Search Results

Showing 51 - 100 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous12345678910..11Next >

Match Authors Date Type
Ekologisk status på Stäholmsbäcken : Enligt EU:s vattendirektiv
51 Wiman, Helena; Vesa, Minna 2009-01-01 THESIS
Skriftliga redovisningar av matematikuppgifternas lösningar, viktiga eller inte? : `Vilka ambitioner har lärare med sin undervisning och vilka krav ställer de på sina elever?
52 Bergström, Lena 2007-06-14 THESIS
Stämplad som missbrukare : En kvalitativ studie om missbrukares upplevelser kring stämpling
53 Aldén, Anna; Hagström, Therese 2009-01-01 THESIS
Vormseles historia : Formgivning av bok
54 Holmberg, Isabel 2007-11-27 THESIS
Kommer erfarenheten alltid med åldern? : En studie om SJ anställdas emotionella arbete.
55 Sjöström, Jennie; Carlsson, Therése 2008-01-01 THESIS
Språket är medlet, inte målet. : Hur pedagoger kan arbeta i en mångkulturell skola för att främja alla elever.
56 Bast, Sara; Csanadi, Antonia 2009-01-01 THESIS
Emotionell intelligens ur ett skolperspektiv
57 Åberg, Frida 2009-01-01 THESIS
Arena(s) Personal - ett självklart val?
58 Björkman, Mathias; Strömberg, Joakim 2008-06-24 THESIS
Coordination Chemistry of Novel Drug Candidates for the Treatment of Iron Overload
59 Norin, Anneli 2007-05-06 THESIS
Kognitiv beteendeterapi i skolan
60 Nummelin, Maria; Almetun Englund, Britt 2008-01-28 THESIS
Arbetsförmedlares förståelse av social kompetens och andra påverkansfaktorer i arbetssökandet
61 Bergman, Stina 2008-06-17 THESIS
KrAmi- Stöttar, Motiverar och Garanterar : -En kvalitativ studie av KrAmi deltagares empiriska upplevesler av verksamma delar i KrAmi programmet
62 Södergren, Annika; Larsson, Emma 2007-09-17 THESIS
Ett företagsperspektiv på kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning : Vilka motiv kan finnas till ett bestyrkande A Corporate Perspective on Assurance of Sustainability Reporting : What kind of motives might there be for an assurance
63 Jotorp, Sanne; Olsson, Linnéa 2009-01-01 THESIS
Att ha en tvådimensionell identitet : En kvalitativ studie om invandrarungdomars upplevelser av att eventuellt leva med två olika kulturella identiteter.
64 Lukic, Manuela 2007-03-27 THESIS
Kvinnliga och manliga gymnasieelevers upplevelse av hur de mår och hur de använder alkohol
65 Karlsson, Jessica 2009-01-01 THESIS
Likviditetshantering i industriföretag : En fallstudie om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB
66 Önnerberg, Carl-Henrik; Roth, Jerry; Bergenmo, Tobias 2009-01-01 THESIS
Elevinflytande : En fallstudie av arbetet med elevinflytande i två klassrum
67 wernersson, maria 2009-01-01 THESIS
ELEVERS SJÄLVKÄNSLA : Hur elever upplever och uttrycker sin självkänsla i skolan The self-asteem of students
68 Andersson, Helena 2008-01-01 THESIS
Design Av Produktdisplay För Butik
69 Eriksson, Christian 2009-01-01 THESIS
Var dags lärande :Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt
70 Ax Mossberg, Margareta, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
The Synthesis of Molecular Switches Based Upon Ru(II) Polypyridyl Architecture for Electronic Applications
71 Steen, Robert 2007-01-01 THESIS
Inkluderande arbete i Montessoriskolan och den traditionella skolan : - en jämförelse
72 Grönnslett, Tone; Neij, Lina 2009-01-01 THESIS
En utvärdering av projektet ”samordning av kommunala verksamheter i kampen mot hedersrelaterat våld”
73 Mawlod, Zila 2007-04-10 THESIS
Leksaker : Är de ett pedagogiskt redskap?
74 Boström, Eva-Lena; Åhlund, Camilla 2009-01-01 THESIS
Dialogen inom naturvetenskaplig undervisning
75 Andersson, Linda; Hollsten, Linda 2009-01-01 THESIS
Invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden : En studie om integrations förutsättningar och hinder.
