Search Results

Showing 301 - 350 of 648 results for query Arizona State University West < Previous1..234567891011..13Next >

Match Authors Date Type
Hälsosamtal som metod vid förändring av levnadsvanor
301 Lindahl, Åsa 2002-01-01 THESIS
Familjeförskolan : ett led i det förebyggande arbetet med barn i riskzon
302 Andersson, Pernilla; Svantesson, Helene 2003-01-01 THESIS
Betydelsen av debriefing i akutsjukvård : interaktion mellan sjuksköterksa och patient
303 Junhav, Johanna; Svahn, Helén 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskans stödjande funktion av copingstrategier hos bröstcancerpatienter
304 Månsson, Niklas 2003-01-01 THESIS
Elektroniska patientjournaler : en utvärdering vid en psykiatrisk klinik
305 Jennehall, Maria; Larsson, Elisabeth; Niklasson, Olle 2002-01-01 THESIS
Atopisk dermatit : sett ur ett omvårdnadsperspektiv
306 Rantala, Theresia 2002-01-01 THESIS
Ledarskap i omvårdnad : några avdelningschefers uppfattningar om sina funktioner
307 Rämö-Bandgren, Kaarina; Scherman, Rose-Marie 2005-01-01 THESIS
Seat heating smart algorithm
308 Jannesson, Johan 2006-01-01 THESIS
Utveckling av ett webbaserat kursutvärderingssystem
309 Johansson, Jenny 2002-01-01 THESIS
IT-användandet i distribuerade projekt
310 Johansson, Jenny; Nielsen, Maria; Persson, Martin 2002-01-01 THESIS
Ett samverkansprojekt mellan socialtjänst och psykiatri kring personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem
311 Viking, Tuija 2007-01-01 THESIS
Kommunikation : sjuksköterskans redskap i det nya ledarskapet
312 Karlsson, Anna-Lena; Jensen, Marie; Laidna Rodin, Susanne 2004-01-01 THESIS
Kulturella värden, tro, levnadssätt och livsstil : faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med muslimska patienter
313 Zammata, Pauline; Persson, Hanna 2006-01-01 THESIS
Webbreklamens synlighet och attraktionskraft
314 Pelli, Fredrik 2005-01-01 THESIS
Att bo på HVB-hem ur ett brukarperspektiv
315 Mäkinen, Anne; Ehlebrink, Ulrika 2007-01-01 THESIS
Säkerhetsarkitektur för ökat säkerhetsmedvetande
316 Esser, Lena; Svenjeby, Regina 2003-01-01 THESIS
Konfusion hos äldre : en litteraturstudie av patienters upplevelser i konfusion och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid tillståndet
317 Larsson, Dennis; Björnsson, Gunnar; Svanér, Lars-Göran 2007-01-01 THESIS
IT-stöd för koordinering av distribuerade delprojekt
318 Hansson, Markus; Karlén, Claes; Alarto, Mikael 2004-01-01 THESIS
Praktisk framställning av biogas : konstruktion av en fungerande demonstrationsapparat
319 Callstam, Christian; Hedlund, Henrik 2004-01-01 THESIS
En litteraturstudie om välbefinnande : en viktig faktor i den palliativa vården
320 Dyverfors Taipale, Anna; Johansson, Ann-Charlotte 2003-01-01 THESIS
Sjuksköterskans bemötande och de närståendes situation i samband med dödsfall
321 Iveström, Catharina; Lingvall, Josefine 2004-01-01 THESIS
De talar till oss : ungdomsarbetares syn på mötet med ungdomar och ungdomskultur
322 Cedergren, Cecilia; Nordendorph, Micaela 2005-01-01 THESIS
Sjuksköterskans stöjande funktion till föräldrar som fått prematura barn
323 Carlsson, Jessica; Johansson, Josefine 2002-01-01 THESIS
Öppen retur : en studie om hur patienter inom palliativ vård utnyttjar löftet om inläggning på sjukhus
