Search Results

Showing 1 - 50 of 648 results for query Arizona State University West 12345678910..13Next >

Match Authors Date Type
Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspänningsnät
1 Andersson, Lars 2006-01-01 THESIS
Den motsägelsefulla kvinnan : en kvalitativ publikstudie om kvinnor, sexualitet och heteronormativitet i Sex and the City och L Word
2 Kettil, Liza 2007-01-01 THESIS
Användbarhet på e-handelsplatser i cd-branschen
3 Andreasson, Robert; Nilsson, Magnus 2002-01-01 THESIS
Kärnkraftsattityder bland HTU s studenter
4 Andersson, Björn; Johansson, Peter 2003-01-01 THESIS
IP-telefoni och QoS - i ett multiservice nätverk
5 Jägevall, Magnus 2006-01-01 THESIS
Den sexualiserade mannen : musikvideors framställning av manlighet i en relation
6 Melin, Kristina 2006-01-01 THESIS
Hur vill användare betala för nyheter på www? : en fallstudie på Bohuslaningen.se
7 Johansson, Niclas; Siggesson, Johan; Tuleby, Tobias 2002-01-01 THESIS
Palliativ vård på sjukhus ur ett närståendeperspektiv : en litteraturstudie
8 Gustafsson, Lena; Willén, Karolina 2004-01-01 THESIS
Lärobokens ordklasser : en kritisk diskursanalys av fem läroböcker i svenska för gymnasieskolan
9 Rådén, Therese; Thorsen, Cecilia 2008-01-01 THESIS
Samma nyheter i olika tidningar? : en kvalitativ innehållsanalys på tre gratistidningar
10 Hagrenius, Tobias 2007-01-01 THESIS
Förbättra processen vid småskalig systemutveckling : en fallstudie
11 Johansson, Åke; Jonasson, Lennart 2003-01-01 THESIS
IT som ett stöd för funktionshindrade : en studie av hjälpmedelsanpassning
12 Stenberg, Anna; Sördell, Anna; Nilsson, Linda 2004-01-01 THESIS
MP3 : hur låter det?
13 Delbring, Rikard; Johansson, Lars 2002-01-01 THESIS
Val av gårdsmäklare och genom vilka kanaler det passerar
14 Jonsrud, Kenneth; Gustafsson, Johnny 2006-01-01 THESIS
Ställtidsreduktion i montering av kopplingar
15 Sisodia, Kishan 2006-01-01 THESIS
Ungdomars antaganden kring förekomsten av sexuella handlingar bland jämnåriga
16 Weiselius, Erik 2004-01-01 THESIS
Jag bestämmer i min lägenhet : en studie om inflytande i vardagen på en gruppbostad
17 Hansson, Katarina; Larsson, Veronica 2005-01-01 THESIS
Reliability in code generating software
18 Ankar, Marcus 2003-01-01 THESIS
Svensknoterade företags exponering mot och etablering i Polen
19 Hellman, Stefan 2003-01-01 THESIS
Uppfattningar kring begreppet matematiksvårigheter : en enkätstudie riktad till lärare i skolår 1-6
20 Andersson Fåll, Karin; Holmer, Åsa 2006-01-01 THESIS
Succésfaktorer och organisation : hinder och möjligheter för psykiskt funktionshindrade missbrukare
21 Tangegård-Andersson, Eva; Wernersson, Linda 2006-01-01 THESIS
Hur utvärderas e-learning?
22 Andersson, Linda; Nilsson, Per 2003-01-01 THESIS
Dokusåpa - den nya trenden : hur ungdomar påverkas av att titta på dokusåpor
23 Pettersson, Ulla-Britt; Rosander, Maria 2005-01-01 THESIS
Att bli medlare vid brott : en rollutformning som inte är given från början
24 Svensson, Erica 2006-01-01 THESIS
Naturen - en pedagogisk arena i de tidiga skolåren? : en jämförande studie av pedagogers syn på utomhuspedagogik i en landsbygdskommun och i en stadskommun
25 Andersson, Evelina; Hansson, Emma 2008-01-01 THESIS
Ungdomars internetanvändning : ur ett genusperspektiv
26 Jonsson, Helena; Larsson, Robert; Lindberg, Maria 2003-01-01 THESIS
Varumärkesidentitet : företagets själ
27 Nilsson, Jessica; Jansson, Simona; Evaldsson, Maria 2003-01-01 THESIS
Om grammatik i svenskämnet : finns det en samsyn om grammatiken mellan lärare för yrkesförberedande och studieförberedande program?
