Search Results

Showing 451 - 495 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910

Match Authors Date Type
Secondary exposure to inhaled tobacco products
451 Larsson, Matz 2008-01-01 DISSERTATION
Fritidsgårdar - risk eller skydd : Enkätstudie gällande fritidsgårdsbesökares och icke besökares tobaks-, alkohol- och drogvanor
452 Åslund, Katarina 2008-03-12 THESIS
Sociala relationer och emotioner hos ungdomar på behandlingshem : En kvalitativ studie om familjens, vänners och myndigheters betydelse för ungdomars utveckling av drogmissbruk och/eller kriminalitet
453 Sköld, Eleonor; Svensson, Sofie 2006-09-01 THESIS
Patient participation in clinical decision making : a collaborative effort between patients and nurses
454 Florin, Jan 2007-01-01 DISSERTATION
The importance of being thin :Perceived expectations from self and others and the effect on self-evaluation in girls with disordered eating.
455 Gustafsson, Sanna Aila, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Skiftarbetares självskattade hälsa : Anledning till skiftarbete och kontroll i arbetet
456 Vetterlund, Anna; Tungfelt, Sofia 2008-10-30 THESIS
Children’s health and developmental delay : Positive functioning in every-day life
457 Almqvist, Lena 2006-01-01 DISSERTATION
Children’s health and developmental delay :Positive functioning in every-day life
458 Almqvist, Lena, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Posttraumatisk stresstörning hos barn som upplevt våld i familjen : Betydelsen av våldets karaktär och psykosocial hälsa samt tillfrisknandeprocessen
459 Öman, Annika; Forsberg, Sara 2009-01-01 THESIS
Physical activity assessed by accelerometry in children
460 Nilsson, Andreas 2008-01-01 DISSERTATION
Faktorer kring korttidssjukfrånvaron på Ekgårdens äldreboende
461 Mejman, Viktor 2008-04-15 THESIS
Identifiering av riskfaktorer för utveckling av normbrytande beteende hos små barn
462 Klint, Andreas; Engman, Emma 2008-04-25 THESIS
Qigong in Daily Life: Motivation and Intention to Mindful Exercise
463 Jouper, John, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
On the developmental significance of female pubertal timing
464 Skoog, Therése, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Measuring Psychopathic Core Traits in Children : Re-examining the Validity of the Child Problematic Traits Inventory
465 Lenke, Helena; Olsen, Sofia 2008-04-29 THESIS
Förskolan som mötesplats : Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal
466 Tellgren, Britt 2004-01-01 THESIS
467 Cedermark, Frida 2008-07-02 THESIS
Communication about eating difficulties after stroke :from the perspectives of patients and professionals in health care
468 Carlsson, Eva, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The Role of Adolescent Neuroticism for Adult Partner Relationships and Happiness
469 Danielsson, Nanette 2006-09-04 THESIS
Atrial fibrillation in cardiac surgery
470 Ahlsson, Anders; Mariscalco, Giovanni, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Stress i skola och förskola : skillnader i upplevd stress och psykosocial arbetsmiljö hos förskolepedagoger och grundskollärare
471 Persson, Anna; Everskog, Ann-Charlotte 2007-01-23 THESIS
Measuring eating disorder outcome : Definitions dropout and patients' perspectives
472 Björk, Tabita 2008-01-01 DISSERTATION
Impact on participation and service for persons with deafblindness
473 Möller, Kerstin 2008-01-01 DISSERTATION
Upplevd risk och upplevd krisberedskap inom barnomsorgen: betydelse av person- och arbetsrelaterade faktorer.
474 Jansson, Annika; Ericson, Emmelie 2007-01-31 THESIS
Kvinnor, etnicitet och illegalt narkotikabruk : en litteraturstudie
475 Eriksson, Cecilia; Rapp Andersson, Hanna 2006-03-31 THESIS
At First Blush :The Impact of Shyness on Early Adolescents' Social Worlds
476 Besic, Nejra, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Psychosocial factors in patients with lumbar disc herniation :Enhancing postoperative outcome by the identifiction of predictive factors and optimised physiotherapy
477 Johansson, Ann-Christin, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Kevins konnotationer- skillnader i högstadielärares associationer till tio olika förnamn
478 Malm, Ylva; Zetterström, Pontus 2007-10-18 THESIS
Kognitiv beteendeterapi i självhjälpsformat vid förlossningsrädsla
479 Bud, Erik; Spak, Johanna 2009-01-01 THESIS
En kognitiv semantisk analys av partikelverbet gå upp: : Conceptual Metaphor Theory (CMT) kontra Principled Polysemy Approach to Meaning Analysis (PPAMA)
480 Olofsson, Malin 2008-03-03 THESIS
Avdelnings- och klinikchefers upplevelser av ledarskap och dubbla roller
481 Granbom, Helen; Björkman, Ingela 2007-04-12 THESIS
Svårigheter vid "Förmedlingstjänst för Bildtelefon"
482 Warnicke, Camilla 2007-04-12 THESIS
De exekutiva funktionerna och målorienterat beteende hos fotbollsspelare
483 Vestberg, Torbjörn 2008-09-23 THESIS
Tillsynen av enskilda hvb-hem : en explorativ studie
484 Tallqvist, Camilla; Bertilsson, Laila 2007-05-09 THESIS
Problematiska faktorer för krishantering vid olika ledarskapsnivåer i verkliga krissituationer
485 Markbåge, Sebastian 2006-04-05 THESIS
Efter institutionen : en uppföljning av institutionsplacerade ungdomar
486 Wallin, Åsa; Bellström, Matilda; Poljak, Maja 2007-10-11 THESIS
Aid required to halving poverty in Tanzania until 2015
487 Johansson, Anders; Lindberg, Joakim 2007-03-30 THESIS
Hur bildas svarta hål? : Neutronstjärnor, kaonkondensation och dess konsekvenser och Minihål på jorden?
488 Höglund Aldrin, Ronja 2008-01-01 THESIS
THE NOVELTY EFFECT IN MONOLINGUAL AND BILINGUAL CHILDREN
489 Viñas, Nestor 2006-10-25 THESIS
Läs- och skrivlärande i förskolan.
490 Engström, Ing-Marie; Björklund, Emma 2009-01-01 THESIS
Lärares dilemman
491 Räihä, Helge 2008-01-01 DISSERTATION
Intraprenader i kommunal verksamhet : En explorativ fallstudie
492 Johansson, Hanna; Sarén, Elina 2008-06-14 THESIS
Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden :Om barriärer, sociala relationer och livsvillkor
493 Dag, Munir 2003-01-01 THESIS
Binge eating in surgical weight-loss treatments :Long-term associations with weight loss, health related quality of life (HRQL) and psychopathology
494 de Man Lapidoth, Joakim, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
In presence of risk, what protective factors keep preschool children from displaying conduct problems?
495 Ahonen, Lia 2008-11-17 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.