Search Results

Showing 1 - 50 of 495 results for query Örebro universitet 12345678910Next >

Match Authors Date Type
Vi spelar mest - det är ju det eleverna vill...eller? : en studie om lärares och elevers syn och förväntningar på musikundervisning i år 7
1 Olsson, Isabell; Brunzell, Lisa 2008-01-25 THESIS
Q1U8S3 - a cousin to Majastridin
2 Ottosson, Andreas 2009-01-01 THESIS
Human listeriosis : Sources and Routes
3 Parihar, Vishal Singh 2008-01-01 DISSERTATION
Vart är dagens föräldrakontakt på väg? : E-post, en möjlighet och svårighet i kontakten
4 Alvarsson, Anna; Lennartsson, Maria 2009-01-01 THESIS
Adoptivbarn : Skyddsfaktorer som främjar adoptivbarns anpassning och utveckling
5 Östansjö, Marie 2008-03-12 THESIS
Effekter av olika behandlingsmetoder för personer med afasi : En systematisk litteraturstudie
6 Martinsson, Åsa; Myrin, Karin 2008-01-01 THESIS
The Influence of Opioids on Gastric Function- Experimental and Clinical Studies
7 Walldén, Jakob 2008-01-01 DISSERTATION
The Influence of Opioids on Gastric Function- Experimental and Clinical Studies
8 Walldén, Jakob, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Pappa vid unga år : Den växande magen - en faktor som påverkar insikten av att bli pappa FATHER AT YOUNG AGE : The growing belly – a factor that influence the insight of becoming a dad
9 Källgren, Marika; Dunbäck, Emma 2009-01-01 THESIS
Natural history and prognostic factors in localized prostate cancer
10 Andrén, Ove 2008-01-01 DISSERTATION
Kvinnors kunskapssyn och lärandestrategier? : En studie av tjugosju kvinnliga socionomstuderande
11 Westin Hellertz, Pia 1999-01-01 DISSERTATION
Förstå kundens bruksvärde
12 Ekdahl, Jenny; Sjögren, Jon; Stenkilsson, Malin 2008-03-12 THESIS
Restaurant Meal Experiences From Customers' Perspectives : A Grounded Theory Approach
13 Hansen, Kai Victor 2005-01-01 DISSERTATION
Personligt ansvar för styrelseledamöter och revisorer i aktiebolag
14 Carlenius, Ricard 2008-06-26 THESIS
Revisorns roll i mindre företag : Vilka effekter kan en eventuell avreglering av revisionsplikten få?
15 Forsberg, Markus; Ingberg, Martin; Malm, Daniel 2007-03-16 THESIS
Musiklärartyper : En typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola
16 Tivenius, Olle 2008-01-01 DISSERTATION
Företeelsen friluftsliv i en skolkontext : En kvalitativ hermeneutisk textanalys av den nationella kursplanen samt lokala styrdokument för ämnet idrott och hälsa
17 von Malortie, Samuel; Nilsson, Arvid 2008-01-01 THESIS
Odour Recognition using Electronic Noses in Robotic and Intelligent Systems
18 Loutfi, Amy 2006-03-07 THESIS
Objekt-relationsmappning i datacentrerad applikation Object-Relational Mapping in a Data-Centric Application
19 Öjebo, Erik 2009-01-01 THESIS
Dominance within the meaning of Article 82 EC
20 Kalén, Annika 2007-05-10 THESIS
Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner - en patientsäkerhetsfråga Compliance with Universal/Standard Precautions among Health Care Personnel - A Patient Safety Issue
21 Säterlid, Sofie 2008-01-01 THESIS
Hälsofrämjande budskap i en livsmedelsbutik : - kunders uppfattningar
22 Wångdahl, Josefin 2006-09-20 THESIS
Synen på idealelever i Pedagogisk tidskrift 1945-1962 utifrån en differentierande och exkluderande pedagogisk diskurs
23 Jönsson, Jon 2008-12-18 THESIS
Varför IG i ämnet Idrott och hälsa?
