Details

Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir dun context inicial dadversitat. Estudi de cas en un Institut dEducació Secundària.

by Marro Fantova, Francesc Josep

Abstract (Summary)
RESUM: El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un procés resilient en làmbit laboral docent. Concretament, es descriu el procés de canvi experimentat per un institut deducació secundària enfrontat a un context de dificultat i de quina manera ha estat capaç de renéixer i sortir-ne enfortit. Hem analitzat com sactiva el procés resilient, la naturalesa dels factors implicats, la relació que sestableix entre aquests i com interactuen per aconseguir una adaptació positiva. Hem optat per una metodologia qualitativa mitjançant un mètode destudi de casos dorientació etnogràfica. El treball aporta un model danàlisi del procés resilient que ha resultat útil per precisar el concepte de resiliència en làmbit laboral així com per integrar les dades recollides en el treball de camp. En les conclusions es discuteix el paper de la dimensió noètica o espiritual, la recerca del sentit i la vinculació positiva en lactivació del procés resilient. Igualment semfasitza la importància del lideratge i la interacció existent entre la resiliència personal i la organitzativa. També sapunten possibles estratègies per potenciar, facilitar o estimular el procés resilient en una situació laboral. Finalment, sexaminen les repercussions de lactivació dun procés resilient en la promoció de la salut laboral.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Riera Romaní, Jordi

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb pedagogia

ISBN:

Date of Publication:03/28/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.