Search Results

Showing 1 - 50 of 541 results for query Mälardalens högskola 12345678910..11Next >

Match Authors Date Type
Optimal Stopping Domains and Reward Functions for Discrete Time American Type Options
1 Jönsson, Henrik 2005-01-01 DISSERTATION
Preparing for replay
2 Huselius, Joel 2003-01-01 THESIS
Jakten på Entreprenörer : Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen
3 Berglund, Karin 2007-01-01 DISSERTATION
Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes
4 Drozdenko, Myroslav 2007-01-01 DISSERTATION
Weak Convergence of First-Rare-Event Times for Semi-Markov Processes
5 Drozdenko, Myroslav, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Vad skapar arbetstillfredsställelse på ett lager? : Nio extraarbetande studenters upplevelser.
6 Sohlman, Annika 2009-01-01 THESIS
Uppförandekoder : En studie i hur tre företag arbetar med etiska riktlinjer
7 Stål, Magdalena; Vokbus, Marina 2009-01-01 THESIS
Programmering av styrning av tvättarm på tvättrobot.
8 Degerfält, Per; Strömberg, Niklas 2008-04-03 THESIS
Lakningsförsök med furubarksflis : en utredning om utsläpp av fenolföreningar samt metallsorption
9 Vienola, Sari 2008-03-17 THESIS
Heterogenization of a Cobalt Porphyrin Catalyst Investigated by Scanning Probe Microscopy and X-Ray Photoelectron Spectroscopy: The Effect on Catalysis of Oxidation Reactions
10 Ledung, Greger 2008-01-01 DISSERTATION
Har mellanöstliga namn en inverkan på möjligheter till anställning? : En studie om fördomar vid anställningsprocesser
11 Murtadha, Jwan 2008-01-01 THESIS
MICROWAVE IMAGING OF BIOLOGICAL TISSUES: applied toward breast tumor detection
12 Gunnarsson, Tommy 2007-01-01 THESIS
Experimentell motståndsanalys av kåpkonfigurationer på Scaniamodells busstak
13 Karlsson, Robert 2008-05-13 THESIS
Varför vill man bli egenföretagare? : Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation
14 Kabuye, Lillemor; Loi, Lilly 2009-01-01 THESIS
En analys av Eurokod 1990 : - användarråd, jämförelser samt en intervjuundersökning
15 Wennström, Lina 2008-04-29 THESIS
Formgivning och konstruktion av ett äthjälpmedel
16 Törmänen, Kim 2009-01-01 THESIS
Lärares komplexa arbete
17 Lindström, Helén; Rosenqvist, Maria 2007-01-01 THESIS
Pedagogernas syn på genusarbetet inom förskola och skola  : – En kvalitativ studie ur ett genusperspektiv
18 Söderlund, Sandra; Brännman, Theresia 2009-01-01 THESIS
En designstudie om matematiska begrepp på en förskola : ett möte med en grupp 5 åringar A designstudy containing mathematical concepts in a preschool
19 Kandell, Sandra 2009-01-01 THESIS
Internprissättning inom offentlig verksamhet : En studie om Konsult och Service i Västerås stad
20 Dahlin, Mikaela; Kristiansson, Tove 2009-01-01 THESIS
Medaljens baksida : Upplevelser hos elitidrottande kvinnor med ätstörningar
21 Dietl, Sofie; Stenman, Hanna 2009-01-01 THESIS
Grammatiken i läroboken : - En studie över fem gymnasieläromedels överensstämmelse med svensk forsknings rekommendationer för grammatikundervisning. Grammar in Textbooks : - A study of the correspondence between five secondary school textbooks and the recommendations stemming from research in Swedish linguistics.
