Search Results

Showing 351 - 400 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Hörselskadade barns psykosociala situation
351 Fredriksson, Jennie 2007-05-08 THESIS
Electronic structure of surfaces
352 Lotfollahi, Ramin 2006-10-03 THESIS
Sleepless in Örebro : Effekter av kognitiv terapi med beteendeexperiment på ungdomar med primär insomni
353 Norell, Annika; Nyander, EvaLotta 2008-04-25 THESIS
Att sticka ut eller passa in : Könsstereotyp tv-reklams inverkan på kvinnors konformitet
354 Dromberg, Caroline; Mittendorf, Anna 2007-10-18 THESIS
Synen på ett kollektivt lärande i arbetslivet utifrån ett pedagogiskt perspektiv : En intervjustudie
355 Törnkvist, Cecilia 2007-02-07 THESIS
Vardagliga icke-produktiva motoriska beteenden : förekomst och korrelation med sensation seeking
356 Dellgar Hagström, Mikael 2006-04-04 THESIS
Postoperative Recovery :Development of a Multi-dimensional Questionnaire for Assessment of Recovery
357 Allvin, Renée, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Inkludering av rörelsehindrade högstadieelever i idrott- och hälsoundervisningen : En kvalitativ intervjustudie
358 Backlund, Isabelle; Andersson, Maria 2007-11-30 THESIS
Intern marknadsföring och Kundrelationer - hur förhåller sig dessa till varandra
359 Friis Thomassen, Carina; Backström, Hanna; Sjöstedt, Rebecca 2007-03-16 THESIS
Kränkande eller Yttrandefrihet : Nio länders medierapportering av Nerikes Allehandas "Muhammedteckning"
360 Tahir, Karwan 2008-01-01 THESIS
Hbt i media : En kvantitativ innehållsanalys av ett antal svenska och nyazeeländska dagstidningars presentation av homo-, bi- och transsamhället.
361 Sandstedt, Gustav 2007-09-13 THESIS
Finansiella analytikers användning av redovisningsrapporter : En studie av möjliga konsekvenser med ett utökat informationsinnehåll
362 Andersson, Tobias; Fredell, Martin 2008-06-14 THESIS
Bistånd och korruption : Hur hanteras korrupta regimer av biståndsgivare?
363 Johansson, Linus 2007-03-02 THESIS
Vascular Mechanisms in Dementia with Special Reference to Folate and Fibrinolysis
364 Hagnelius, Nils-Olof, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
En undersökning av lärares samverkan med föräldrar med annat modersmål än svenska : En kvalitativ fallstudie
365 Tekin, Sara; Gevriye, Sandra 2008-01-01 THESIS
Varför har högerpopulismen uppnått framgång i Norden? : En komparativ studie av Sverigedemokraterna, Fremskrittspartiet och Danske Folkepartiet
366 Sulayman, Omid 2007-07-31 THESIS
En studie om boendeinflytandets möjligheter och svårigheter
367 Ekblad, Joel 2008-07-02 THESIS
Att leva med ADHD : En kvalitativ studie
368 ferenc, glonczi 2009-01-01 THESIS
Implementing psychosocial factors in physical therapy treatment for patients with musculoskeletal pain in primary care
369 Overmeer, Thomas, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
European harmonization regarding exclusions from patentability for plant and animal varieties
370 Kalén, Annika; Hedlund, Ebba 2006-05-29 THESIS
Implementation of International Programmes in Developing Countries : the Example of SAICM in Tanzania
371 Lindgren, Johan; Adolfsson, Martin 2008-06-23 THESIS
Antibiotic susceptibility and resistance in Neisseria meningitidis :phenotypic and genotypic characteristics
372 Thulin Hedberg, Sara, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Robust Execution of Robot Task-Plans: A Knowledge-based Approach
373 Bouguerra, Abdelbaki 2008-01-01 DISSERTATION
Flickor, brott och våld : en pilotstudie om flickors ökade brutalitet i samhället.