24 Persson, Stewe 2009-01-01 THESIS
Du är din egen lyckas smed : en kvalitativ studie om identitetsskapande och ätstörningar
25 Johansson, Sandra; Hallkvist, Johanna 2006-08-30 THESIS
Kriminalvårdares hantering av känslor ur ett genusperspektiv Prison officers handling of emotions from a gender perspective
26 Percic, Helena; Madsén, Kennie 2009-01-01 THESIS
Purification of the recombinant SAD-C protein from Pisum sativum (pea)
27 Mattsson, Johanna 2008-06-09 THESIS
Attityder till matematik i årskurs 8 : - en enkätstudie
28 Dahl, Margareta 2009-01-01 THESIS
Kreativ reklam : En bra idé? Creative advertising : A good idea?
29 Karlsson, Evelina 2008-01-01 THESIS
Kommunen - en part i utbildningspolitiken?
30 Quennerstedt, Ann, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Environmental levels of thallium : Influence of redox properties and anthropogenic sources
31 Karlsson, Ulrika 2006-01-01 DISSERTATION
Språkstimuleringens betydelse i förskolan för senare läs- och skrivinlärning
32 Skyllkvist, Susanne; Israelsson, Anna 2007-03-12 THESIS
Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade. : En lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar
33 Domfors, Lars - 2003-01-01 DISSERTATION
Föräldrar till narkotikamissbrukare : Missbrukets påverkan på vardagslivet och stödinsatser ur föräldrars perspektiv Parents of drug addicts : The addictions effects on everyday life and supportinterventions from parents perspective
34 Alaby, Anneli; Lamberth, Christin 2008-01-01 THESIS
Normering och validering av ätstörningsformuläret KUS-P : Hur ätstörd är det normalt att vara? Standardization and validation of the self-report questionnaire KUS-P : How normal is your eating disturbance?
35 Fallsdalen Riegler, Ulrika; Sundin, Stina 2009-01-01 THESIS
Existentiella upplevelser och utlösande faktorer hos patienter inom palliativ vård Existential experiences and triggering factors of patients in palliative care
36 Katrin, Ulrika 2008-01-01 THESIS
Vad innebär hälsa? : En undersökning om olika betraktelser av hälsa
37 Karlsson, Therese; Andersson, Lisa 2009-01-01 THESIS
Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta. : En studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola.
38 Öberg Tuleus, Marianne 2008-05-19 THESIS
Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta :en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola
39 Öberg Tuleus, Marianne, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Elevers motivation. Betraktat utifrån sex elevers perspektiv med fokusering på undervisningssituationen inom yrkesförberedande program
40 Björk, Christina; Berg Löfstedt, Maria 2007-01-22 THESIS
På tal om naturvetenskap och naturvetare
41 Sjödin, Maria 2008-01-01 THESIS
Skilda världar eller historiska spår i solsken och skugga? : SO-lärares uppfattningar av historia som ett utomhuspedagogiskt ämne
42 Hellstrand, Marit 2009-01-01 THESIS
Aktivitetens betydelse för livskvaliteten hos individer med schizofreni - en litteraturstudie The significance of occupation on quality of life in people with schizophrenia - a literature review
43 Engman, Hanna 2009-01-01 THESIS
Född på bolaget? : Klienters erfarenheter av två former av missbruksvård
44 Butchert, Diana; Forsberg, Marie; Järnmark, Sofia 2009-01-01 THESIS
Faderskap och föräldrastöd
45 Christensson, Per 2009-01-01 THESIS
Patienters förväntningar och upplevelser av arbetsterapi
46 Edlund, Lena; Olausson, Maria 2008-05-21 THESIS
Krig och fred -080808 : Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press
47 Lövgren, Daniel; Makarova, Tatiana 2009-01-01 THESIS
Nyanlända flyktingbarn och deras situation i skolan : -Lärarens uppfattningar utifrån ett interkulturellt perspektiv
48 Rojas Flores, Gabriela 2009-01-01 THESIS
The Materiality of Media Discourse :On Capitalism and Journalistic Modes of Writing
49 Berglez, Peter, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
En beskrivning av handstereotypier vid Rett syndrom
50 Nilsson, Jenny; Ögren, Eva 2007-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.