Search Results

Showing 101 - 150 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Vägen in i ett yrke - en studie av lärande och kunskasputveckling hos nyutbildade sjuksköterskor
101 Ohlsson, Ulla, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Y-OQ 2.0 SR : En studie om behandlingens villkor och att tillämpa mätinstrument i behandling av ungdomar
102 Carlsson, Linda; Elf, Annett; Forslund, Amalia 2009-01-01 THESIS
Medborgardialog i Rasbobygden : En fallstudie i Uppsala kommun
103 Östlund, Camilla 2006-11-17 THESIS
Anställningsintervjun och dess personbedömningsmetoder en jämförelse mellan internrekryterare och rekryteringskonsulter
104 Boström, Zabina; Brodén, Jenny 2006-02-01 THESIS
Barn som vistas på kvinnohus : En fördjupning av Oasenmodellen som arbetsmetod
105 Sporrenstrand, Johanna 2007-10-24 THESIS
Hinder eller möjligheter? – En studie av socialsekreterares och skolpersonals erfarenheter av samverkan
106 Eriksson, Karin; Becirovic, Susanne 2007-08-03 THESIS
Civiliserade nordbor och primitiva främlingar : En kritisk diskursanalys av journal- och förfilm i folkhemmets Sverige
107 Österholm, Johan 2007-04-12 THESIS
”Det är ju en naturlig del” : De anställdas känslor inför och arbete med uttryck för onani på gruppboenden för personer med utvecklingsstörning
108 Hiding, Sandra; Larsson, Felicia 2007-05-07 THESIS
Systembolagets etablering i en mindre kommun : Skillnader i alkoholvanor 1999 – 2005 bland elever i årskurs nio
109 Larsson, Madelene 2006-11-21 THESIS
Våtmarkshistoria :Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen
110 Lennqvist, Jörgen, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Vad är problemet i a-kassan?
111 Unander-Scharin, Teresia 2008-05-14 THESIS
Till vilken nytta? : En fallstudie av medborgarforum i Uppsala kommun
112 Enocsson, Henrik 2006-01-01 THESIS
Rätt person till rätt plats : En studie om hur personal rekryteras till behandlande organisationer i Örebro
113 Landberg, Lillmari; Bandgren, Malin 2008-07-02 THESIS
Outsourcing av en ekonomifunktion : framgångsfaktorer och negativa konsekvenser
114 Leivo, Emma; Åhman, Kristin 2008-06-13 THESIS
Självmordsproblematik inom gymnasieskolan : Sex lärares erfarenheter och upplevelser
115 Åslund, Pernilla; Johansson, Therese 2006-03-22 THESIS
Spädbarnsmassage, ett verktyg för socialt arbete? : En kvalitativ studie
116 Jern, Anna; Hallberg, Maja; Selberg, Erika 2006-08-01 THESIS
Semantic Mapping using Virtual Sensors and Fusion of Aerial Images with Sensor Data from a Ground Vehicle
117 Persson, Martin 2008-01-01 DISSERTATION
Idrott, ungdomar och identitetsskapande : En studie i hur ungdomars identitetsskapande påverkas av utövandet av en lagidrott respektive en individuell idrott
118 Gustavsson, Maria 2007-04-05 THESIS
...och sedan skapade människan organisationen : En fallstudie av organisationskultur i en församling i Svenska kyrkan
119 Melberg, Sandra; Björnsdotter, Kristin 2008-05-14 THESIS
Sinn Féin - en studie av ett politiskt partis legitimitet ur medborgarnas synvinkel Sinn Féin – a study of legitimacy of a political party in the eyes of the citizens
120 Åkesson, Eva 2009-01-01 THESIS
Stöd på väg mot självständighet : En studie om ungdomars och personals uppfattningar om stödjande insatser på Kollbo
121 Tonér, Emmie; Lidström, Emma; Bergmark, Yvonne 2008-07-02 THESIS
Statligt stöd till föräldrar som har barn med en utvecklingsstörning : -
122 Flodström, Cecilia 2008-02-05 THESIS
Jag ser till barnets bästa : Socialtjänstens roll i rättsprocessen med unga lagöverträdare
123 Rajamäki, Eija; Smitterberg, Hanna 2008-11-06 THESIS
The Book and Its Narratives : A critical Examination of Some Synchronic Studies of hte Book of Judges
124 Andersson, Greger 2001-01-01 DISSERTATION
Självskadebeteende- två unga mäns berättelser
125 Jääskeläinen, Pia; Wessman, Jessica 2008-02-05 THESIS
Föräldraskapet i behandling : Ett genusperspektiv på familjebehandling inom socialtjänsten
126 Törnlund, Stina 2008-03-12 THESIS
Läxans betydelse i undervisningen : En intervjustudie av pedagogers uppfattningar
127 Ekbom, Madelene; Johansson, Ulrika 2008-02-21 THESIS
Defining Rape :Emerging Obligations for States under International Law?