324 Fridolfsson, Agneta 2002-01-01 THESIS
Närstående : i ljuset av Callista Roy
325 Karlsson, Martin; Johansson, Ingela 2005-01-01 THESIS
En grupp sjuksköterskors upplevelser av att dokumentera elektronisk patientjournal
326 Berggren, Göran; Lawson, Marcus; Solberg, Per 2004-01-01 THESIS
Customer churn analysis : the tactics of handling customer complains
327 Oad, Maneeka 2008-01-01 THESIS
Stöd till mödrar med tecken på postnatal depression
328 Andersson, Cecilia; Löfvall, Sofia 2003-01-01 THESIS
Robotsystem with feedback control
329 Malmqvist, Andreas 2006-01-01 THESIS
Artificiell intelligens : tekniker och metoder för utveckling av expertsystem
330 Pettersson, Jenny 2002-01-01 THESIS
IPv6 : I teorin och praktiken
331 Olsson, Claes; Olsson, Patrik; Versén, Jonas 2002-01-01 THESIS
Könsstympade kvinnor och svensk sjukvård : en litteraturstudie
332 Elmhager, Lisa; Liabäck, Frida 2003-01-01 THESIS
Flickor i en mångkulturell skola Girls in a multicultural School
333 Halawi, Nada; Mårtensson Harfacha, Rosita 2009-01-01 THESIS
Barns upplevelser av att leva med en förälder som har cancer
334 Korp, Karin; Sörensen, Charlotte 2004-01-01 THESIS
Ungdomsdemokrati i en ung demokrati : en fältstudie om ungdomar i Namibia och deras uppfattning om demokrati och inflytande i samhället
335 Edgren, Jana; Kruus, Christer 2005-01-01 THESIS
Arbetsmetoder med gatubarn i Bukarest
336 Carlsson, Sofie; Särefjord, Annelie 2002-01-01 THESIS
Retorik och semiotik i reklam : En jämförelse mellan tidningsannonser och internetbanners
337 Gripple, Johan; Ohlsson, Anders 2009-01-01 THESIS
Attitudes towards laws for computer-implemented inventions among developers in Sweden
338 Mac Key, Anders 2005-01-01 THESIS
Lifecycle assessment of a TAT 35A : roller cleaning machine
339 Setterberg, Emma 2005-01-01 THESIS
Data warehouse-system i drift : u+D943ppföljningsstudie av levererad nytta och värde
340 Knutsson, Fredrik; Lindholm, Henric 2003-01-01 THESIS
Vägen till beröring i det palliativa skedet
341 Hederstedt, Karl; Jungervik, Carola; Wikstedt, Camilla 2006-01-01 THESIS
De äldres måltidsordning och måltidssituation samt sjuksköterskans strategier
342 Forsberg, Camilla; Kotarevic Franzén, Camilla 2006-01-01 THESIS
Föräldrars upplevelser i samband med sitt barns akuta smärta
343 Krokstrand, Sara; Wernersson, Sofia 2007-01-01 THESIS
Implementation of a vision based robot system for SAAB Automobile
344 Börnstedt, Mattias 2006-01-01 THESIS
Sjuksköterskans stödjande funktion till strokepatienter i kris : en litteraturstudie
345 Jansson, Johanna; Jönsson, Anna 2004-01-01 THESIS
Testing roadmap for generalized agile framework
346 Chaitanya, Challa 2006-01-01 THESIS
Revisionspliktens inverkan för småföretag ur intressenternas synpunkt
347 Johansson, Marie; Eriksson, Sara 2004-01-01 THESIS
Methods for automatic inspection of weld geometry
348 Eriksson, Inger 2008-01-01 THESIS
Etnisk mångfald i arbetslivet : en diskursanalys av Västra Götalandsregionen
349 Bengtson, Helena; Martinsson, Viveca 2003-01-01 THESIS
Svenska revisionskommittéers funktion och effektivitet
350 Andersson, Thomas; Mohlin, Jonas 2004-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.