Search Results

Showing 351 - 400 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous1..3456789101112..26Next >

Match Authors Date Type
Sjuksköterskors uppfattningar av hur patienter erfarit given information
351 Carlsson, Anette; Kihlström, Elisabeth 2006-08-23 THESIS
Konkurrensklausuler i anställningsavtal : En rättsdogmatisk studie Non-Compete Clauses in Contracts of Employement : a Legal Dogmatic Study
352 Andrén, Gustav 2009-01-01 THESIS
Profesjonelle interpersonlige kompetanser i samsvar med yrkesetiske normer og verdier 
353 Paulsen, Mårten, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Tidsbegränsade anställningar : En studie och analys av gällande rätt
354 Albertsson, Maria; Lennartsson, Sofia 2007-02-07 THESIS
Grafiska ioFTPD-verktyg
355 Landälv, Martin 2007-01-23 THESIS
Sustainable Cities in Theory and Practice : A Comparative Study of Curitiba and Portland
356 Lundqvist, Marie 2007-08-09 THESIS
Utveckling av säte till kulventil SKV
357 Jansson, Daniel; Andersson, Lennart 2007-06-12 THESIS
Småskalig elproduktion i Arvika
358 Pettersson, Niklas; Eriksson, Nils 2006-09-26 THESIS
Simulering av valkar i pappersrullar : och analys av de slappa stråk som uppkommer
359 Brånn, Daniel 2008-01-17 THESIS
I need to use it, but do I like it? : a study of the attitudes towards using the mobile phone at work in Tanzania.
360 Lövgren, Charlotta; Dahl, Maja 2009-01-01 THESIS
Finns det några skillnader i tillämpning av räddningstjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor?
361 Olsson, Martin 2007-08-24 THESIS
Development of a test method for measuring galling resistance
362 W. Lindvall, Fredrik 2007-06-12 THESIS
Lärare- Elevrelationer : -en studie i en sydafrikansk skola
363 Karlsson, Annica 2008-02-06 THESIS
Samtal ger bilder mening : En studie av bildsamtal med förskolebarn
364 Karlsson, Johanna 2007-02-01 THESIS
Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering
365 Rehnström, Dick 2006-05-30 THESIS
Utvecklingssamtal : - ett sätt att tydliggöra lärande
366 Blom, Alicia 2006-06-29 THESIS
Kolliderande standardavtal : En analys av svensk och tysk avtalsrätt beträffandev kolliderande standardavtal
367 Prochazka, Andreas 2007-02-23 THESIS
Kartläggning av en gymnasieskolas kultur
368 ForsstenSeiser, Anette 2006-06-26 THESIS
Vindarnas Boning : En studie av monumentalistiskt historiebruk
369 Aronsson, Tobias 2007-09-04 THESIS
Påverkan av tillskott av död ved och reducerat evertebratnedfall på öringens (Salmo trutta L.) diet i en skogsbäck
370 Zetterqvist, David 2008-02-11 THESIS
IAS 41 - Värdering av skog
371 Hellsten, Fredric; Thorsson, Johan 2006-08-15 THESIS
Studie över värme-, kyl- och kondenseringsförmågan på ett externt värme- och kylpaket kopplat till en torktumlare
372 Rezk, Kamal 2007-02-02 THESIS
"Vi är ju ändå en del av hela samhället" : Solakoop - en fallstudie av ett socialt företag
373 Hobbins, Jennifer; Holth, Line 2008-02-05 THESIS
Luftvärmeväxlare med låg ljudnivå : Även i symbios med solfångare
374 Listén, Lars-Åke; Wallin, Harald 2007-03-14 THESIS
Två läsinlärningsmetoder : En jämförelse mellan den syntetiska och analytiska metoden
375 Andersson, Ingmarie 2006-06-26 THESIS
Asperger syndrom-en studie av två aspergerenheter
376 Genberg, Stefan 2008-03-06 THESIS
Motivation and English as a foreign language : Motivation among Swedish upper secondary school students
