Search Results

Showing 201 - 250 of 687 results for query Universitat de Girona < Previous12345678910..14Next >

Match Authors Date Type
Dynamic management and restoration of virtual paths in broadband networks based on distributed software agents
201 Vilà Talleda, Pere 2004-05-07 THESIS
Molecular genetics of cork formation
202 Soler del Monte, Marçal 2008-06-09 THESIS
A dynamic knowledge-based decision support system to handle solids separation problems in activated sludge systems: development and validation
203 Martínez Puentes, Montserrat 2006-02-03 THESIS
L'oviparisme en la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes)
204 Sàbat Bofill, Maria 2005-11-07 THESIS
Benestar i acolliment d'infants en família extensa: percepcions, avaluacions i aspiracions dels principals agents implicats
205 Montserrat Boada, Carme 2006-09-04 THESIS
Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891-1948)
206 Costa Carreras, Joan 2005-11-24 THESIS
Conceptual design of wastewater treatment plants using multiple objectives
207 Flores Alsina, Xavier 2008-04-28 THESIS
Nous complexos de pal·ladi amb lligands macrocíclics triolefínics. Estructura i aplicacions
208 Masllorens i Llinàs, Judit 2006-02-10 THESIS
Estudi dels carotenoides en espècies marrons de bacteris verds del sofre: diversitat, eco-fisiologia i regulació
209 Mallorquí Fernández, Noemí 2003-12-11 THESIS
Texture recognition under varying imaging geometries
210 Lladó Bardera, Xavier 2004-02-06 THESIS
Information sources selection methodology for recommender systems based on intrinsic characteristics and trust measure
211 Aciar, Silvana Vanesa 2007-06-18 THESIS
Les sHsps en surera: capacitat protectora enfront l'estrés i variabilitat genètica
212 Jofré Fradera, Anna 2003-01-31 THESIS
El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya
213 Curós Vilà, Pilar 2002-12-20 THESIS
Identitat, racisme i violència. Les relacions interètniques en un institut català
214 Serra Salamé, Carles 2001-10-16 THESIS
Les grans infrastructures de transport i el desenvolupament de la ciutat mitjana. El Tren d'Alta Velocitat a les ciutats de Lleida, Avinyó i Novara
215 Feliu Torrent, Jaume 2005-02-11 THESIS
Development, implementation and evaluation of an activated sludge supervisory system for the Granollers WWTP
216 Comas Matas, Joaquim 2000-12-14 THESIS
Consideraciones criminológicas en torno a las bandas callejeras de origen latinoamericano en Cataluña
217 Kazyrytski, Leanid 2008-12-16 THESIS
La protección de los flujos masivos en el ordenamiento jurídico internacional y en el Derecho venezolano
218 Suárez Ostos, María Lorena 2007-05-22 THESIS
Expressió escrita en nois i noies de cicle superior d'EGB. Estudi descriptiu sobre el producte escrit: un estudi de casos sobre el procés de composició escrita
219 Vilà Suñé, Montserrat 1996-10-18 THESIS
El risc dinàmic: concepte, mesura i determinants econòmics
220 Marquès Gou, Pilar 2001-10-18 THESIS
Industria y concentración de cultivos: la contribución de la industria del frío en la fruticultura leridana
221 Badia Roig, Carmen 2005-10-28 THESIS
Control and optimization of an SBR for nitrogen removal: from model calibration to plant operation
222 Corominas Tabares, Lluís 2006-05-19 THESIS
Noves aproximacions a la síntesi i caracterització de poliglicols al·lílics, polihidrosiloxans i surfactants copolimèrics. Avaluació d'aquests surfactants en formulacions de poliuretà
223 Nadal i Soy, Josep 2002-12-10 THESIS
Dynamics and mixing in the Upper Ocean Layer
224 Figueroa Rodríguez, Jesús Manuel 2005-11-24 THESIS
Estudi sobre l'habitatge a la demarcació de Girona: habitatges principals, segones residències i apartaments turístics