76 Mouchtahi, Lucyna 2009-01-01 THESIS
Matematikverkstad, lekstuga eller lärandemiljö? : En kvalitativ undersökning av pedagogers argument för matematikverkstad som arbetssätt.
77 Axdorph, Jacob; Kock, Peter 2009-01-01 THESIS
Professionalism i förskolan : En studie som belyser förskollärares tankar och handlingar i förskolan : a study that casts light on pre-school teachers thaughts and actions in pre-school
78 Vrbanc, Gabriela; Brandt-Eriksson, Jenny 2007-06-08 THESIS
En atom laddar om : - innovativ processkartläggning i en nätverksorganisation
79 Ingestad, Emma; Erbén, Louise 2008-02-21 THESIS
Känsla av ensamhet eller frihet : patienters upplevelser av isoleringsvård
80 Forslund, Frida; Hansson, Josefin 2009-01-01 THESIS
Datorunderstödd läsinlärning : Att skriva sig till läsning
81 Riwik, Tina 2007-06-14 THESIS
Elevinflytande : En undersöknig gällande elevers upplevelser av elevinflytande
82 Alaban Baoalan, Marilou; Mård, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Arbetsklimat, konflikter och konflikthantering på arbetsplatser inom Social omsorg.
83 Gerdtmark, Anna 2009-01-01 THESIS
Hur arbetar pedagoger med utomhuspedagogik i förskolan? : En kvantitativ studie med pedagoger på fem förskolor
84 Lindström, Ulrika; Bouvin, Ida 2009-01-01 THESIS
Samtalat skolledarskap :kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion
85 Nordzell, Anita, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Vad som kan dölja sig bakom Gemensam vårdnad och barnets bästa : Om det konfliktfyllda föräldraskapet ur separerade fäders perspektiv
86 Gustafsson, Mikael 2003-01-01 THESIS
Språket och normaliteten : Professionell retorik och logik inom socialt arbete
87 Wikman, Therese 2009-01-01 THESIS
"... hela barndomen är ju borta. Det är något man aldrig får tillbaka". : - en intervjustudie med vuxna barn till alkoholmissbrukande föräldrar -
88 Johnsson, Petra; Nordkvist, Petra 2009-01-01 THESIS
Leksakernas betydelse ur ett barn och föräldrarperspektiv
89 Olofsson, Helena 2009-01-01 THESIS
Bristande yrkesstolthet bland personal inom äldreomsorg - Fakta eller myt
90 Wall, Therese 2009-01-01 THESIS
Betydelsen av kompetens- och relationsbaserad självkänsla för stress och hälsa
91 Olsson, Linda; Stenkvist, karin 2009-01-01 THESIS
Hållbar utveckling i ett socialt sammanhang i skolan : Hur vill du att andra skall vara mot dig?
92 Ståhl, Maria; Ceder, Anna 2009-01-01 THESIS
Införandet av det tredje penningtvättsdirektivet
93 Ton, Emma; Ståhl, Malin 2009-01-01 THESIS
Fairtrade City som ett verktyg för hållbar utveckling : En fallstudie av Örebro Fairtrade City
94 Taliaferro, Thomas; Larsson, Anna 2009-01-01 THESIS
Business Intelligence-system och deras inverkan på rationellt beslutsfattande : En studie på två företag
95 Lagerström, Robin; Ährlig, Fredrik 2009-01-01 THESIS
  Uppföljning av nyckeltal för större bro- och betongtunnelentreprenader :   Nyckeltal tänkta att användas för att kvalitetssäkra anbudsarbete
96 Due-Boje, Anna 2009-01-01 THESIS
ArbetsDax - för psykiskt funktionshindrade : Talet om klienter, samordnare och samverkan i en verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering
97 Gustafsson, Mikael 2009-01-01 THESIS
Specialpedagogik - en utmaning som heter duga : En undersökning av skolledares och rektorers syn på specialpedagogik
98 Eklöf, Katarina 2009-01-01 THESIS
Social färdighetsträning för personer med psykiska funktionshinder : Personalens och brukarens upplevelser av arbetsmetoden
99 Kokkonen, Mikael; Kokkonen, Kristian 2009-01-01 THESIS
Absolut sjukdom : Diskursanalys av bloggar om självskadebeteende
100 Furéh, Frida; Hultgren, Camilla 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.