374 Gustavsson, Maria 2006-01-01 THESIS
Killar och tjejers faktorstruktur i personlighetsformuläret Pers Q
375 Jonsson, Emma; Nieminen, Marja-Lena 2006-08-25 THESIS
Den ärvda utbildningen och det (o)fria valet? : En jämförande studie mellan fem olika program på Örebro universitet
376 Martinsson, Hanna-Lena; Abdelzadeh, Ali 2008-05-14 THESIS
Investerare och kreditgivare : - användningen av informationskällor i det praktiska arbetet
377 Malm, Lisa; Hedström, Carolina 2007-04-03 THESIS
Att blir förälder till ett barn som redan finns : En kvalitativ studie om föräldrar som adopterat och deras upplevelse av sitt föräldraskap
378 Bergvall, Anna; Ståhlfors, Sara 2009-01-01 THESIS
Human Iris Characteristics as Biomarkers for Personality
379 Larsson, Mats 2007-01-01 DISSERTATION
Förhållningssätt till elever i svårigheter i en skola för alla : En studie om hur några pedagoger och specialpedagoger talar om och tänker om elever i svårigheter
380 Löthgren, Susanne; Frost, Veronica 2008-06-17 THESIS
Den etiska tendensen i utbildning för hållbar utveckling : Meningsskapande i ett genomlevandeperspektiv
381 Öhman, Johan 2006-01-01 DISSERTATION
Fritidsaktiviteters betydelse och påverkan i ungdomars vardagsliv : en kvalitativ studie genomförd i Spånga-Tensta stadsdel
382 Ashtab, Susann; Ringvall, Hanna 2009-01-01 THESIS
Coaching av arbetslösa : En kvalitativ studie av coahinggrupper på Arbetsförmedlingen
383 Johansson, Maria 2006-09-01 THESIS
Statlig eller privat vattenförsörjning? : En debattanalys
384 Skarström, Kristoffer 2007-05-16 THESIS
Explaining temporal variations in soil respiration rates and delta13C in coniferous forest ecosystems
385 Comstedt, Daniel, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Women's Human Rights : Issues of Implementation in Sri Lanka
386 Vega Leyton, Birgitta 2006-10-11 THESIS
Normer och praxis :- tre ideella föreningar och deras redovisning
387 Gustafson, Agneta, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Corporate Social Responsibility : En studie av företags sociala ansvarstagande.
388 Axelsson, Emma 2008-01-01 THESIS
Hur ska en bra förälder vara? : en studie på hur en grupp 6:e-klassare ser på ett gott föräldraskap
389 Eriksson, Kerstin; Dahlin, Inga-Lill 2006-03-20 THESIS
Relationen- en väg till sammanhang? : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang
390 Heiniemi, Tova; Karjel, Sirje 2008-05-09 THESIS
Designing for Democracy :End-user Participation in the Construction of Political ICTs
391 Norén, Mikael, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Dom är så oroliga :En studie om skolpersonals tal om elever i relationssvårigheter
392 Larsson, Hans 2008-01-01 THESIS
Remediation of materials with mixed contaminants :Treatability, technology and final disposal
393 Elgh-Dalgren, Kristin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Det goda boendet : En kvalitativ studie av anhörigas upplevelse av kontaktmannaskap och individuell målplan
394 Andersson, Ann; Medborg, Pia 2008-04-08 THESIS
Heldygnsvård för missbrukare – en aktstudie av utfall och dokumentation
395 Gustavsson, Catrin; Karlsson, Sandra 2008-07-02 THESIS
Flickor med AD/HD - Hittar man dem?
396 Björklund, Catharina; Olsson, Pernilla; Lindberg, Kirsten 2008-10-23 THESIS
Native Swedish Speakers’ Problems with English Prepositions
397 Jansson, Hanna 2007-02-14 THESIS
Att vänja sig vid smärta : En behandlingsstudie av patienter med långvarig smärta
398 Ahlstrand, Linnea; Tham, David 2008-04-25 THESIS
Patient participation - what it is and what it is not
399 Eldh, Ann Catrine, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Depression - vor tidsalders vrangside
400 Petersen, Anders, PhD 2007-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.