärningen Fiction and Literacy, are they connected? : A study of the possibilities to use fiction in the process of teaching how to read.
69 Gustavsson, Catrin; Lysebring, Stina THESIS
"Ett lika fritt folk bör äga lika rätt" : Om förändringarna i jordägandet i Öja socken före och efter 1789 och 1809/10
70 Arfvidsson, Björn 2006-11-20 THESIS
Students’ experiences on eMesimi; an e-learning system in University of Prishtina, Kosova
71 Kurti, Erdelina 2008-06-10 THESIS
"Som hjärtpatient är du alltid orolig för att nästa andetag kan bli ditt sista." : – En litteraturstudie om patienters upplevelse av kronisk hjärtsvikt
72 Ekblom, Elin 2009-01-01 THESIS
Från satsatom till hel text : Sammanhang i text From phrase to text : Coherence in student writing
73 Lorentzon, Daniela 2009-01-01 THESIS
Sociala medier- child of the revolution? : En kvalitativ studie med Facebook i rampljuset
74 Andersson, Linda; Brodin, Charlotte 2008-01-01 THESIS
Kursmålsbearbetning i kurslitteratur för gymnasiekursen Kemi A : en jämförelse
75 Hjorth, Henrik 2009-01-01 THESIS
Personlig integritet i arbetslivet : Arbetsgivarens möjlighet till kontroll av arbetstagarens Internet- och e-postanvändning
76 Bengtsson, Sofi 2008-04-08 THESIS
Sexuella övergrepp och missbruk : Kvinnor inom den frivilliga missbruksvården
77 Björk-Timm , Sofia; Lindemann, Frida 2009-01-01 THESIS
Undersökning av vindlaster på en parabolantenn Determination of wind loads on a parabolic antenna
78 Wreinerth, Joachim; Hjalmarsson, Joel 2009-01-01 THESIS
Den svåra grammatiken : En studie om två läroböckers framställningar av grammatik och några svensklärares erfarenheter av grammatikundervisning The complicated grammar : A study of grammar teaching materials and Swedish teachers? experiences of grammar teaching
79 Johansson, Lisa 2009-01-01 THESIS
PIN IT UP! : En studie av Pin-Up-bildens visuella utveckling under 1900-talet
80 Welander, Malin 2007-03-07 THESIS
Decolourization of azo and anthraquinone dyes by mean of microorganisms growing on wood chips
81 Palacios, Sara 2009-01-01 THESIS
Sport manager : en kartläggning av rollen inom golf och ishockey
82 Andrén, Henrik; Eriksson, Jonas 2006-06-22 THESIS
IUP : Hur använder pedagoger den individuella utvecklingsplanen i förskolans verksamhet?
83 Petersson, Linda; Ericsson, Gabriella 2008-01-03 THESIS
Man är en vanemänniska… : en studie av det IT-baserade planeringssystemet Lapscare inom den offentliga hemtjäns-ten.
84 Tjärnmo, Maria; Björcke, Maria 2008-09-12 THESIS
Att bli utredd och bedömd : Adoptivföräldrars upplevelser av medgivandeutredningen
85 Eliasson, Emelie; Eriksson, Anna 2008-06-18 THESIS
Vem kan läsa vilken bok? : En studie om pojkars och flickors tankar om böcker Who can read what book? : A study of boys´ and girls´ thoughts on books
86 Arnoldsson, Emelie 2009-01-01 THESIS
ANC-galan i Götegorg 1985 : En analys av sången Soweto som politisk mobilisering
87 Bjelkenbrant, Pernilla 2007-04-13 THESIS
Har du tid med mig? Sambandet mellan ungdomars antisociala beteende och deras relation till föräldrarna.
88 Sundqvist, Lina; Bjerkeman, Louise 2006-05-15 THESIS
Värmeisoleringsberäkningar av flerbostadshus : byggda 1996-2005 Thermal insulation calculations of multi-dwelling buildings : built 1996-2005
89 Winton, Marcus; Engström, Anders 2009-01-01 THESIS
Nyckeltal i Swedwood AB : – utformning av en ny uppföljningsstruktur
90 Tuncer, Erhan; Rasidovic, Mirza 2007-08-08 THESIS
Att vägledas av en fyr : En studie om förhållanden i tre Sport event-organisationer Guided by principles : A study of conditions in three sport evenr organizations
91 Löv, Jakob; Silvandersson, Johan 2009-01-01 THESIS
Varför ska det vara så krångligt? : Elevers och lärares upplevelser av svårigheter inom Matematik kurs A Why does it have to be so hard? : Pupils and teachers experiences of difficulties in Mathematic course A
92 Göransson, David; Nilsson, Heléne 2008-01-01 THESIS
Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen
93 Hultgren, Peter 2007-01-01 THESIS
Anti-phishing system : Detecting phishing e-mail
94 Mei, Yuanxun 2008-06-09 THESIS
North European Gas Pipeline : Ett säkerhetshot mot EU och dess medlemsstater
95 Cronstrand, Petter 2007-06-29 THESIS
Tunnelbygget genom Hallandsås : En sammanställning av projektets problem och dess konsekvenser
96 Björk, Jacob 2009-01-01 THESIS
Schleiermacher goesto Summerhill : Allmänpedagogiska lärdomar fråndemokratiska skolor Schleiermacher goes to Summerhill : Educational Sciences benefits from Democratic Schools
97 Bolotin, Alexander 2009-01-01 THESIS
Geografiska informationssystem i Borlänge kommun : - En jämförelse av användandet mellan förvaltningar
98 Kälviäinen, Robert 2009-01-01 THESIS
Spelar representativ demokrati någon roll? : En fallstudie av nätverket Leader Linné
99 Joshi, Roshni 2008-06-10 THESIS
Perceptioner - dess betydelse i förskoleverksamheten : En studie om hur förskollärare inom förskolans verksamhet förhåller sig till perceptioners betydelse för barns utveckling och lärande. The Perceptions – it’s importance in pre-school activity. : A study about how teachers in pre-school relate to the importance of the perceptions for children’s development.
100 Hagblom, Sophia; Sandberg, Anneli 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.