28 Höggren, Ragnar; Sundh, Emma 2006-01-01 THESIS
Vägen in och vägen ut ur misshandel i en nära relation
29 Aleborg Nilsson, Camomilla 2008-01-01 THESIS
Högfungerande autism : En intervjustudie om psykiatripersonalens tankar kring behandling av dessa personer High-functioning autism : An interview study regarding the thoughts about treatment of psychiatric personnel
30 Wennerberg, Emma 2009-01-01 THESIS
Entreprenörskap : vad driver en entreprenör till handling?
31 Olsson, Emmeli; Larsson, Jimmy 2008-01-01 THESIS
En fallstudie i hur två organisationer lokalt samverkar för att kunna ta ett socialt ansvar
32 Ahlquist, Tina; Andreasson, Madeleine 2008-01-01 THESIS
Yngre elevers uppfattning av teknikbegreppet
33 Elgetun, Malin; Karlsson, Therese 2008-01-01 THESIS
Pedagogers syn på samspelet vid matsituationen i förskolan
34 Andersson, Anna; Jacobsson, Anne 2008-01-01 THESIS
Lite strul här och lite lässvårigheter där : unga som genomgått gymnasiesärskolans nationella program och deras möjligheter att nå arbetesysselsättning
35 Persson, Annicka; Nilsson, Britt-Marie; Loxdahl-Larsson, Ing-Marie 2006-01-01 THESIS
Vem är den normala tjejen? : en kvalitativ studie om synen på identitet och status bland gymnasietjejer
36 Knutsson, Bethina; Karlsson, Josefin 2008-01-01 THESIS
Drogtester på arbetet : tillit eller misstro
37 Andersson, Mari 2006-01-01 THESIS
Ungdomars attityder till droger : och bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka
38 Karlsson, Michaela; Börjesson, Terese 2006-01-01 THESIS
Att möta alla barn : synen på läsinlärning ur lärares och specialpedagogers perspektiv
39 Gärdström, Anna-Karin; Thorén, Nina 2006-01-01 THESIS
Konstruktionsförslag på takförsedd blisk för militära jetmotorfläktar
40 Andersen, Jonas; Emanuelsson, Andreas; Haraldsson, Per 2009-01-01 THESIS
Det enskilda vägnätets formella handläggning och utformning vid framdragning av fyrfältsväg : E6 (Gläborg - Rabbalshede)
41 Janerstål, Carina 2006-01-01 THESIS
Organisationers medierelationer : en kvantitativ kartläggning av organisationers mediekontakt och medieverktyg
42 Johansson, Andreas; Wetterblad, Ellinor 2007-01-01 THESIS
Man vill typ känna att de bryr sig : om behandlingsalliansen och empatins betydelse i behandling med kognitiv beteendeterapi
43 Albertsson, Christina 2008-01-01 THESIS
Seniorboende - en ny bostadsform för äldre : En studie om uppkomsten av seniorboende och varför äldre väljer att bo i denna boendeform. Senior housing - a new living form for elderly people : A study about the start of senior housing and why elderly people choose to live in this living form.
44 Harrison, Gabriella; Elmér, Charlotte 2009-01-01 THESIS
Informatörers upplevelser : kvalitativa intervjuer med åtta informatörer om hur utbildning, informationsfunktionens placering i organisationen och kravet på ett ökat samhällsansvar påverka deras arbete
45 Corneliusson, Lisa; Emanuelsson, Malin 2006-01-01 THESIS
Berätta en saga! : en undersökning om pedagogers och barns tal om sagans betydelse i förskolan
46 Andersson, Lena; Jubell, Charlotte 2006-01-01 THESIS
Matematikens betydelse för förskolan : en sammanställning av pedagogers syn på matematikundervisningen i en kommunal förskola och i en montessoriförskola
47 Johansson, Marika; Johansson, Sofia; Nilsson, Pernilla 2006-01-01 THESIS
Scenariobaserad e-learning : utvärdering av e-learning som utbildningsverktyg
48 Ericsson, Andreas; Eldborn, Jonas; Bergbrant, Robert 2005-01-01 THESIS
E-business som organisatorisk förändring : en studie av mognad och genomförandeprocess
49 Bjelkfelt, Anders; Fredriksson, Lars 2005-01-01 THESIS
Riskanalys av transporter med farligt gods i Vänersborgs tätort samt riksväg 45
50 Johansson, Peter; Svensson, Calle 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.