Details

Opinión pública y publicidad (siglo XVII). Nacimiento de los espacios de comunicación pública en torno a las bodas reales de 1615 entre Borbones y Habsburgo

by Perceval Verde, José Maria

Abstract (Summary)
Lobjecte destudi de aquesta tesi doctoral és la Publicitat Monàrquica o Representativa a començaments del segle XVII: suports de producció i distribució, formes d expressió i de transmissió de missatges, xarxes de comunicació i estratègies discursives. La metodologia és pluridisciplinar i aplica diferents eines teòriques per l anàlisi dels documents i imatges amb lobjectiu de servir a un nou plantejament de la historia de la comunicació en el període estudiat. Sha escollit com a camp de treball un fet concret i noticiable en quan únic i irrepetible: el doble casament que es va celebrar el 1615 entre les dues cases reials d España i França. Mitjançant aquest enllaç es van unit la infanta Anna dÀustria amb el rei de França Lluís XIII, i la princesa Isabel de Borbó amb el príncep espanyol futur rei Felip IV. La tesi es troba dividida en tres grans blocs que analitzen el context, les xarxes i la producció. El context històric (Capítol 1) situa el moment concret del intercanvi de les princeses (9 de novembre de 1615), el període de negociacions matrimonials (1614-1618) i el marc temporal en que estan situades (1598-1621), que comprèn una època de pau relativa a Europa i de radicals canvis culturals i polítics. El Capítol 2 està dedicat al context teòric, multidisciplinar en funció de la història de la comunicació. El Capítol 3 està dedicat al context historiogràfic. En el segon bloc, dedicat a las xarxes de comunicació, sanalitza la festa (capítol 4) com a forma de transmissió del missatge propagandístic, la cerimònia (capítol 5) com escenari on el ritu es converteix en el llenguatge del poder i els marcs espacials (capítol 6) en que s articulen aquestes xarxes de comunicació utilitzades pel poder per gestionar i controlar el territori. El tercer bloc, dedicat a la producció d objectes culturals destinats a la publicitat representativa, investiga la creació literària (capítol 7) en assaig, crònica, relació de fets, prosa apologètica, poesia cortesana o comèdia; la producció iconológica (capítol 8) desplegada per a la celebració, en gravats impresos, en emblemes i en quadres commemoratius; i els diferents textos de polèmica (capítol 9) que van provocar un fort debat respecte a la utilitat daquests matrimonis reials de 1615. En les Conclusions es precisa la noció de publicitat representativa i les formes de representació del poder en el període estudiat. S estudia el canvi conceptual de valors i principis socials que es realitza en aquesta etapa, dins de l ampliació i substitució de las xarxes de transmissió de la informació que provoca la impremta. Es considera la difícil autonomia de l esfera pública formada pel nou grup de fabricants d opinió sorgit del conjunt dels lletrats. Finalment, es discuteix la creació dels espais de comunicació i la invenció de lopinió pública i la seva utilitat en una nova visió pluridisciplinar de la història de la comunicació. El objeto de estudio de esta tesis doctoral es la Publicidad Monárquica o Representativa a comienzos del siglo XVII: soportes de producción y distribución, formas de expresión y de transmisión de mensajes, redes de comunicación y estrategias discursivas. La metodología es pluridisciplinar, y aplica diferentes herramientas teóricas para el análisis de los documentos e imágenes con el objetivo de servir a un nuevo planteamiento de la historia de la comunicación en el periodo estudiado. Se ha escogido como campo de trabajo un suceso concreto y noticiable en cuanto único e irrepetible: el doble casamiento real que se celebró en 1615 entre las dos casas reales de España y Francia. Mediante este enlace se unieron la infanta Ana de Austria y el rey de Francia Luis XIII, y la princesa Isabel de Borbón y el príncipe español futuro rey Felipe IV. La tesis se encuentra dividida en tres grandes bloques que analizan el contexto, las redes y la producción. El contexto histórico (Capítulo 1) sitúa el momento concreto del intercambio de las princesas (9 de noviembre de 1615), el periodo de negociaciones matrimoniales (1614-1618) y el marco temporal en que están situadas (1598-1621), que abarca una época de paz relativa en Europa y de radicales cambios culturales y políticos. El Capítulo 2 está dedicado al contexto teórico, multidisciplinar en función de la historia de la comunicación. El Capítulo 3 está dedicado al contexto historiográfico. En el segundo bloque, dedicado a las redes de comunicación, se analiza la fiesta (capítulo 4) como forma de vehicular el mensaje propagandístico, la ceremonia (capitulo 5) como escenario donde el rito se convierte en lenguaje de la publicitación del poder y los marcos espaciales (capítulo 6) en que se articulan estas redes de comunicación utilizadas por el poder para gestionar y controlar el territorio. El bloque tercero, dedicado a la producción de objetos culturales destinados a la publicidad representativa, investiga la creación literaria (capítulo 7) en ensayo, crónica, relación de sucesos, prosa apologética, poesía cortesana o comedia; la producción iconológica (capítulo 8) desplegada para la celebración, en grabados impresos, en emblemas y en cuadros conmemorativos; y los diferentes textos de polémica (capítulo 9) que desataron un fuerte debate respecto a la utilidad de estos matrimonios reales de 1615. En las Conclusiones se precisa la noción de publicidad representativa y las formas de representación del poder en el periodo estudiado. Se estudia el cambio conceptual de valores y principios sociales que se realiza en esta etapa, dentro de la ampliación y sustitución de las redes de transmisión de la información que provoca la imprenta. Se considera la difícil autonomía de la esfera pública formada por el nuevo grupo de fabricantes de opinión surgido del conjunto de los letrados. Finalmente, se discute la creación de los espacios de comunicación y la invención de la opinión pública y su utilidad en una nueva visión pluridisciplinar de la historia de la comunicación.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Moreno Sardà, Amparao

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:414 departament de periodisme

ISBN:

Date of Publication:12/05/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.