Search Results

Showing 401 - 450 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous1..45678910111213..26Next >

Match Authors Date Type
Erfarenhetsöverföring i eventprojekt : En studie av lärandet i två organisationer med olika frekvens på eventen The transfer of experience in event projects : A study of learning in two organizations with different frequency on their events
401 Nygren, Roy; Bjärnered, Camilla 2009-01-01 THESIS
402 Borda, Karla; Carlsson, Marie-Louise 2008-04-16 THESIS
Some aspects on strength properties in paper composed of different pulps
403 Karlsson, Hanna 2007-01-01 THESIS
Synen på det egna ledarskapet : En jämförelse mellan ledare inom skola och vård
404 Hultbäck, Annsofi 2006-09-15 THESIS
Utredning av effektförbrukningen på Älvenäs industrihotell Pescator AB
405 Ekblom, Johan; Stenberg, Mikael 2007-09-06 THESIS
Är det svenska spelmonopolet förenligt med EG-rätten? : Nationell lagstiftning mot EG-fördraget
406 Tensaye, Allem; Hallqvist, Anna 2006-06-29 THESIS
En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun [A comparison of cost of living for a family with two children in Arvika and Kongsvinger]
407 Karlsson, Martin 2006-09-11 THESIS
Skärpiplärkors beteende mot inkräktare under häckningssäsongen
408 Cronqvist, Lotta 2007-06-08 THESIS
Mjölkkyl till espressomaskin : Impressive cooler
409 Jarnbro, Marie; Kaborn, Ulrika 2006-09-18 THESIS
Hur ser en bra skola ut för elever med Aspergers syndrom?
410 Olsson, Monica 2006-08-25 THESIS
The insulin pump for you(th)
411 Lind, Jenny; Hedlund, Niclas; Löfberg, Jeanette 2007-01-23 THESIS
Våld i nära relationer : En kvalitativ studie av frivårdens program IDAP
412 Lindgren, Marie 2007-01-23 THESIS
Ledarskapet i läraryrket : - sex pedagogers syn på sitt ledarskap
413 Gunnarsson, Maria 2007-07-26 THESIS
Översvämning av industrier : Akzo Nobel - ett exempel nära Vänern
414 Johansson, Annelie 2007-08-09 THESIS
Havsstranden : En studie om barns uppfattning om djurlivet på havsstranden.
415 Berglund, Marie 2007-05-09 THESIS
Lärare som ledare : Teachers as Leaders
416 Andersson, Jennie 2008-02-01 THESIS
Pojkars relation till superhjältars manlighet
417 Svantesson, Lars 2008-05-14 THESIS
Utveckling av en integrerad tjänst : En fallstudie inom kollektivtrafikbranschen
418 Sundström, Erik 2006-01-01 DISSERTATION
Konstruktion av LAN-anslutet moduluppbyggt styrsystem
419 Udatsjen, Klas; Lind, Michael 2006-09-26 THESIS
Förekomst av dagfjärilar i ett skogslandskap i västra Värmland
420 Olsson, Britt-Marie 2007-11-20 THESIS
The Significance of Liquor-to-Wood Ratio on the Reaction Kinetics of Spruce Sulphate Pulping
421 Gustavsson, Maria 2007-05-08 THESIS
Individen i telefonkö : Emotioner och värderingar
422 Wedin, Lars 2007-03-26 THESIS
"Att göra saker rätt" : -En studie av gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme
423 Säll, Line 2007-07-26 THESIS
Integrering eller inte? : Barn med högfungerande autism i skolan
424 Wigh, Emma 2008-02-21 THESIS
Failed Feminism? : Ursula K. Le Guin's Tehanu
425 Hedberg, Malin 2008-07-11 THESIS
Folkomröstningen som korrektiv : - en jämförande studie av riksdagens val av beslutsmetod i frågorna om EMU och EU-konstitutionen
426 Olofsson, Sara 2006-11-09 THESIS
Skolförbättring och elevinflytande : En kartläggning på tre skolenheter
427 Magnusson, Helen Kerstin 2006-11-20 THESIS
Information och kommunikation vid förändring : en studie av Pliktverkets förändringskommunikation
428 Eckhardt, Daniel 2007-07-25 THESIS
Olik retorik i politik? : En jämförande studie av skillnader i kommunpolitikers och riksdagspolitikers sätt att använda språket.
429 Henriksson, Patrik 2007-09-24 THESIS
Through a Piece of Colored Glass : An Analysis of Caddy Compson in The Sound and the Fury
430 Jewell, Arwen 2008-03-18 THESIS
Pappers lyft : Alternativ till befintlig saxlyft
431 Söderberg, Tomas 2008-09-08 THESIS
Integrering och delaktighet : Grundsärskoleelevers uppfattningar
432 Norring, Maria 2006-09-07 THESIS
Some aspects on flexographic ink-paper and paperboard coating interaction
433 Olsson, Robert 2007-01-01 DISSERTATION
Kunskapssyner och kunskapens vyer :Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet
434 Dzin, Amela, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Konstnärsbegreppet : En bildpedagogisk utmaning
435 Nolin, Karolina 2006-02-23 THESIS
Elevers kunskaper om människoskelettet : En undersökning av elever i år 5 och år 9
436 Nilsson, Anna 2006-06-28 THESIS
Kvinnosynen i film : En filmanalys om kvinnosynen genom tiderna
437 Åkerlund, Emma; Egborg, Annette 2007-01-23 THESIS
Produktplacering i skuggan av framtiden : Samspelet mellan karaktärer och varumärken i film
438 Muikku, Jani; Nordmalm, Niklas 2007-01-26 THESIS
Pilotstudie: Utvecklingsmöjligheter för kartstöd nationell naturolycksdatabas
439 Skymberg, Andreas; Angelroth, Rickard 2007-07-26 THESIS
Varför läsa litteratur : En kvalitativ studie av fyra svensklärares tankar och attityder till skönlitteraturläsning på gymnasiet
440 Jansson, Isabella 2008-07-14 THESIS
Mechanical Behaviour of Adhesive Joints in Cartonboard for Packaging
441 Korin, Christer, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Teaching and learning geometrical optics with computer assisted instruction : changing conceptions about vision, image and ray
442 Andersson, Roger 2007-01-01 THESIS
Shun the Pun, Rescue the Rhyme? : The Dubbing and Subtitling of Language Play in Film
443 Schröter, Thorsten 2005-01-01 DISSERTATION
"My Lonely Is Mine" : Loss and Identity in Toni Morrison's Sula
444 Nordin, Lynn 2006-01-01 THESIS
Förskolepersonalens och ledningens förståelse och uppfattning om kvalitet i förskolan. : Quality in preschools as understood and perceived by personnel and leaders in preschools.
445 Larsson, Pernilla 2006-10-10 THESIS
Conversion of a Visual Basic 6 Application to Visual Basic .NET
446 Josefson, Robert; Mburu, Margaret 2008-07-10 THESIS
Dödsfallsutredningar : med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar
447 Sandrehav, Jenny; Björkehed, Johan 2006-06-30 THESIS
I huvudet på Johan Magnus Wickelius
448 Olsson, Peter L. 2006-01-30 THESIS
Telefonkataloghantering för mobila enheter
449 Svensson, Per-Erik; Skoglund, Sebastian 2007-01-29 THESIS
Om första världskriget i läromedel för högstadiet och gymnasiet A study in how WWI is narrated in different books in lower and upper secondary school
450 Åberg, Christopher 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.