Search Results

Showing 51 - 100 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
E-Handeln i Sverige : En studie om den offentliga statistikens möjligheter inom svensk e-handel
51 Qvist, Olof; Berggren, Julia 2008-04-09 THESIS
Hel : en studie om det mytiska väsendet och hennes dödsrike
52 Grobosch Thorsell, Rosemarie 2009-01-01 THESIS
E-handelns påverkan på de fysiska butikerna inom bokbranschen
53 Ma, Ken; Miri, Amir 2008-02-12 THESIS
Hur eleverna motiveras att delta i matematiken och dess aktiviteter
54 Mustafa, Sherzad 2009-01-01 THESIS
Premiepensionen : ger ett aktivt val en högre pension? The Swedish Premium Pension : does an active fund selection give rise to higher payments of pension?
55 Bylund, Anna; Pettersson, Jennie 2009-01-01 THESIS
Patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie
56 Johansson, Hanna; Eriksson, Sabina 2009-01-01 THESIS
Samverkan mellan olika pedagogiska traditioner i utomhuspedagogik : En analys av två intervjuer med hjälp av dataprogrammet Complador
57 Olsson, Pernilla 2008-01-01 THESIS
Utomhusmiljön i förskolan : en studie om pedagogers arbete med och i utemiljön.
58 Larsson, Kamilla 2008-01-01 THESIS
Att vara kvalificerad för att bli legitimerad : - en enkätundersökning av förskolechefers värderingar om förskollärares kompetens
59 Elm Lindgren, Amelie 2009-01-01 THESIS
Intensivvårdsjuksköterskors tillämpning av de evidensbaserade riktlinjerna för att förhindra uppkomsten av ventilator-associerad pneumoni
60 Matsson, Annelie 2009-01-01 THESIS
Diskriminering i förskolan : Likabehandlingsplanen - ett effektivt redskap?
61 Lystad, Malena 2009-01-01 THESIS
On Radio Frequency Behavioral Modeling :Measurement Techniques, Devices and Validation Aspects
62 Landin, Per Niklas 2009-01-01 THESIS
Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden : utbildning, stöd och en bra chef
63 Jeppsson, Martin 2008-01-01 THESIS
District heating to replace an electrical installation
64 Serra Ramon, Lourdes; Montañes Asenjo, Alba 2009-01-01 THESIS
Hur upplever de anställda på Sandvik Materials Technology - Tråd förändringsarbetet som bedrivs på enheten? : - en enkätundersökning
65 Holmdahl, Christian; Lind, Rosettè 2008-11-13 THESIS
Biblisk symbolism : en undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta
66 Tapper, Sandra; Eriksson, Sandra 2001-01-01 THESIS
Vägen tillbaka   : En kvalitativ studie om långtidssjukskrivnas upplevelser av vägledning i rehabiliteringsprocessen
67 Palm, Annika; Einarsson, Annika 2009-01-01 THESIS
Positionering under operation : en enkätstudie om anestesisjuksköterskans rutiner
68 Nygårds, Elin 2009-01-01 THESIS
Elevers delaktighet i planeringen i ämnet Idrott och Hälsa
69 Nordanskog, Jonas; Åhlund, Niklas 2008-11-07 THESIS
Att döma framåtsyftande : En problematisering av bedömningsbegreppet i aktuell svensk och anglosaxisk forskning Making formative judgements : A problematising approach to the concept of assessment in current swedish and anglosaxian research
70 Eriksson, Elisabeth 2009-01-01 THESIS
Geodetisk orientering vid höjdskillnader i trånga utrymmen
71 Larsson, Martin; Lundin, Carl 2009-01-01 THESIS
Identifiering av kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : en fallstudie vid FSAB
72 Bergman, Mikael 2009-01-01 THESIS
Valet Montessori : Några föräldrar och pedagogers olika perspektiv
73 Hedqvist, Jonna 2009-01-01 THESIS
Kundlojalitet : En studie av Swedbank i Sandviken
74 Karlsson, Ülle 2007-03-29 THESIS
Undervisningsplanering : en intervjustudie om struktur och upplevda påverkansfaktorer