377 Dijkstra, Daniel 2009-01-01 THESIS
Projektera och producera en fuktsäker byggnad : En studie som klarlägger ansvarstagandet och hur kommunikationen mellan aktörer kan förbättras
378 Engström, Tobias; Johansson, Jesper 2007-10-05 THESIS
“One of the Most Intensely Exciting Secrets” : The Antarctic in American Literature, 1820-1849
379 Wijkmark, Johan 2009-01-01 DISSERTATION
Det meningsfulla svenskämnet
380 Grönberg, Anna 2007-12-06 THESIS
Vi sitter i samma båt : En kvalitativ studie om anhörigskap och borderline personlighetsstörning We are in the same Boat : A Qualitative Study on Being a Relative of Someone with Borderline Personality Disorder
381 Tingström , Lina; Edman, Sofia; Hedin, Freja 2009-01-01 THESIS
Rättssäkerhet i barnavårdsutredningar : BBIC - ett nytt sätt att arbeta i socialtjänsten
382 Jonåker, Hanna; Larsson, Lotta 2007-02-07 THESIS
Tjänsteutveckling med personalmedverkan : En studie av banktjänster
383 Sonesson, Olle 2007-01-01 DISSERTATION
Skolan och den politiska offentligheten - öppning eller tillslutning? : Styrning och skolutveckling utifrån "försöket utan timplan"
384 Kristiansson, Martin 2006-01-01 DISSERTATION
Kartläggning av OFP och defektrelaterade parametrar : Inriktning på termisk utmattning
385 Larsson, Niklas 2006-11-13 THESIS
Grundskollärares uppfattning om integrering av elever med Asperger syndrom
386 Andersson, Ann-Mari 2007-02-28 THESIS
Film formation of latex in dry coating films
387 Nilsson, Kristian 2007-08-14 THESIS
Political Participation : A qualitative study of citizens in Hong Kong
388 Bergström, Liza 2006-06-29 THESIS
Kvalitetsfel i byggbranschen : Orsaker och åtgärder
389 Bäckman, Tomas; Fredriksson, Johan 2008-09-09 THESIS
Demokratiutbildning i den svenska grundskolan
390 Karlsson, Magnus 2007-12-03 THESIS
Platser för rovdjursturism? : Vargar, människor och utveckling i Norra Värmland
391 Ednarsson, Marcus 2005-01-01 DISSERTATION
How can the Freshwater Pearl Mussel's (Margaritifera margaritifera) Situation Become Better in Lekhyttan
392 Molin-Wilkinson, Andrew 2007-09-06 THESIS
Synen på de hemlösa och deras livssituation : - en kvalitativ studie
393 Karlsson, Anna; Svantesson, Kerstin 2007-01-23 THESIS
"Från himlen rakt ner i helvetet" : Från uppbrott till rättsprocess vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer "From heaven straight down to hell" : From break-up to legal proceedings in men's violence against women in intimate partner relationships
394 Scheffer Lindgren, Maria 2009-01-01 DISSERTATION
Egenkontrollsystem : Con-Form Töcksfors AB
395 Hansson, Anna 2006-09-11 THESIS
Kursmål och läroböcker : en jämförelse mellan kursmålen för BI1201 Biologi A och fyra läroböcker
396 Bergman, Anna 2008-07-09 THESIS
Electrical track system : Utveckling av ett nytt system, innefattande elektrisk golvlist och uttag, som medger flytt av de traditionellt fasta vägguttagen
397 Brocker, David; Hallberg, Erik; Hertzman, Andreas 2006-09-11 THESIS
Lyssna på barnen - Om pedagogisk dokumentation
398 Nubäck, Anna 2006-12-19 THESIS
Vem syns i tekniken? : -en kvantitativ analys av två teknikläromedel ur genusperspektiv
399 Nilsson, Åsa 2007-05-11 THESIS
ICDP : Ett verktyg för att förverkliga FN: s barnkonvention?
400 Pettersson Askling, Madelene 2008-07-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.