Search Results

Showing 151 - 200 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
Parenting in urban slum areas :families with children in a shantytown of Rio de Janeiro
151 Kejerfors, Johan, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Timing, begreppets betydelse inom organisation och marknadsföring
152 Holmlund, Mats 2009-01-01 THESIS
Varför blir så många elever underkända i Matematik A?
153 Gabrielsson, Annika 2009-01-01 THESIS
IT/Internet, ett hjälpmedel för handikappade
154 Järvensivu, Mika 1998-01-01 THESIS
Upplevelser av coping och salutogena faktorer bland hjärt-lungsjuka män : En intervjustudie
155 Jönson, Tomas 2008-02-12 THESIS
"SHIFT HAPPENS!" : Gerotranscendent förändring i livsutvecklingsgrupper för äldre
156 Pevik Fasth, Jannie 2009-01-01 THESIS
Outsourcing av ekonomifunktionen utomlands : en fallstudie på företaget Dell
157 Fritzell, Gerda; Zanton, Anna 2009-01-01 THESIS
Samband vid Brf. Krönet : studier runt en väderstation
158 Hansson, Niklas 2009-01-01 THESIS
I krisens spår : tuffare reglering av kreditderivat
159 Leim, Frida 2009-01-01 THESIS
Kommun och idrottsföreningar i samarbete : två aktörer mot samma mål?
160 Magnusson, Therese; Persson, Lovisa 2009-01-01 THESIS
"Jag skulle behöva kunna mer än vad jag gör" - : några pedagogers tankar och erfarenheter kring IKT i klassrumsundervisningen
161 Almberg, Nina; Hellström, Lotta 2008-01-01 THESIS
KASAM : livsfrågeformulär som intervention vid psykisk ohälsa
162 Isberg , Alexandra; Lidén, Susanna 2009-01-01 THESIS
An Exploratory Study of Outsourcing motives and effects in Sweden and China
163 Xian, Niu; Can, Zhang THESIS
Svensk eller invandrare? : en studie av integrationen ur en invandrarförälders perspektiv
164 Holm, Beatrice 1998-01-01 THESIS
Hur vet personalen att den gör rätt sak på den "cheflösa" arbetsplatsen : En kvalitativ studie om omsorgspersonals upplevelser av vision, målstyrning och feedback på den självstyrande enheten
165 Sjöström , Helene; Sebelius, Veronica 2009-01-01 THESIS
Fastighetsmäklarföretag med olika förutsättningar
166 Weberg, Niklas; Ångström, Andreas 2007-10-12 THESIS
Kundval i hemtjänsten : möjligheter och begränsningar
167 Göterfors Lichota, Therese; Hedlund, Anette 2009-01-01 THESIS
Anhörigvårdare : en roll som tar över tillvaron 24 timmar om dygnet
168 Embretzèn, Anda; Hedberg, Maria 2009-01-01 THESIS
Vilka föreställningar påverkar hemtjänstens möte med psykiskt funktionshindrade vårdtagare : En kvalitativ sociologiskstudie om hemtjänstens möten med psyksikt funktionshindrade vårdtagare
169 Mägi, Daniel; Roslund, Karin 2009-01-01 THESIS
Pedagogisk förståelse till utveckling av livskompetens och återerövrad hälsa- Berättelser om att övervinna en ätstörning.
170 Lindberg, Anna; Back, Linda 2008-11-13 THESIS
Vilken b?belförankring har tr??nighetsläran? : En ?ntervjuund?rsökning med fyra aktiva b?belbrukare
171 Ohl???n, L?tt? 2007-01-01 THESIS
Inegrations- och normaliseringsmål för personer med intellektuella funktionsnedsättningar : en studie av personalens upplevelser av daglig omsorgsverksamhet i Polen
172 Akam, Barbara; Larsson, Svetlana 2009-01-01 THESIS
Tematiskt arbete : En fallgrop för elever i behov av särskilt stöd?
173 Hinders, Matilda; Ohlsson, Anette 2008-01-01 THESIS
Sambandet mellan kostnader för sjukfrånvaro och motivation : -En undersökning av Pacwire
174 von Wachenfelt, Therese 2007-02-20 THESIS
Föräldrar till barn med Downs syndrom : relationen med släkt och vänner
175 Jansson, Johanna; Florén, Lina 2009-01-01 THESIS
Hälsosamordnarna i Primärvården Gästrikland Arbets- och förhållningssätt gällande övervikt och fetma avseende den vuxna befolkningen
176 Dahlqvist, Malin 2008-01-01 THESIS
Påverkansfaktorer på hållbarhetsredovisningar ur företagens perspektiv Influencing factors on sustainability reports from a corporate perspective
177 Ryhn, Erik; Sjögren, Magnus 2009-01-01 THESIS
Kreativ redovisning - ett svenskt problem?
