Details

Fundamentación y diseño de un modelo de intervención socioeducativa desde una perspectiva constructivista, para su aplicación en organizaciones productivas o de servicios. Estudio de su aplicación e impacto en una empresa.

by Leiva Cabanillas, Jorge

Abstract (Summary)
RESUM: Es planteja la fonamentació dun model integrat de formació humana, desenvolupament i intervenció organitzacional en un context pedagògic socioeducatiu. Sexplicita un nucli dintelligibilitat epistemològic, (Gergen, 1996) i es desenvolupen els seus continguts metateòrics, teòrics i metodològics Per a situar el model en una perspectiva metateòrica constructivista i construccionista social, sexaminen dos canvis considerats rellevants en les explicacions epistemològiques de la ciència que donen suport a aquesta perspectiva: el gir lingüístic i el que els biòlegs biocibernètics de la modernitat anomenen gir ontològic. Aquests fonaments científics del constructivisme, es recullen en el disseny del model que es fa càrrec de tres explicacions plantejades per aquests girs així com de les seves conseqüències. El disseny del model assumeix aquestes distincions i estableix un creuament amb els desenvolupaments post-analítics del gir lingüístic en la comprensió performativa del llenguatge, per a la concepció de lorganització com una xarxa de converses. Assumeix el caràcter emergent de la conducta lingüística en lacoblament amb el medi. aquest acoblament estructural sentén enactivament mitjançant lús recursiu del llenguatge, per a generar compromisos vers un aprenentatge que integri les persones al sistema. El disseny reencuadra la investigació-acció utilitzant eines de cibernètica de primer ordre en una cibernètica de segon ordre, mitjançant converses recurrents per articular les metes de lorganització amb lespai relacional. Incorpora metodologies de primera persona performatives i comunicacionals com eines per integrar la dimensió dels valors dun mateix amb les metes de lorganització amb lobjectiu de reproduir-la mitjançant la integració social. Opera mitjançant el treball en grup per tal que les converses es situïn en la segona persona, (jo-altres), per tal de possibilitar lemergència de la primera persona. Assumeix la distinció de les dues dimensiones del ésser cognitiu (Varela 2000): una denllaç mitjançant el llenguatge per la coderiva del sistema amb el medi, i una dimensió dexcedent de significació, és a dir, dinterpretació per a la reformulació de la experiència en el llenguatge (narrativa), que conservi aquest acoblament amb el medi. Per tal de reduir les pertorbacions que provoca el trencament de lacoblament emergeix la interpretació com lalternativa per a generar possibilitats dacció; passar dun estat present amb trencaments per fer emergir un estat desitjat com a futur viable. En aquesta escletxa que sobre en lespai relacional entre lestat present i lestat desitjat pren sentit lús daquestes eines de conversa per a accedir a un rerefons amb mirada compartida. Lestat desitjat acoblat al llenguatge opera com un feed-forward positiu per a la construcció de sentit. Sajuda a més duna visió binocular del canvi, analitzant dos series categorials de pensament en la modernitat. Finalment es descriu laplicació i els resultats del Model en una organització de serveis de salut.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Castelló Badia, Montserrat; Ruz Ruz, Juan

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb psicologia

ISBN:

Date of Publication:05/21/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.