225 Saló Mayolas, Albert 2005-12-12 THESIS
Contribució al coneixement de variables geoambientals en l'àmbit de la Costa Brava (Girona)
226 Geis Nielsen, Christian 2005-06-28 THESIS
Zooplankton structure and dynamics in Mediterranean marshes (Empordà Wetlands): a size-based approach
227 Brucet Balmaña, Sandra 2003-11-04 THESIS
Desenvolupament de metodologia analítica per al seguiment d'herbicides fenoxiacètics i cafeïna en el medi ambient
228 Moret Solà, Sònia 2006-12-15 THESIS
Quantified real constraint solving using modal intervals with applications to control
229 Herrero Viñas, Pau 2006-12-22 THESIS
La normativa d'assegurament de la qualitat ISO 9000: impacte a les empreses de Catalunya
230 Casadesús Fa, Martí 2000-01-21 THESIS
Glicosilació aberrant en proteïnes de secreció com a marcadors tumorals
231 Tabarés Carreras, Glòria 2004-03-19 THESIS
Natura i cultura en l'evolució del paisatge de closes a l'Alt Empordà (1957-2007)
232 Llausàs i Pascual, Albert 2008-06-19 THESIS
La comprensió infantil de la distinció entre l'emoció externa i l'emoció interna en situacions d'engany i de joc de ficció.
233 Sidera Caballero, Francesc 2009-01-26 THESIS
Ecological interactions between an invasive fish (Gambusia holbrooki) and native cyprinodonts: the role of salinity
234 Alcaraz Cazorla, Carles 2006-10-02 THESIS
La investigació sobre l'èxit i el fracàs escolar des la la perspectiva dels factors de risc. Implicacions per a la recerca i la pràctica educatives
235 Fullana Noell, Judit 1995-06-26 THESIS
A formalization for multi-agent decision support in cooperative environments. A framework for situated agents
236 Ibarra Martínez, Salvador 2008-06-16 THESIS
Características fenotípicas de personalidad y neuropsicológicas en padres no afectados de pacientes esquizofrénicos
237 Caparrós Caparrós, Beatriz 1999-12-20 THESIS
Desarrollo del proceso anammox para el tratamiento de lixiviados: puesta en marcha y aplicación
238 López Castillo, Helio 2008-12-01 THESIS
Hisendes locals i turisme: tres assaigs
239 Rigall i Torrent, Ricard 2003-12-19 THESIS
L'Avaluació de polítiques socioculturals municipals. Una proposta d'indicadors.
240 Planas Lladó, Anna 2009-03-27 THESIS
Producció i caracterització de variants de la ribonucleasa pancreàtica humana dissenyades per a adquirir propietats citotòxiques
241 Bosch i Grau, Montserrat 2003-12-18 THESIS
Theoretical study of reactivity and dynamics of hybride-bridged diruthenium complexes and silylium
242 Tussupbayev, Samat 2009-02-26 THESIS
SBR technology for wastewater treatment: suitable operational conditions for a nutrient removal
243 Vives Fàbregas, M. Teresa 2004-11-29 THESIS
Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero
244 Zamora Rodríguez, Lucero Marlene 2003-11-20 THESIS
Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers
245 Tornés Bes, Elisabet 2009-04-03 THESIS
Characterization of cytotoxic ribonucleases: from the internalization pathway to the importance of dimeric structures
246 Rodríguez Maynou, Montserrat 2006-12-15 THESIS
Representació qualitativa asíncrona de senyals per a la supervisió de sistemes dinàmics
247 Colomer Llinàs, Joan 1998-07-28 THESIS
La construcció de l'església de Sant Feliu de Girona al segle XIV. Els llibres d'obra
248 Chamorro Trenado, Miquel Àngel 2004-05-10 THESIS
La presión laboral tendenciosa (Mobbing)
249 Gimeno Lahoz, Ramón 2004-12-10 THESIS
Els remences de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona (segles XIV i XV)
250 Lluch Bramon, Rosa 2003-11-24 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.