Search Results

Showing 401 - 450 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..45678910111213..92Next >

Match Authors Date Type
Fundamentals of High Power Impulse Magnetron Sputtering
401 Böhlmark, Johan 2006-01-01 DISSERTATION
Möjligheter och problem med miljöledningssystem ISO 14001 : – En fallstudie av Lantmännen Agroetanol AB
402 Klingvall, Oskar 2007-06-26 THESIS
Lagring av reservdelar till brevsorteringsmaskiner inom Posten
403 Gunnarson, Lisa 2006-01-01 THESIS
Webbaserade imaginära organisationers samverkansformer : Informationssystemarkitektur och aktörssamverkan som förutsättningar för affärsprocesser
404 Segerkvist, Per-Arne 2001-01-01 THESIS
Monitoring blood glucose and obesity in type 2 diabetes in primary care
405 Tengblad, Anders, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Ekobussen : en rullande naturskola i Jönköping. Deltagarnas uppfattningar om samverkan och den pedagogiska modellen
406 König, Per 2004-01-01 THESIS
Hur fungerar demokratin i skolan?
407 Gustafsson, Catarina 1999-01-01 THESIS
Är det inne att lära ute? En studie av hur man använder utemiljön i undervisningen
408 Hammer, Meta 2001-01-01 THESIS
Boksamtal. Att arbeta med skönlitteratur som stimulans för språk och tanke.
409 Grönberg, Ylva 2002-01-01 THESIS
Motiv till och utvärderingskriterier för fusioner och förvärv
410 Larsson, Sylvia; Wallenberg, Charlotte 2002-01-01 THESIS
Att komma igång med ständiga förbättringar : 10 steg till att skapa en förbättringskultur
411 Solver, Helen; Backström, Julia 2008-01-01 THESIS
Health at Work : The Relationship between Organizational Justice, Behavioral Responses, and Health
412 Liljegren, Mats 2008-01-01 DISSERTATION
Kommunikation och pedagogiskt upplägg För barn med drag av autism/Asperger syndrom
413 Bodelsson Sundell, Marie 1999-01-01 THESIS
"Som en inre eld". Några elevers uppfattningar om motivation
414 Hägg Nilsson, Ing-Marie 2002-01-01 THESIS
Multipla intelligenser. Tillämpningar av Howard Gardners teorier i matematikundervisning.
415 Vesterlund, Jessica 2002-01-01 THESIS
Den samtida arbetsmarknadens idealarbetare : Om personliga egenskaper inom servicesektorn
416 Vesterberg, Viktor 2008-07-03 THESIS
Elevers föreställningar om kroppens organ och kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang
417 Granklint Enochson, Pernilla 2008-01-01 THESIS
Hur det fysiska klassrummet påverkar inlärningen
418 Kjellberg, Marie 2000-01-01 THESIS
Ny betygsreform-Lpo94- En implementeringsstudie om två kommuners erfarenheter av den nya betygsreformen
419 Gustavsson, Karin 2003-01-01 THESIS
Simple Layer Potentials on Lipschitz Surfaces: An Asymptotic Approach
420 Thim, Johan 2009-01-01 DISSERTATION
Barns språkinlärning och utveckling genom drama som metod
421 Markovic, Sanjana 1998-01-01 THESIS
Översvämningar i Sverige -orsakssammanhang och fördjupad frekvensstudie för Vänern och Mälaren
422 Schröder, Erik 2003-01-01 THESIS
Förnyelsebar energi istället för animaliskt protein : systemanalys av en möjlig livsstilsförändring
423 Jansson, Åsa 2004-01-01 THESIS
Webbaserade affärsprocesser : möjligheter och begränsningar
424 Lindberg, Henrik 2000-01-01 THESIS
K2-reglerna : En studie av uppfattningar kring förenkling The K2 regulation : A study of conceptions regarding simplification
425 Hanson, Malin; Lyth, Malin 2009-01-01 THESIS
Augustinus predestinationslära och människans fria vilja
426 Beckman, Emma 2006-02-07 THESIS
"Min tro är min" : om religion på Internet och i det privata
427 Gomér, Emelie 2006-12-19 THESIS
Skadestånd vid varumärkesintrång
428 Ekelund, Christian 2005-01-01 THESIS
Cryptographic Key Masking During Run-Time
429 Andersson, Marcus 2008-06-12 THESIS
Varumärke, kommunikation och språk
430 Vestin, Åsa 2003-01-01 THESIS
Implementering av en adaptiv kanalutjämnare för undervattenskommunikation
431 Carlström, Johan 2003-01-01 THESIS
Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder
432 Hällholm, Jon 2005-11-28 THESIS
Disconnected : Berättelser om problematiskt spelande och genus i MMORPG-spel Disconnected : Tales of problematic gaming and gender in MMORPG:s
433 Södling, Gustav 2009-01-01 THESIS
Reliabilitet, validitet och felkällor i Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO)
434 Josefsson, Anna-Sara 2006-02-01 THESIS
Informationsteknik som drivkraft i granskningsprocessen : En studie av fyra revisionsbyråer
435 Nilsson, Håkan 2000-01-01 THESIS
Amplification circuits based on electrochemical transistors
436 Khan, Zia Ullah 2009-01-01 THESIS
Samarbete mellan hem och skola : betydelsefullt för barns utveckling
437 Sernefalk, Eva 2000-01-01 THESIS
Med en mosse bakom knuten
438 Folke, Hanna; Olsson, Eva-Lena 2001-01-01 THESIS
Genuskonstruktioner : Skapandet av genus inom sex olika fält.
439 Bredlöv, Eleonor; Forsberg, Camilla; Nord, Katarina; Mujakic, Alma; Rosén, Håkan; Thulin, Caroline 2005-01-01 THESIS
"Demokratin är en individuell viljeakt"- En diskursanalys av Demokratiutredningens demokratibegrepp
440 Wendin, Andreas 2005-01-01 THESIS
Hemmabion fonogrambranchens fiende nummer ett
441 B Nagy, Dennis 2006-05-16 THESIS
Informationssäkerhetsmedvetenhet : En kvalitativ studie på Skatteverket i Linköping
442 Jutehag, Per; Nilsson, Torbjörn 2007-03-19 THESIS
Genrepedagogik : En explicit modell för språk- och ämnesundervisning
443 Sandell Ring, Anniqa 2008-06-23 THESIS
Att ta risken ur krisen : En textanalys av Kriberedskapsmyndighetens perspektiv på samhälle och säkerhet
444 Olsson, Robert 2006-10-09 THESIS
Skapande lärande : dramapedagogik i teaterutbildning Creative Learning : Drama Pedagog in Theatre Training Program
445 Wik, Anna 2009-01-01 THESIS
EQ, Emotionell intelligens ur ett skolperspektiv
446 Gustavsson, Karin 2001-01-01 THESIS
EQ Med inriktning på skolan
447 Linderoth, Hanna; Olofsson, Sofia 2000-01-01 THESIS
Avtal om tredjepartslogistik- bildande av bolag eller köp av tjänst?
448 Dahlberg, Ulf 2005-10-18 THESIS
GSM-Security: A Survey and Evaluation of the Current Situation
449 Yousef, Paul 2004-01-01 THESIS
Jag vill inte vara som, känna att jag är som en terapeut : hur jourkvinnor talar om bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer
450 Boll, Sara; Tångring, Catarina 2006-09-15 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.