Search Results

Showing 601 - 650 of 1124 results for query Växjö universitet < Previous1..891011121314151617..23Next >

Match Authors Date Type
Erasmus Exchange Students at Växjö University : Network formation and utilisation of resources
601 Schütze, Carolin 2009-02-10 THESIS
Ideal och vardag : Inflytande och självbestämmande med personlig assistans
602 Giertz, Lottie 2008-01-01 THESIS
Tiden i senmodernt vardagsliv : En rollteoretisk analys av hushållens livsformer
603 Enokson, Uffe 2006-01-01 THESIS
Den befriade sången : Stina Aronsons berättarkonst
604 Nilsson Skåve, Åsa 2007-01-01 DISSERTATION
Nätvänner : En studie om förekomsten av meningsskapande sociala relationer på nätet och hur de kan förändra relationsmönster
605 Johansson, Eva 2006-03-13 THESIS
Från luddig verklighet till strikt formalism : Utveckling av en metod för den semantiska webben
606 Hahne, Fredrik; Lindgren, Åsa 2006-03-21 THESIS
Case study of a contract system : considering pulp prices from 1996-2006
607 Janstad, Tobias 2007-10-23 THESIS
Barn- och ungdomshockey utifrån ett tränarperspektiv : En kvalitativ studie om tränarnas uppfattningar om barn- och ungdomshockey
608 Tähtinen, Richard 2007-09-26 THESIS
Eleven och Lärandemiljön : En studie av barns lärande med fokus på läsning och skrivning
609 Nyström, Ia 2002-01-01 DISSERTATION
Monomial Dynamical Systems in the Fields of p-adic Numbers and Their Finite Extensions
610 Nilsson, Marcus 2005-01-01 DISSERTATION
Sänkning av kapitalbindning i färdigvarulager : - är det möjligt utan att kundservicen äventyras?
611 Georgsson, Kristoffer; Gustavsson, Stefan; Lange, Therese 2007-08-07 THESIS
Optimisters prestation : En kvantitativ studie om att hantera krav och kontroll Performance of an Optimist : A quantitive study of handle demand and control
612 Lindberg, Markus 2009-01-01 THESIS
Fysisk aktivitet genom friskvård : en fallstudie av Företag AB
613 Persson, Anna 2009-01-01 THESIS
Var står vi? : En inventering av hur svensk elithandboll ser ut idag
614 Lestrin, Mattias; Eek, Joachim 2009-01-01 THESIS
En Meningsfull Historia? : Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och kulturmöten
615 Axelsson, Cecilia 2009-01-01 DISSERTATION
Visstidsanställningar : En studie om visstidsanställningars utveckling
616 Davidsson, Pär 2006-07-12 THESIS
Undersökning av sågverks effektivitet med avseende på underhåll : Vikten av en kostnadseffektiv underhållspolicy
617 Hansson, Sven; Karlsson, Jeanette 2006-06-02 THESIS
Minoriteters Rättigheter : En minoritetspolitisk studie med sverigefinnarna i fokus
618 Lohilahti, Satu 2007-02-20 THESIS
Designing and implementing a system for automating the Java project analysis process
619 Yan, Zheng 2008-01-01 THESIS
Sourcing strategies and supplier relationships : A comparative study of manufacturing companies in the Swedish construction and the white goods industries
620 Håkansson, Fredrik; Johansson, Tomas; Mbanga Missola, Henri 2009-01-01 THESIS
Processen vid anskaffning av standardsystem : I enlighet med SIV - metoden
621 Basic, Kemal; Muminovic, Selma 2006-06-20 THESIS
Vad anser du vara en verklighet? : Kan en virtuell värld vara en verklighet?
622 Ljunggren, Johanna; Fredriksson, Maria 2006-12-05 THESIS
Extreme Production - Administration Makeover : ur ett informationslogistiskt perspektiv
623 Granlund, Mirva; Hjerling, Sandra 2007-06-29 THESIS
Att rekonstruera världen : En studie av Mircea Eliade och hans idéer : tillämpade på de moderna olympiska spelen
624 Andersson, Marcus 2008-03-18 THESIS
Textbooks and Alternative material : positive and negative aspects
625 Nilsson, Michael 2006-08-17 THESIS
How Will Free Trade Affect The Developmet of Nicaragua? : - An analysis of opinions surrounding a recently signed free trade agreement.
