Search Results

Showing 601 - 650 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..891011121314151617..92Next >

Match Authors Date Type
Schack och Matematik : En litteraturstudie om möjliga kopplingar mellan schackspelande och matematiklärande
601 Hedman, Anders; von Schéele, Andreas 2008-01-01 THESIS
Ett lekredskap utan givna förutsättningar : - hur utformar man ett redskap för lek som lämnar tolkningsutrymme och stimulerar barnets egen fantasi?
602 Englund, Sofie 2009-01-01 THESIS
Finansiella Illusioner : ett test av Stockholmsbörsens effektivitet
603 Agerman, Stephan; Karlsson, Daniel; Wänström, Gustav 2002-01-01 THESIS
"Det är vi som har prylarna, bägarna och brännarna". Hur ser lärare i år 7-9 på det faktum att no-undervisningen i de lägre åren ökat?
604 Andreasson, Jesper 2002-01-01 THESIS
Skolmiljö och stress : ett arbete om hur lärare och elever upplever skolmiljön med stress som utgångspunkt
605 Irebrink, Linda 2000-01-01 THESIS
”Så långt det går men inte till varje pris” Om synen på integrering av barn i behov av särskilt stöd i grundskolan
606 Wretman, Sabine 2002-01-01 THESIS
DyKnow : A Stream-Based Knowledge Processing Middleware Framework
607 Heintz, Fredrik 2009-01-01 DISSERTATION
Electrolyte-Based Organic Electronic Devices
608 Said, Elias 2007-01-01 THESIS
Arbetsstress och informationssystem : karakterisering av en arbetsplats ur ett uthållighetsperspektiv
609 Henriksson, David; Karlsson, Andreas 2005-12-07 THESIS
Retoriska förändringar : En diskursanalytisk studie av nya moderaternas självpresentation Rhetorical changes : A discourse analysis over the self presentation of the Swedish party Nya Moderaterna
610 Ekman, Frida 2009-01-01 THESIS
De osynliga barnen : En studie om barn som bevittnar våld i hemmet
611 Olsson, Maria 2007-06-13 THESIS
Staten och läromedlen : En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 The State and the Textbook : The State Approval Scheme för Textbooks and Teaching Aids in Sweden 1938-1991
612 Johnsson Harrie, Anna 2009-01-01 DISSERTATION
Det man sällan talar om : En kvalitativ studie av lärares rädslor What you seldom talk about : A qualitative study on teachers´ fears
613 Koski, Sofi 2009-01-01 THESIS
Åtgärdsprogram-planering, dokumentering och tillämpning i grundskolan
614 Bernhardsson, Fredrik 2001-01-01 THESIS
The Grammar of Threat and Security in HIV/AIDS : An analysis of the South African Government's Discourse on HIV and AIDS Between 1998 and 2002 MFS-rapport nr 72, ISSN 1400-3562, ISBN 91-7373-905-7
615 Lindahl, Anna; Sundset, Vivian 2003-01-01 THESIS
"Plus, minus, delat, gånger, att tänka och att använda hjärnan"- En studie av elevers och deras lärares uppfattningar om matematik
616 Artursson, Maria 2004-01-01 THESIS
Performance and Implementation Aspects of Nonlinear Filtering
617 Hendeby, Gustaf 2008-01-01 DISSERTATION
Chloride-based Silicon Carbide CVD
618 Pedersen, Henrik 2008-01-01 DISSERTATION
Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik
619 Österholm, Magnus 2006-01-01 DISSERTATION
Experimental studies on Damage Control Surgery andIntraabdominal Hypertension
620 Olofsson, Pia, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Cognitive functions in drivers with brain injury : Anticipation and adaption
621 Lundqvist, Anna 2001-01-01 DISSERTATION
En jämförelse av två linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik
622 Almkvist, Pär 2007-01-23 THESIS
EU:s system för handel med utsläppsrätter i Sverige : En intervjustudie om några svenska energibolags och myndigheters uppfattning och agerande
623 Norberg, Martina; Sharifian, Ladan 2006-09-11 THESIS
Flexible Interleaving Sub–systems for FEC in Baseband Processors