75 Nyström, Elin; Wågnert, Nadia 2009-01-01 THESIS
Belöningssystem : en motivationsfaktor Reward System : a factor of motivation
76 Rosén, Frida; Smestad, Christine 2009-01-01 THESIS
Alternativ till Oracle utifrån Lantmäteriets förhållanden
77 Stanze, Erik; Carlsson, Roger 2009-01-01 THESIS
Främlingsfientlighet, rasism och nazism : en fenomenografisk jämförelse och kategorisering av lärares handlingsstrategier, värderingar och tankar
78 Mickelsson, Jenny 2001-01-01 THESIS
Senare års bild av den muslimska kvinnan i gymnasieskolans läromedel
79 Alp, Aho 2007-01-01 THESIS
Påverkansfaktorer i relation till viktminskning bland gymnasieungdomar
80 Sandin, Petra; Udenius, Maria 2009-01-01 THESIS
Utveckling av ett webbaserat bokningssystem för Gefle Gourmetservice
81 Jonasson, Marcus 2009-01-01 THESIS
Efterlevnad av IAS 36 p. 134 : en jämförelse mellan svenska och brittiska bolag
82 Löfdahl, Linda 2008-06-10 THESIS
Indirect Management Consulting : Evaluation of an alternative consulting method : MBA thesis in marketing
83 Skålén, Fredrik 2007-11-02 THESIS
Svenska kyrkan och sekularisering : en studie över prästers olika uppfattningar
84 Fällström, Åke 2004-01-01 THESIS
Lättviktsskiva till skrivbord Lightweight board for tabletops
85 Wilhelmsson, Jonas 2009-01-01 THESIS
What factors are important in developing a successful e-commerce website?
86 Grannas, Jenny 2007-07-06 THESIS
Infallsvinkelns påverkan på mätresultatet vid terrester laserskanning : undersökning av ScanStation 2
87 Hermansson, Niklas; Berg, Andreas 2009-01-01 THESIS
Glü?k, H?ttn?r och ??b-??nd? : tre röster av idag som speglar den historiska differensen mellan öst- respektive västjudiska immigranters förutsättningar i det svenska samhället
88 J?nss?n, C?r?n? 2004-01-01 THESIS
Många och gamla! : -en kvalitativ studie om några 40-talisters syn på framtidens äldreomsorg
89 Bengtsson, Helene; Nikanorsson, Teres 2009-01-01 THESIS
Imitation och omtolkning : Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv
90 Kurvinen, Jaana 2009-01-01 DISSERTATION
Imitation och omtolkning :Entreprenörers identifieringsprocesser ur ett genusperspektiv
91 Kurvinen, Jaana, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Fastighetsvärdering ur ett privatinvesterarperspektiv
92 Dyberg, Henrik; Dyberg, Peter 2009-01-01 THESIS
ADHD fenomenet, så konstrueras det inom skolans värld
93 Bueno, Cathrine 2009-01-01 THESIS
Månadsavgiftens inverkan på bostadsrätters försäljningspris
94 Dalnor Lindström, Ulrica; Tjernell, Carin 2009-01-01 THESIS
Vad är det mäklarna på Fastighetsbyrån blir motiverade av?
95 Öman, Magnus; Kader, Kaniaw 2008-10-23 THESIS
När döden drabbar någon i skolan När skolan drabbas av döden
96 Odenmyr, Jenny 1998-01-01 THESIS
Psykiatrisjuksköterskans arbetsuppgifter och kompetensområde inom den slutna vården. : - Intervjustudie inom den slutna psykiatriska akutsjukvården.
97 Skuladottir, Gudrun; Backström, Monica 2009-01-01 THESIS
Revisorernas förtroendeuppdrag - att skapa balans mellan förtroende och oberoende.
98 Fritzell, Sofie; Szmidt-Devall, Sabina 2009-01-01 THESIS
Intryck, uttryck, avtryck : en studie av två formgivares designmetodiker, formspråk och inspirationskällor och sambandet mellan deras trädgårdar och konstnärliga uttryck.
99 Stagman, Siv; Adolfsson Hörberg, Karina 2008-01-01 THESIS
Pedagogers syn på de yngsta barnens bild- och formskapande
100 Stewing, Anneli; Svensson, Malin 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.