22 Svensson, Ann-Katrin; Larsson, Camilla 2008-01-01 THESIS
Using Existing Infrastructure as Support for Wireless Sensor Networks
23 Neander, Jonas 2006-01-01 THESIS
Valet av barnlitteratur i förskolan : Förskolan bibliotek The choice of childrens literature in preschool : The preschool library
24 Lantz, Linda 2009-01-01 THESIS
Politikers och tjänstemäns uppfattningarom policyn Tobaksfri arbetstid
25 Unger, Susanne 2009-01-01 THESIS
Trygghet som en faktor för hälsa : - en studie i stadsdelen Råby i Västerås
26 Sturk, Malin 2009-01-01 THESIS
Att delegera ansvar : Lärare om elevinflytande i skolan
27 Wahlberg, Linus 2009-01-01 THESIS
Undervisningssekvens i naturvetenskap med sagans och berättandets form i fokus
28 Rosén, Maria 2009-01-01 THESIS
Utomhuspedagogik som metod vid undervisning om allemansrätten i grundskolans tidigare år
29 Rimbe, L8; Ahlén, Angelica 2009-01-01 THESIS
Portabelt arbetsbord : Examensarbete, produktutveckling - formgivning
30 Leander, Araceli; Blomkvist, Moa 2009-01-01 THESIS
Cosmetic market in Vietnam
31 Nguyen Huu, Mai; Sirikhoon, Serene 2008-06-24 THESIS
Individers upplevelser av en IT-relaterad förändringsprocess : En fallstudie på Nordea
32 Lannsjö, Markus; Jukkola, Mathias; Ährlig, Fredrik 2008-01-01 THESIS
Factors Influencing Online Purchase Intention : Domestic Airline E-ticket in Thailand : Domestic Airline E-ticket in Thailand
33 Taratanaphol, Waritthar; Thavornchak, Sutanita 2009-01-01 THESIS
Barns beskrivningar av lärande och kunskap : i relation till Läroplanernas intentioner och barnens ålder
34 Kangas, Heidi; Carlsson, Kristin 2009-01-01 THESIS
 Åldersindelad och åldersblandad undervisning : - En jämförande studie ur ett lärar- och ledningsperspektiv för de tidigare åren i skolan
35 Eketjäll, Frida; Lagerkvist, Christina 2009-01-01 THESIS
Lean Production inom transportsektorn : Implementering och uppföljning av mätetal Lean Production within the Transportation Sector : Implementation and Follow-Up of Numerical Values
36 Rantonen, Jimmy THESIS
Hamsa, Pirjo, Danilo och Anna : En studie om hur mångkultur skildras i tio moderna barnböcker Hamsa, Pirjo, Danilo och Anna : A study of how ten contemporary children’s books portray the multicultural society
37 Rosengren, Malin; Kågenäs, Josefine 2009-01-01 THESIS
Budgetlös styrning : -Är det dags att lämna den traditionella budgetn bakom sig? Beyond budgeting : - Is it time to leave the traditional budget behind us?
38 önder, Lucy; Garcia, Nathalie 2009-01-01 THESIS
Samarbete mellan hem och skola : med den individuella utvecklingsplanen som redskap
39 Janzon, Malin; Johansson, Cecilia 2009-01-01 THESIS
  The management of e-Learning in organizations
40 Srinandphol, Niphon; Chookruvong, Ruechuphan; Narangphet, Nalattaporn 2009-01-01 THESIS
Stick to your knitting : Outsourcing av ekonomihanteringen hos några små aktiebolag i Västerås Stick to your knitting : Outsourcing of the economic function in some small private limited companies in Västerås
41 Eriksson, Johanna; Hansson, Sandra 2009-01-01 THESIS
En studie om Gruppdynamik i träningslokalen
42 Lindgren, Catrin 2007-08-08 THESIS
Engelsklärares kodväxling i en svensk gymnasieskola English Teachers’ Codeswitching in a Swedish Upper Secondary School
43 Larsson, Mikael 2009-01-01 THESIS
KLASSRUMMET : Lärares uppfattningar om den fysiska miljöns utformning och dess betydelse för elevernas lärande
44 Östman, Anna 2009-01-01 THESIS
Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. : Muntlig kommunikation och kulturyttringar: en jämförelse mellan kursplaner och läromedel.
45 Almer, Jenny 2009-01-01 THESIS
Key Challenges in Decision Making for Automotive E/E Architectures
46 Wallin, Peter 2008-01-01 THESIS
När du går på handlar, det är också lektion : en kvalitativ studie om en undervisningsmetod på sfi och vuxna inlärares syn på språkinlärning av svenska
47 Etzner, Marcela; Södergren, Susanne 2008-01-01 THESIS
Upplevelser av budskap : Fallstudier av hur användare upplever och förstår information i användargränssnitt
48 Andersson, Carina 2007-01-01 THESIS
How Do Organizations Expand their ERP beyond its Core Capabilities : A case study at ABB Robotics
49 Windahl, Torbjörn; Espinoza, Pablo 2008-06-17 THESIS
Friskvårdsarbete i Västmanland : - En jämförelse mellan små och medelstora företag
50 Ljungberg, Stina; Fager, Magdalena 2008-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.