626 Otterdahl, Helena 2007-12-10 THESIS
Bilden av EU : En studie av EU som opinionsbildare i Tyskland och Österrike
627 Ek, Maria 2008-02-26 THESIS
Via Paris till Irak : en alternativ väg för rekonstruktionen av det postkonfliktuella samhället?
628 Stenhoff, Anna 2008-02-26 THESIS
Serbiens väg mot en konsolidared demokrati
629 Muminovic, Mirnes 2009-01-26 THESIS
Realismens utveckling från Machiavelli till Morgenthau
630 Vitikainen, William 2009-02-02 THESIS
Runstenarna i Kronobergs län : en studie i språk och utförande
631 Karlsson-Lenardt, Anita 2009-02-09 THESIS
”Det är mer plus, det måste det ju vara…” : En kvalitativ studie om att förhålla sig till kulturell bakgrund som kompetens
632 Bryggare, Anne 2008-03-06 THESIS
Vigilance & Invisibility : Care in technologically intense environments
633 Almerud, Sofia 2007-01-01 DISSERTATION
Elevers uppfattningar om motivation i skolan : Nio elever i grundskolans senare år
634 Åhlin Lindkvist, Hanna 2006-06-09 THESIS
Corporate Social Responsibility : -Kan det bidra till demokratisering?
635 Vikström, Martina 2006-11-06 THESIS
Klimatförändringen och dess konsekvenser för samhället, i Sverige och världen : Consequences of climate change on the Swedish society and on a global scale
636 Gustafsson, Mikael 2008-09-23 THESIS
Implementering av centralt fattade beslut i ett regionalt samverkanskomplex : en studie om implementeringen av de sociala hållbarhetsaspekterna i Kronobergs regionala tillväxtprogram
637 Emilsson, Kajsa 2008-02-26 THESIS
Ahimsa är vad vi gör av det : En granskning av två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet
638 Andersson Bíró, Diana 2008-05-30 THESIS
A Case Study on How Chinese Students Use Their Cell Phones in Sweden Compared to That in China
639 Fang, Yuting 2008-09-16 THESIS
Product Costing for Sawmill Business Management
640 Johansson, Mats 2007-01-01 DISSERTATION
Biofiltrering av luft förorenad med terpener : Biofiltration of air polluted with terpenes
641 Borenberg, Fredrik 2008-04-04 THESIS
Back to the USSR : En studie av Rysslands demokratiska urholkning
642 Haag, Pontus 2008-06-12 THESIS
Is smoking and clothing doing any good for Mozambique : a study of cashcrops and its effects in northern Mozambique
643 Filipsson, Svante; Hultman, Anders 2007-11-29 THESIS
Maintenance impact on company´s profitability and competitiveness : Underhålls påverkan i företags lönsamhet och konkurrens
644 Al-Najjar, Hamid 2008-02-18 THESIS
Hopp som i hare : Om undanträngningens roll i arbetet med min diktsamling
645 Hjelt, Pernilla 2009-02-11 THESIS
The Quest for Equilibrium : Towards an Understanding of Scalability and Sustainability for Mobile Learning
646 Wingkvist, Anna 2008-01-01 THESIS
En komparativ studie av svensk och lettisk arbetslagstiftning i skuggan av Laval-målet
647 Uhlmann, Andreas 2008-04-08 THESIS
Sense of coherence : A study among students in Zambia
648 Lennqvist, Susanne; Eriksson, Pauline 2009-01-01 THESIS
Improving WiFi positioning through the use of successive in-sequence signal strength samples
649 Hallström, Per; Dellrup, Per 2006-06-13 THESIS
Sammanfaller staters intressen i ett samarbete? : En fallstudie om Frankrikes och Tysklands ställningstagande till Israel/Palestinakonflikten före och efter införandet av GUSP
650 Berglund, Pia 2007-06-29 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.