Search Results

Showing 251 - 300 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Maskrosbarn i Rumänien : En kvalitativ studie om betydelsen av nära relationer för några maskrosbarn uppvuxna på barnhem i Rumänien.
251 Eriksson, Carolina 2007-08-03 THESIS
Företagen som goda medborgare : uppfyller de kraven?
252 Olsson, Johanna; Sinclair, Jill; Törnblom, Maria 2007-03-05 THESIS
Från industrier till upplevelser :En studie av symbolisk och materiell omvandling i Bergslagen
253 Jakobsson, Max, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Qigong: :Acute affective responses in a group of regular exercisers
254 Johansson, Mattias, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Frihet, rädsla och skuld : om unga kvinnors bild av sexuella övergrepp
255 Sandberg, Anna 2006-10-05 THESIS
Du är narkoman och narkomaner ska inte ha barn : En studie om stöd till föräldrar med missbruksproblematik
256 Johansson, Madeleine; Pennerborn, Camilla 2007-08-03 THESIS
Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada - omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet : En studie av femton personers upplevelser och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada
257 Strandberg, Thomas 2006-01-01 DISSERTATION
Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada - omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet :En studie av femton personers upplevelser och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada
258 Strandberg, Thomas, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Gymnasieelevers upplevelser av hälsoprojekt : -en kvalitativ intervjustudie
259 Svensson, Camilla 2008-05-21 THESIS
Personlighet, anknytningsstilar och mottaglighet för andras emotioner hos personer med och utan Asperger diagnos
260 Eriksson, Johanna 2008-09-24 THESIS
Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare : Kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning
261 Tellgren, Britt 2008-01-01 DISSERTATION
Commuting Time Choice and the Value of Travel Time
262 Swärdh, Jan-Erik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Flyktingar som levt gömda : En kvalitativ studie om strategier för att hantera sin livssituation
263 Nilsson, Hanna; Kastberg, Eva Carina 2008-02-14 THESIS
The situation of freedom of expression - Turkey and the European Union
264 Kanakanian, Arminé 2008-06-18 THESIS
Föräldrautbildning : En metod för att uppfostra eller en möjlighet till förbättrat samspel?
265 Granqvist, Carina; Lindgren, Marianne 2006-03-06 THESIS
Familjetillhörighet och föräldrarelationer : En kvalitativ studie av unga vuxna, f.d. familjehemsplacerades erfarenheter under och efter placering i familjehem.
266 Vogel, Anna 2007-08-03 THESIS
Samverkan mellan kommun och landsting : gällande permission inom rättspsykiatrisk vård
267 Hansson, Therese; Nirholt, Eva 2008-04-08 THESIS
Barns upplevelse av psykosvårdens barngrupp : en undersökning av en grupp för barn till psykiskt sjuka föräldrar
268 Axelsson, Frida; Sandberg, Linda; Tambour, Jennie 2006-03-31 THESIS
Propagation Environment Modeling Using Scattered Field Chamber
269 Otterskog, Magnus, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Multiple Discrimination : Addressing Complex Discrimination in a Complex Society
270 Duvefelt, Sabine; Sjölander, Carolina 2008-03-10 THESIS
Deliberativ demokrati i praktiken : Begränsning eller utveckling av den representativa demokratin
271 Byfeldt, Andreas 2008-05-21 THESIS
Kvinnor i en mansdominerad värld : En jämförande studie om kvinnors representation i de etablerade demokratiernas parlament
272 Abdelzadeh, Ali 2008-06-23 THESIS
People Tracking by Mobile Robots using Thermal and Colour Vision
273 Cielniak, Grzegorz, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Bushadministrationens syn på internationellt samarbete och internationell rätt samt politisk-teoretiska tanketraditioners inverkan på administrationens utrikespolitik
274 Hagström, Christoffer 2008-04-22 THESIS
Hörselskadades situation avseende högskolestudier
275 Danielsson, Johanna 2006-03-30 THESIS
När livsrummet krymper. Vård och omsorg av äldre personer i livets slutskede
276 Österlind, Jane, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Registered nurse-led emergency department triage: organisation, allocation of acuity ratings and triage decision making
277 Göransson, Katarina 2006-01-01 DISSERTATION
Klassrummet som diskussionsarena
278 Liljestrand, Johan 2002-01-01 DISSERTATION
Riskuppfattning och krisberedskap bland personal på gymnasieskolor
279 Åström, Gustav; Jonsson, Carl-Magnus 2007-02-13 THESIS
Finns det något samband mellan medarbetares upplevda arbetsmotivation och ledares ledarsstil?
