Search Results

Showing 51 - 100 of 200 results for query Mittuniversitetet < Previous1234Next >

Match Authors Date Type
Effekten av aktiv uppvärmning på kalla patienter : En litteraturstudie
51 Bendix, Anders; Berge, Olle 2008-07-01 THESIS
Sjuksköterskors agerande vid misstänkt kvinnomisshandel
52 Karlsson, Maria; Olsson, Carolina 2008-02-20 THESIS
Att integrera föräldrar i omvårdnaden av prematura barn
53 Zittra, Therese; Lindberg, Jessica 2009-01-01 THESIS
Anestesi och ambulanspersonals upplevelser av omvårdnad hos patienter med stickrädsla -En kvalitativ intervjustudie
54 Jufvas, Mikael; Lundin, Martin 2009-01-01 THESIS
Indragen sjukpenning – en kvalitativ studie om beslut, bemötande och information från försäkringskassan ur ett klientperspektiv
55 Björklund, Maria; Lundsten, Elisabet 2008-02-20 THESIS
Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems
56 Sundqvist, Anneli 2009-01-01 DISSERTATION
Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period :some issues concerning communication, pain and suffering
57 Sjöling, Mats, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Kvinnors möjlighet till återhämtning på fritiden.
58 Åkergren, Cecilia 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård : - copingstrategier för att hantera känslomässiga påfrestningar.
59 Ekberg, Katarina; Sparby, Sandra 2008-07-01 THESIS
Bemötande av barn och deras familjer i omvårdnaden
60 Karlsson, Ann-Marie; Burman, Anna 2009-01-01 THESIS
KVINNOR I HEMLÖSHET UR ETT GENUSPERSPEKTIV : en studie av att överleva dagen HOMELESS WOMEN IN A GENDER PERSPECTIVE : a struggle to cope the day
61 Frisentorp, Sara; Ladare, Stina 2009-01-01 THESIS
Omvårdnadshandlingar för att lugna agiterade demenssjuka
62 Nylén, Roger; Roos, Elin 2009-01-01 THESIS
Omvårdnadspersonals upplevelser av förutsättningar och hinder för att skapa bra bemötande av personer med demens : en intervjustudie
63 Franzén, Rose-Marie; Olsson Nordin, Margareta 2009-01-01 THESIS
Stresshanteringsprogrammets betydelse : En kvalitativ studie på kvinnor med stressrelaterade problem som rehabiliterats vid Österåsens hälsohem
64 Hedin, Inger; Ledin, Catharina 2008-02-19 THESIS
Arbete med ensamkommande flyktingbarn –
65 Nygårds, Jenny 2008-01-01 THESIS
Föräldrars upplevelser av att förlora sitt barn på sjukhus : - en litteraturöversikt
66 Flöjt, Eva-Karin; Jägerhäll, Rebecca 2008-07-01 THESIS
Upplevelser av delaktighet i rehabiliteringsprocessen
67 Ciocanas, Michael 2008-02-20 THESIS
Holomorphic automorphisms of Danielewski surfaces
68 Lind, Andreas, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Dryer Section Control in Paper Machines During Web Breaks
69 Ekvall, Jenny 2004-01-01 THESIS
Coding for Improved Perceived Quality of 2D and 3D Video over Heterogeneous Networks
70 Karlsson, Linda Sofia, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
En rättvisande bild : - vad innebär det för svenska företag?
71 Danielsson, Åsa; Sjölund, Tony 2008-06-17 THESIS
Kan den blinde leda den halte? : En studie av några deltagares upplevelse av Personalstödsprojektet
72 Backlund, Helena 2008-02-20 THESIS
Vem visar småföretagaren Alice rätt beskattningsväg? : En studie av förändringarna i 3:12-reglerna
73 Holmberg, Anna 2008-06-17 THESIS
Kan den svenska avkastningskurvan användas som indikator för den svenska inflationen?
74 Randberg, Johan 2009-01-01 THESIS
Nanoscaled Structures in Ruthenium Dioxide Coatings
75 Malmgren, Christine 2009-01-01 THESIS
Spatio-Temporal Pre-Processing Methods for Region-of-Interest Video Coding
76 Karlsson, Linda S. 2007-01-01 THESIS
Färgfabriken Norr´s konsthall : potentiella fördelar ur ett turismperspektiv
77 Isaksson, Emma; Dahl, Anna 2008-06-16 THESIS
Fabrication and Characterization of Photon Radiation Detectors
78 Mattsson, Claes 2007-01-01 THESIS
Position Sensitive Detectors : Device Technology and Applications in Spectroscopy
79 Andersson, Henrik 2008-01-01 DISSERTATION
Är det möjligt att säkra revisorns oberoende med regler?
80 Gustafsson, Hanna; Leon, Daniel 2008-07-04 THESIS
Bedömning av väsentlighet och risk : - hur bär de sig åt : En fallstudie ur ett revisorsperspektiv
81 Sterner, Therese 2008-06-17 THESIS
Dagens revisionsberättelse : i behov av förändring?
82 Lövkvist, Anna; Sundquist, Emma 2008-07-23 THESIS
Möjligheter till kommunikation i omvårdnaden hos personer med demens
83 Mattisson, Lina 2009-01-01 THESIS
Simulations of the Dynamics of Fibre Suspension Flows
84 Lindström, Stefan B. 2007-01-01 THESIS
Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter :Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential
85 Cvetkovi?, Anita, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919
86 Harvard, Jonas 2006-01-01 DISSERTATION
En helig allmännelig opinion :Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919
87 Harvard, Jonas, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Konkursprognostisering : En empirisk studie av småföretag i Sverige Bankruptcy forecasting : An empirical study of small businesses in Sweden
88 Norrbelius, Therese; Linder, Carina 2009-01-01 THESIS
Riskförståelse :Teoretiska och empiriska perspektiv
89 Wall, Erika, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Personalens upplevelse av våldsamma patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning
90 Henricson, Tobias; Paulsson, Jonas 2008-06-05 THESIS
Prehospital omvårdnad av patienter med akuthjärtinfarkt som transporteras direkt till PCI : – intervjustudie med sjuksköterskor i ambulans
91 Johnsson, Margareta; Lagelius, Bernt 2009-01-01 THESIS
Modelling and simulation of paper structure development
92 Lindström, Stefan, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Att marknadsföra en region : En jämförande studie om fem olika regionala turistorganisationer och deras uppbyggnad av marknadskommunikation
93 Dröschmeister, Karin; Kumpula, Maria 2008-06-16 THESIS
Vilka faktorer är betydelsefulla för städers attraktivitet? : En fallstudie av Piteå kommun
94 Esbjörnsson, Karin; Nilsson, Elin 2008-06-17 THESIS
Runda Barn : Mat och motion samt familjens och sjuksköterskans betydelse - En litteraturstudie
95 Klingered, Tom; Wermelin, Anna 2008-06-16 THESIS
Designing Intranets for Viability : Approaching Organizational Empowerment and Participation
96 Nyström, Christina Amcoff 2006-01-01 DISSERTATION
Designing Intranets for Viability :Approaching Organizational Empowerment and Participation
97 Nyström, Christina Amcoff, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Characterisation and application of photon counting X-ray detector systems
98 Norlin, Börje 2007-01-01 DISSERTATION
Characterization of Low Cost Printed Sensors for Smart Packaging
99 Unander, Tomas 2008-01-01 THESIS
Natur och kultur som bas för turismutveckling : Fallstudie Ekopark Böda
100 Persson, Ann-Cathrine 2008-06-16 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.