Search Results

Showing 51 - 100 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Cell adhesion proteins in different invasive patterns of colon carcinoma :a morphometric and molecular genetic study
51 Hahn-Strömberg, Victoria, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Reklamiska : Guldäggsannonser 1975–2007
52 Korpus, Einar 2008-01-01 DISSERTATION
En studie av lärares läs- och skrivundervisning i grundskolans tidiga år
53 Eliasson, Eva; Larsson, Eva-Christin 2007-06-13 THESIS
Det är svårt att vara den man vill vara : En studie om identitet och lärande utifrån Tv-programmet Idol
54 Jennersjö, Ann; Hummerdal, Karin 2008-02-15 THESIS
Determination of binary fission-fragment yields in the reaction 251Cf(nth, f) and Verification of nuclear reaction theory predictions of fission-fragment distributions in the reaction 238U(n, f)
55 Birgersson, Evert 2007-01-01 DISSERTATION
Projektsatsningen Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete år 2003-2004 : En kvantitativ och kvalitatativ studie kring några frivilligorganisationers upplevelser av projektsatsningens påverkan på deras arbete
56 Nordh, Sofia 2007-12-11 THESIS
Genetic Variation in the Folate Receptor-alpha and Methylenetetrahydrofolate Reductase Genes as Determinants of Plasma Homocysteine Concentrations
57 Böttiger, Anna, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Att leva med och anpassa sig till multipel skleros : en systematisk litteraturstudie To live with and adapt to multiple sclerosis : a systematic literature review
58 Werner, Emma; Johansson, Jennie 2009-01-01 THESIS
"kaffe är tydligen viktigare än att hjälpa oss" : - elevers upplevelser av kommunikation och delaktighet
59 Pettersson, Catarina; Rudberg, Annika 2009-01-01 THESIS
Den argumenterande Olof Palme : en argumentationsanalys av strukturer och strukturbrott i Olof Palmes inlägg i valdebatten mot Thorbjörn Fälldin i Scandinavium, Göteborg, 1976
60 Wikström, Patrik 2007-01-01 THESIS
On Closedowns: Towards a Pattern of Explanations to the Closedown effect
61 Hansson, Magnus 2008-01-01 DISSERTATION
On Closedowns: :Towards a Pattern of Explanations to the Closedown effect
62 Hansson, Magnus, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
  Ska lika behandlas olika eller olika behandlas lika : - En studie om äldre Syrianers  deltagande i den kommunala äldreomsorgen Title: Will equals be treated inequally or inequals treated equally : - A study about elderly Syrians participating in the municipal geriatric care
63 Hammerlund, Alexander; Karim, Zryan 2009-01-01 THESIS
Unga mäns upplevelser av att gå omvårdnadsprogrammet
64 Ohlsson, Malin; Andersson, Frida 2009-01-01 THESIS
"Och om tio år så är det konst. Med tiden så." : - Om förändringar i bildlärares syn på populärkultur i undervisningen
65 Bernström, Jim 2009-01-01 THESIS
Begreppsanvändning inom missbruksvården : Granskning av tre centrala begrepp CONCEPT HANDLING S IN THE SUBSTANCE ABUSE CARE : A study of three central concepts
66 Ödman, Ann-Sofie; Blomberg, Kristina 2009-01-01 THESIS
Skolors syn på samverkan med föräldrar : - en kvalitativ textanalys
67 Israelsson, Matilda; Landin Johnson, Ann Sofie 2009-01-01 THESIS
Hepatitis C virus infection :A nationwide study of associated morbidity and mortality
68 Duberg, Ann-Sofi, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Upplevelsen av aktivitet och delaktighet i aktiviteten matlagning hos kvinnor med Reumatoid Artrit The experience of activity and participation in the activity of cooking among women with Rheumatoid Arthritis
69 Jansson, Ann-Christine; Gustafsson, Cecilia 2007-01-01 THESIS
Studenters erfarenheter av våld : En studie om sambandet mellan erfarenheter av våld under uppväxten och i den vuxna relationen
70 Bolu, Silva Cinderella 2009-01-01 THESIS
Lärares didaktiska val i skolans inledande läs- och skrivundervisning
71 Åhman, Hanna; Boljang, Sarah 2007-01-30 THESIS
The Three-Dimensional Normal-Distributions Transform :An Efficient Representation for Registration, Surface Analysis, and Loop Detection
72 Magnusson, Martin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Bloggen inom journalistiken : En kvalitativ intervjustudie av bloggens produktionsprocess, funktion och framtid inom journalistiken
