Search Results

Showing 1 - 50 of 200 results for query Mittuniversitetet 1234Next >

Match Authors Date Type
Läkemedelsrelaterade felbehandlingar- en litteraturstudie
1 Fjällman, Lisen; Grund, Maria 2008-02-20 THESIS
Budgetlös styrning : en fallstudie av Handelsbanken Beyond budgeting : a case study of Handelsbanken
2 Fahlman, Pernilla; Hoffmann, Carina 2009-01-01 THESIS
Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter
3 Karlsson, Michael, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Effects of wood ash on freshwater organisms and aquatic forest ecosystems
4 Aronsson, K. Andreas 2007-01-01 DISSERTATION
Kommunikation och smärta ur sjuksköterskans perspektiv: en litteraturstudie
5 Emdell, Martina; Engström, Katarina 2009-01-01 THESIS
En tillvaro av utanförskap :En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke
6 Bäckström, Britt, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Att belysa upplevelser hos närstående till schizofrena.
7 Olovsson, Karl Johan; Wikman, Erik 2009-01-01 THESIS
Patientens upplevelse och hantering : - tiden i samband med ett nytt hjärta
8 Blomstedt, Kristina; Ekbom, Anna 2009-01-01 THESIS
"Man blir nån sorts idol." : Missbruksbehandlare med egen missbruksbakgrund talar om yrkesidentitet, normalitet och makt.
9 Kloss, Sebastian 2008-01-01 THESIS
Anhörigas upplevelser och behov på en intensivvårdsavdelning
10 Mattsson, Lisa; Johansson, Susanne 2008-02-19 THESIS
Patientens tillfredställelse av omvårdnad på en akutmottagning
11 Andersson, Karolin; Billberg, Martin 2009-01-01 THESIS
Faktorer som är av betydelse för skolsköterskors hälsofrämjande arbete avseende övervikt och fetma hos skolbarn : En kvalitativ studie
12 Elvén, Anna; Petersson, Lena 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskans kunskap och attityder vid omvårdnad av HIV/AIDS patient
13 Hammargren, Päivi 2008-02-19 THESIS
"Men stackars lilla förtryckta muslimska tjej" : Kvinnliga universitetsstudenter berättar om vardagsrasism
14 Hansson, Therese 2008-01-01 THESIS
COPE - en föräldrautbildnings betydelse för samspel
15 Kungur, Julia 2008-01-01 THESIS
Design and characterization of 64K pixels chips working in single photon processing mode
16 Llopart Cudié, Xavier 2007-01-01 DISSERTATION
Risk Management i Kristid : En empirisk studie av försäkringsbolag
17 Skoglund, Malin; Svedberg, Heléne; Undrom, Katarina 2009-01-01 THESIS
Upplevelser av en organisationsförändring ur ett genusperspektiv
18 Göransson, Catrin; Olofsson, Eva-Lena 2008-02-19 THESIS
Att normaliseras - vårdares syn på psykiatriska patienter : Mot en djupare förståelse av vårdares attityd till sina patienter
19 Lars, Lilja 2007-01-01 DISSERTATION
Förvaltningsrevision och ansvarsfrihet i mindre företag sett ur ett revisorsperspektiv
20 Mehtonen, Sarah 2009-01-01 THESIS
Ungdomars upplevelser av att vara överviktig.
21 Perman, Björn; Aspholm, Krister 2009-01-01 THESIS
Var, när och varför påverkas besökarens upplevelser under ett evenemang? En fallstudie om upplevelserna under Skidskytte VM 2008 i Östersund.
22 Eriksson, Anna-Karin 2008-06-17 THESIS
Vårdpersonalens följsamhet till de basala rutinerna gällande handhygien. : - en litteraturstudie
23 Persson, Annelie; Zetterqvist, Åsa 2009-01-01 THESIS
EXIT : om vad det var som fick en människa att ta det avgörande steget...
24 Johansson, Marinette; Lyngemark, Birgitta 2008-01-01 THESIS
Livskvalitet hos njursjuka patienter som genomgår hemodialysbehandling
25 Paldanius, Stina; Berglund, Anna-Karin 2009-01-01 THESIS
Välbefinnande och hälsa på arbetet - ur medarbetarnas perspektiv
26 Eliasson, Agneta 2008-02-20 THESIS
Diskursernas sanning – den verkliga sanningen? : ’Makthavarnas’ beskrivningar om bostadsmarkanden i Östersunds kommun.