624 Asghar, Rizwan, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Classification of Ground Objects Using Laser Radar Data
625 Brandin, Martin; Hamrén, Roger 2003-01-01 THESIS
I organisationskulturens tecken, budskap om organisationskultur
626 Lundborg, Björn 2002-01-01 THESIS
Defining Integrated Science Education and Putting It to Test
627 Åström, I. Maria, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Den gode, den onde, den andre : Spelfilm som riskrapportering
628 Engström, Henrik; Hyltbring, Markus 2008-05-21 THESIS
Sport and Politics: A study of the relationship between International Politics
629 Bainvel, Serge 2005-12-15 THESIS
Kartläggning och reducering av ledtider på Scania Motortillverkning
630 Fresk, Viktoria; Gunnstam, Fredrik 2004-01-01 THESIS
Eczema in young children : aspects of clinical investigation and treatment
631 Norrman, Gunilla 2007-01-01 DISSERTATION
Simulation of Surrounding Vehicles in Driving Simulators
632 Janson Olstam, Johan, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Children’s Work in Sweden : A part of childhood, a path to adulthood Barns arbete i Sverige : En del av barndomen, en väg till vuxenlivet
633 Samuelsson, Tobias 2008-01-01 DISSERTATION
Children’s Work in Sweden :A part of childhood, a path to adulthood
634 Samuelsson, Tobias, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Regional identitet
635 Terziæ, Zana 2005-01-01 THESIS
Varans form som kännetecken : En rättspolitisk studie av skyddet för egentliga varuutstyrslar
636 Asvelius, Daniel 2004-01-01 THESIS
Ellen-projektets betydelse för tjejer i årskurs åtta - med avseende på self-efficacy, självkänsla och kroppsmissnöje
637 Hanström, Evalotta; Karlsson, Marlene 2006-04-07 THESIS
Gemenskap och makt i alternativ demokrati : En ideologikritisk analys av platsideologi i Finspångs kommun
638 Uller, Linda 2007-05-30 THESIS
En individ tar form : - olika identitetsskapande processer under barn- och ungdomsåren
639 Pettersson, Klara; Andersson, Josefin; Figueroa, Georgina; Mrong, Sufola 2007-06-08 THESIS
Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå : En intervjustudie om några kommuners erfarenheter
640 Norberg, Martina 2007-08-27 THESIS
Undersökning, implementering och utvärdering av ett system för att visualisera immaterialrättsdata
641 Pettersson, Erik 2009-01-01 THESIS
Ett åldersperspektiv på användbarhetsproblem : -  Resultat från en studie med ett måltidsplaneringssystem An age perspective on usability problems : - Results from a study with a meal planning system
642 Ståhl, Josefine 2009-01-01 THESIS
Landfill Mining som en hjälp vid materialåtervinning från deponier : Informationsunderlag för prospektering
643 Pihl, Therése; Ragnarsson Fagrell, Mia THESIS
Prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos svenska förskolebarn med cochleaimplantat Prosodic Abilities and Phonological Working Memory in Swedish Preschool Children with Cochlear Implants
644 Elm, Lovisa; Heedman, Linda 2009-01-01 THESIS
Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter
645 Halilovic, Amra 2006-01-01 THESIS
Visby visuellt :föreställningar om en plats med utgångspunkt i bilder och kulturarv
646 Johansson, Carina, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Miljökonsekvensbeskrivningar : Ett möte mellan teknik och etik
647 Lind, Sofia 2006-09-11 THESIS
”Den farliga underklassen” : – Dagens Nyheters skildring av händelserna i Frankrike under hösten 2005
648 Boija, Paulina 2007-03-20 THESIS
Datorprogram och skolmatematik : en granskning av matematikuppgifter i didaktiska datorprogram
649 Johansson, Malin 2000-01-01 THESIS
Utvärdering av ett nytt underhållsprogram
650 Hultberg, Susanne 2002-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.