280 Petersson, Maria; Pihl, Helena 2007-03-05 THESIS
Offentlighetens nya rum : teknik och politik i Sverige 1969-1999
281 Ilshammar, Lars 2004-01-01 DISSERTATION
Växelvis boende och stress
282 Glennhammar, Malin; Ols Åström, Hanna 2008-03-12 THESIS
Medborgardialog : Ett demokratiexperiment i Örebro kommun
283 Pettersson, Marcus 2008-05-21 THESIS
OMAKA FÖRÄLDRAR : En kvalitativ studie om separerade föräldrars konflikter
284 Laitinen, Erja 2008-10-30 THESIS
Barns kulturskapande : En etnografisk studie om förskolebarns interaktion
285 Bylin, Charlotte; Folvik-Nilsson, Anna 2008-06-17 THESIS
GAPA! : Om upplevelsen av tandvårdsfobibehandling
286 Odland, Karina; Odencrants Engman, Erica 2007-10-18 THESIS
Menstruationscykelns inverkan på kvinnors preferenser för mäns ansikten
287 Danneman, Måns 2007-11-13 THESIS
Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd?
288 Englund, Ylva; Hellbom, Jessika 2008-10-23 THESIS
Medborgarskap och globalisering : Den diskursiva konstruktionen av politisk identitet
289 Olausson, Ulrika 2005-01-01 DISSERTATION
Vanans makt : En kritisk granskning av Pierre Bourdieus bidrag till aktör-strukturdebatten genom George Herbert Meads tänkande
290 Hill Cedergran, Oskar 2007-11-13 THESIS
Negotiating normality and deviation - father's violence against mother from children's perspectives
291 Källström Cater, Åsa 2004-01-01 DISSERTATION
Politics on the Net : NGO practices and experiences
292 Brundin, Pia 2008-01-01 DISSERTATION
Teknik är svårt, omsorg är lätt : Kommunchefers föreställningar om ledarskap och genus i äldreomsorgen respektive i teknisk förvaltning
293 Lundeqvist, Veronika 2008-03-26 THESIS
Ungdomars kännedom om sina föräldrars livsvärden
294 Rzemiszewska, Kamila 2006-04-05 THESIS
Tillgänglighets olidliga lätthet : Om sambanden mellan kunskap om, motivation till och efterlevnad av riktlinjer för tillgänglighet på webben
295 Hermansson, Veronica; Eriksson, Therése 2008-05-27 THESIS
Skolkuratorns problemlösningsprocess : En kvalitativ studie med fem högstadiekuratorer
296 Sigvardsson, Helene; Osmancevic, Jasmina 2007-05-08 THESIS
Förtroendeklyftan : politiskt deltagande och förtroende i Europa och Sverige
297 Östgren Gustafson, Daniel 2007-11-13 THESIS
Att möjliggöra integration i lokalsamhället : en studie om kurdiska föräldrars delaktighet och inflytande i demokratiska processer i Brickebacken
298 Ari, Nurhan 2007-05-04 THESIS
Kunskap enligt teori och i praktik : En undersökning av yrkesverksamma individer
299 Johansson, Emma; Wahlström, Josef 2005-06-16 THESIS
Den mångtydiga notbilden : Klingande gestaltning av pianostycken i romantisk stil utifrån instuderingar med reducerade notbilder
300 Persson, Olof 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.