27 Johansson, Elin 2008-01-01 THESIS
Leva Nykter - extensiv öppenvård för personer med missbruk och beroende och angränsande problem. En kvalitéts- och utfallsmätning ur ett brukarperspektiv.
28 Olsson, Charlotta; Träff, Annalena 2008-01-01 THESIS
Livskvalitet hos patienter med diabetesfotsår
29 Nordling-Widén, Anna-Karin; Westin, Anna 2009-01-01 THESIS
Att vara ett paket - en kvalitativ studie om tre personers upplevelser av stigmatisering i samband med att få och att ha en psykiatrisk diagnos
30 Düsing, Stefan 2006-09-25 THESIS
Närståendes behov av stöd vid palliativ vård
31 Larsson, Annie; Viklund, Maria 2009-01-01 THESIS
Identification and Syntheses of Semiochemicals Affecting Mnesampela privata and Trioza apicalis
32 Nilsson, Anna 2009-01-01 THESIS
Omvårdnadspersonalens upplevelse av hur patientens integritet påverkas på en flerbäddsal inom en intensivvårdsavdelning : En kvalitativ intervjustudie
33 Edström-Wedin, Kristina; Ellert-Berglund, Pernilla 2009-01-01 THESIS
Närståendes upplevda situation då de vårdar en person som har drabbats av en stroke
34 Henriksson, Catrin 2009-01-01 THESIS
Svenska partikelverb med "in", "ut", "upp" och "ner" :En semantisk studie ur kognitivt perspektiv = Swedish phrasal verbs with in, ut, upp and ner : a semantic study from a cognitive perspective
35 Strzelecka, Elzbieta, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med diabetes
36 Sundberg, Daniel; Nordlund, Andreas 2009-01-01 THESIS
En litteraturstudie om att leva med diabetes typ 2
37 Ericson, Eva; Nordin, Annelie 2009-01-01 THESIS
Faktorer av betydelse för de svårigheter fäder upplever i samband med tidigt föräldraskap. : En longitudinell studie i Västernorrland.
38 Bonér, Ann-Kathrine 2009-01-01 THESIS
New methods for movement technique development in cross-country skiing using mathematical models and simulation
39 Lund Ohlsson, Marie 2009-01-01 THESIS
Socionomen på familjecentralen : Ur ett insats- resurs- tids- och rollperspektiv
40 Larsson, Fredrik; Saglind, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Några deltagares upplevelser av samverkansprojektet ROS i Malung
41 Brolin, Helen; Larsson, Kerstin 2008-02-21 THESIS
Access Barriers - from a user´s point of view
42 Nilsson, Olof, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Att vara sjuksköterska :En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling
43 Hallin, Karin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring av barn : En kvalitativ intervjustudie Anesthesia nurses experiences of giving postoperative pain relief to children : A qualitative interview study
44 Dobrin, Leif; Wall, Niklas 2009-01-01 THESIS
Öga för öga...eller vända andra kinden till? : - En komparativ studie av konfliktlösning
45 Lundblad, Julia 2009-01-01 THESIS
Bonding Ability Distribution of Fibers in Mechanical Pulp Furnishes
46 Reyier, Sofia 2008-01-01 THESIS
En litteraturstudie om attityder gentemot homosexuella, bisexuella och transpersoner inom sjukvården
47 Forsgren, Anna; Svanlund, Emil 2009-01-01 THESIS
Att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region-spelar evenemang någon roll? : En studie kring Björneborg Jazzmusikfestival, i regionen Satakunta, Finland
48 Miettinen, Jenna 2008-06-16 THESIS
Skolmobbningens konsekvenser i vuxenlivet - Blickar, ord, slag, och utfrysning. Allt sätter sina spår, ett ärr för livet
49 Zamora, Yessenia; Örjegren, Karin 2006-10-02 THESIS
Nätverksarbetetets potential och svårigheter : Om socialarbetares yrkeserfarenheter och reflektioner kring socialt arbete med barn och dess omgivande nätverk.
50 Jonsson, Annika; Ryhag, Helena; Klöfver, Sandra 2008-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.