178 Uysal, Kinora; Vrklevski, Sandra 2007-04-10 THESIS
IT Revision en ny del i den traditionella revisionen
179 Nordin, Anna-Carin 2008-09-16 THESIS
Problem och svårigheter för svenska nystartade småföretag : en studie av småföretag i Umeå
180 Bracamonte, Nathalie 2009-01-01 THESIS
Mätningar inför byte av referenssystem i plan i Ockelbo kommun
181 Eriksson, Johanna; Svärd, Isak 2009-01-01 THESIS
Konkurrensbeteenden på hälsomarknaden i Gävle
182 Borbos, Carolina; Wedin, Nadja 2008-09-30 THESIS
Didaktisk design för fysiska aktiviteter i förskola : en intervjustudie med sex förskollärare
183 Provatkina, Nadja 2009-01-01 THESIS
Didaktiska urval i ett samhälle präglat av pluralism : en studie av grundskolans undervisning och lärande i religionskunskap
184 Tingstad, Görild 2009-01-01 THESIS
Jag har den ultimata kontaktpersonen : En kvalitativ studie om upplevelser kring kontaktmannaskap inom Omvårdnad Gävle, ordinärt boende och boendestöd
185 Olsson, Marie; Öztürk , Malin 2009-01-01 THESIS
Aspekter som avgör anestesisjuksköterskans val av peroperativ ventilation vid bukkirurgi, volym eller tryckkontrollerad ventilation?
186 Chowdhury, Patrik 2009-01-01 THESIS
Omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda patienter med självskadande beteende.
187 Eriksson, Victoria; Jovic, Dijana 2009-01-01 THESIS
Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 
188 Cöster, Marie 2009-01-01 THESIS
Mentorskap i grundskolan : Två mentorers och två adepters erfarenheter.
189 Jansson, Sandra; Dahlqvist, Jeanette 2008-02-08 THESIS
Utan ord : En litteraturstudie med fokus på små barns icke-verbala kommunikation
190 Brunzell, Lina 2008-01-01 THESIS
Internrevisionens betydelse idag och imorgon The significance of internal audit today and in the future
191 Öman, Magnus; Javidi, Hamid 2009-01-01 THESIS
Kontaktmannaskap : en studie om arbetssättet kontaktmannaskapets lämplighet för utsedd kontaktman och för den yngre demenssjuke människan inom särskilt boende.
192 Jaeschke-Pellonpää, Helen; Larsson, Maria 2009-01-01 THESIS
Vilka effekter upplever svenska företag efter införandet av IFRS 3 med avseende på goodwill? Har denna syn förändrats sedan tiden kring införandet av standarden?
193 Lenell, Jenny; Ström, Katarina 2009-01-01 THESIS
Vägen till målet : Hur lärare kan underlätta undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter
194 Gestranius, Jolanda; Nordwall, Annika 2007-01-01 THESIS
Att leda med hjätra och hjärna : en intervjustudie om ledarskap och sjukfrånvaro
195 Ahlstrand, Anna; Baumgardt, Erika 2009-01-01 THESIS
Naturvetenskap i förskolan : några pedagogers uppfattningar om naturvetenskap och om faktorer som påverkar naturvetenskapligt arbete i förskolan
196 Hallonsten, Maria 2009-01-01 THESIS
Att leva ärligt och våga utvecklas : om unga kvinnor som socialiserats in i frikyrkan men lämnat den
197 Eugénz?n, ??f?? 1998-01-01 THESIS
Islamundervisning : en jämförelse av två skolors religionskunskapsundervisning på temat islam
198 Lundgren, Mattias 2001-01-01 THESIS
Maten i förskolan : om valet av cook chillmetoden i en Svensk kommun
199 Hedqvist, Jenny 2009-01-01 THESIS
Är det tanken som räknas? : en undersökning av möjligheten att stimulera utvecklingen av elevers etiska tänkande och agerande
200 Larsson, Sara 1998-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.