128 Eriksson, Maria, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Föräldrars upplevelser då barnet har ADHD liknande symtombild
129 Johansson, May-Gunn 2007-05-07 THESIS
Att lämna en kriminell livsstil : En studie om ungdomars motivation och friskfaktorer efter en dom om institutionsplacering eller samhällstjänst
130 Henriksson, Emma; Tengnäs, Karin 2007-05-07 THESIS
"Det bara... funkar" : - En studie av samspelet mellan sångpedagog och sångelev
131 Hägglund, Karolina 2005-08-31 THESIS
Parent-adolescent relationships after a divorce
132 Glatz, Terese 2006-08-30 THESIS
Vänskapshot : - en följd av ett långvarigt samarbete mellan en revisor och ett litet ägarlett bolag?
133 Billström, Lina; Larsson, Josefina; Persson, Malin 2007-04-10 THESIS
Vem är ansvarig? : En samhällsvetenskaplig diskussion om utbrändhet
134 Fuchs, Emilie 2008-10-29 THESIS
Universitetsstudenters uppfattning om aktivitet, ett centralt begrepp inom arbetsterapi University students' opinions on activity, a key concept in occupational therapy
135 Öhlund, Veronica 2009-01-01 THESIS
Den avgörande uppfattningen : En kvalitativ studie av konsumenters uppfattningar av åtta svenska modeföretag
136 Danielsson, Micela; Åhs, Frida 2008-03-06 THESIS
”Så mycket mer än bara morötter och joggingdress…” : En kvalitativ studie som belyser hur utexaminerade hälsoutvecklare vid Örebro Universitet upplevde sin utbildning och mötet med arbetsmarknaden
137 Lissmyr, Lina; Axelsson, Mikael 2008-09-12 THESIS
Att ha eller vara kropp? : En textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa
138 Swartling Widerström, Katarina 2005-01-01 DISSERTATION
Kan barnets bästa tillgodoses genom släktingplacering? : En forskningsöversikt
139 Hultberg, Susanna; Jonsson, Susanne 2006-04-03 THESIS
Företagande kvinnor i bruksort : Arbetsliv och vardagsliv i samspel
140 Hedfeldt, Mona 2008-01-01 DISSERTATION
Vård och straff : en kvalitativ studie om överlämnande till vård inom socialtjänsten
141 Laestadius, Jörgen 2006-03-20 THESIS
Frigivning från anstalt - En studie om intagnas och personals uppfattning om att förberedas för mötet med samhället
142 Wiktorsson, Elin; Berg, Karin 2006-05-08 THESIS
Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv
143 Gisslén, Kristofer 2007-09-20 THESIS
En studie av hemtjänstpersonalens upplevelser av att vårda äldre med syrisk ortodoxt ursprung : - Och en mindre grupp syrisk ortodoxa äldres upplevelser av att ta emot omsorg i ett främmande land.
144 Sleman, Mia; Gevriye, Shamiram 2008-02-14 THESIS
Förekomsten av utbrändhet över olika yrkesområden
145 Larsson, Malin; Arvidsson, Elisabet 2008-02-01 THESIS
Ett liv som alla andras : faktorer i processen som leder till ett drogfritt liv
146 Nilsson, Hannah; Bertwig, Josefine 2006-03-06 THESIS
Deaf people and the labour market in Sweden :Education - Employment - Economy
147 Rydberg, Emelie, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Skapande av musik förr och nu : Vad innebär vår tids teknologi för skapandeprocessen
148 Johnsson, Stefan 2008-01-25 THESIS
Mellan Styrning och moral : Berättelser om ett lärarlag
149 Knutas, Agneta 2008-01-01 DISSERTATION
Datorspelande som bildning och kultur : En hermeneutisk studie av datorspelande
150 Falkner, Carin 2007-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.