73 Qvarngård, Jens; Skoghäll, David 2008-03-06 THESIS
Detection of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium by genetic and serological methods
74 Jurstrand, Margaretha 2006-01-01 DISSERTATION
Chronic sorrow and quality of life in patients with multiple sclerosis
75 Isaksson, Ann-Kristin 2007-01-01 DISSERTATION
Begränsningar i vardagen som följd av reumatoid artrit : En litteraturstudie Limitations in daily life as a consequence of rheumatoid arthritis : A literature review
76 Löfwenhamn, Jenny; Parnfeldt, Anna 2009-01-01 THESIS
Molecular Epidemiology of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus :Epidemiological aspects of MRSA and the dissemination in the community and in hospitals
77 Berglund, Carolina, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
En rättsdogmatisk utredning om Eskilstuna kommuns befogenhter att lämna ekonomiskt bidrag till Mälardalens högskola
78 Rundgren, Sofia 2006-04-11 THESIS
Hur en marknad kan ses som upplevelse och Event marketing samt stärka en kommuns varumärke
79 Ingbrant, Robin; Efimov, Bogdan 2008-01-01 THESIS
Att nyttja behandlingsinstrument i socialt behandlingsarbete med ungdomar på institution : En studie om faktorer som påverkar implementeringsprocessen
80 Frogner, Louise; Larsson, Christine 2008-03-12 THESIS
Lärarstrategier vid olämpligt elevbeteende
81 Remdahl, Karin 2006-06-29 THESIS
En studie av struktur- och interaktionsförändringar i en familj som genomgått intensiv familjeterapi
82 Strömberg, Josefine; Andersson, Johanna; Sjöblom, Kajsa 2006-03-30 THESIS
Vad predicerar äldre personers attityd till sin pension?
83 Eriksson, Malin; Jalkebo, Catharina 2006-08-30 THESIS
Gymnasieelevers inställning till lokal skolstyrelse med elevmajoritet : En enkätstudie
84 Gustafsson, Joel; Lundvall, Jesper 2006-01-31 THESIS
Är brottsoffret ett subjekt eller ett objekt? : En diskursanalys av brottsofferbegreppet
85 Gustafsson, Karin 2007-10-26 THESIS
Styvföräldraskapet : – Ett föräldraskap bland flera
86 Westerdahl, Maria 2006-02-01 THESIS
Den grå zonen : En uppsats om hybridregimens karaktärsdrag samt en fallstudie av Ryssland
87 Stenberg, Maria; Höjenberg, Anna 2007-02-22 THESIS
Värden för demokratin eller demokrati för värden : En idéanalys av sambandet mellan begreppen folkvilja och värde i tre demokratiuppfattningar
88 Johansson, Oskar 2006-07-13 THESIS
Om det förändrade ansvaret för skolan : vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser
89 Wahlström, Ninni 2002-01-01 DISSERTATION
Svensk kod för bolagsstyrnings påverkan på aktiekursen i företag med frivillig tillämpning
90 Roksmann, Elena; Pira, Erik 2008-03-07 THESIS
Bättre ut : En kvalitativ studie ur klientperspektiv om frigivning.
91 Welander, Ann-Sofie 2006-03-06 THESIS
UTVECKLING AV PROCESSORPLATTFORM DEVELOPMENT OF µP PLATFORM
92 Hassanzadeh, Rahman 2007-01-01 THESIS
Är ett liv värt att veta? : En kvalitativ studie av levnadsprocessen och identitetsutvecklingen ur ett livscykelperspektiv
93 Korhonen, Ljubica; Högberg, Helena 2008-05-09 THESIS
Kontakten mellan förskola och hem. : En undersökning av lokala kvalitetsredovisningar.
94 Major, Anna; Sandberg, Pernilla 2009-01-01 THESIS
Är det slumpen som avgör? : Vad styr socialarbetarens val av institution vid placering av ungdomar?
95 Gustafsson, Ulrika; Eriksson, Ingela 2006-04-05 THESIS
Att arbeta offensivt mot narkotika : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser i samband med att deras barn drogtestas av Ungdomsteamet i Örebro
96 Seljubac, Anja; Widgren, Peter 2008-07-02 THESIS
Changes in the Syntactic Structure in Translations from English into Swedish
97 Craven-Bartle Peltola, Cecilia 2008-05-14 THESIS
Att organisera och leda personal inom ungdomsvård : En studie om gruppchefernas betydelse inom behandlande organisationer utifrån personalperspektiv
98 Jukic, Elma 2008-05-09 THESIS
Intensiv Familjeterapi : En journalstudie
99 Mellström, Carina; Winkler, Maria 2006-03-09 THESIS
Miljöterapeutisk institutionsbehandling : En studie om vägledande behandlingsprinciper och behandlingintegritet inom ungdomsvård
100 Jansson, Lena; Karlsson, Caroline 2008-06-17 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.