Details

Síntesis y caracterización de poliéteres obtenidos con el sistema iniciador poliiminofosfaceno (t-Bu-P4)/3.5-di-terc-butilfenol

by Peris Campodarbe, Sergio

Abstract (Summary)
La síntesi de poliéters constitueix un important tema destudi per les seves bones propietats físiques i químiques. Així, a més de la seva importància en el camp dels poliuretans, recentment, la polimerització de monòmers epoxídics funcionalitzats ha permès dissenyar polímers dalta tecnologia amb propietats específiques. El treball de tesi que es presenta estudia la síntesi i caracterització de polièters obtinguts mitjançant un sistema iniciador que es basa en la combinació de la base de poliiminofosfazè t-Bu-P4 amb un compost hidroxílic com el 3,5-di-terc-butilfenol. El t-Bu-P4 es un compost descrit recentment, que es caracteritza per ser una de les bases neutres més fortes que es coneixen. Per aquesta raó, aquest compost està trobant nombroses aplicacions en el camp de la síntesi orgànica i més recentment en la polimerització de monòmers amb excellents resultats. No obstant, actualment només hi ha un grup de treball que lhagi utilitzat per a la polimerització doxirans i ho ha fet en el cas del monòmer més senzill, lòxid detilè. En aquest treball, sha estudiat la cinètica i el mecanisme de polimerització del fenilglicidiléter, amb aquest sistema iniciador, i sha comparat amb altres iniciadors aniònics convencionals. Per això, sha estudiat levolució del pes molecular del polímers mitjançant tècniques cromatogràfiques de SEC. També shan determinat el pesos moleculars mitjançant RMN de 1H utilitzant un nou procediment de derivatització dels polímers que permet augmentar considerablement la sensibilitat daquesta tècnica. Així mateix, sha dut a terme un estudi detallat de la microestructura de tots els polímers obtinguts, determinant característiques com la seva tacticitat, regiorregularitat i naturalesa del extrems de cadena. Per fer això, shan sintetitzat compostos model, shan fet seguiments cinètics per RMN, reaccions de derivatització i experiències de correlació bidimensional de RMN. Així mateix, per a investigar la estructura de cadascuna de les cadenes de la distribució de pesos moleculars sha utilitzat avantatjosament la moderna tècnica de MALDI-TOF MS. La correlació dels resultats obtinguts, no només ha permès establir el mecanisme bàsic de polimerització, sinó també identificar i avaluar diferents els processos competitius que es produeixen i que no han estat descrits fins ara a la literatura. Daquestos, cal destacar la formació de unions irregulars i la existència de reaccions de substitució nucleòfila aromàtica quan en el anell aromàtic hi han substituents electroaceptors. També, shan identificat processos de fragmentació de cadena quan el iniciador es el terc-butóxid potàssic. Finalment, sha aconseguit aplicar, amb èxit, aquest sistema iniciador a la polimerització de diferent monòmers funcionalitzats amb potencial aplicació en el camp de la fotònica i lelectro-òptica.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Ronda Bargalló, Joan Carles; Reina Lozano, Jose Antonio

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:06/03/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.