Details

Väger vinstincitamentet tyngst inom läkemedelsindustrin? : - En kvalitativ studie om läkares uppfattningar av läkemedelsindustrins största drivkraft

by Nilsson, Patrik; Lundberg, Viktor

Abstract (Summary)

Sammanfattning

Läkemedelsindustrins mission är att förlänga människoliv samt bota sjukdomar. Människans hälsa är det som är i fokus, enligt läkemedelsindustrin. Det uppfattas dock råda en viss konflikt huruvida läkemedelsindustrin följer missionen. Forskning har visat på att dubbelt såmycket pengar finansierar marknadsföringen jämfört med forskning och utveckling, i syfte att sälja mer läkemedel. Läkemedel somliga läkare ifrågasätter om de ens behövs på marknaden. Etiken och moralen samt det sociala ansvarstagandet blir således också ifrågasatt. Problemdiskussionen har väckt intresse för oss att öka förståelsen för vad som kan vara den största drivkraften inom läkemedelsindustrin. Drivkrafter går att härleda genom teorier inom etik, moral, socialt ansvarstagande, ekonomi och behov.

Problemdiskussionen har resulterat i en problemformulering och syfte enligt nedanstående.

- Vilket incitament uppfattas enligt läkare väga tyngst inom läkemedelsindustrin, nyttomaximering eller vinstmaximering?

- Syftet med studien är att öka förståelsen för hur läkare uppfattar ekonomiska drivkrafter kontra etiska och moraliska drivkrafter, inom läkemedelsindustrin, och kartlägga vilken drivkraft som uppfattas väga tyngst.

Vi har angripit problemet med en deduktiv ansats, då vi utgått från teorier för att skapa två intervjuguider, som vi sedan använt för att samla in data genom kvalitativa djupintervjuer på fem läkare och en läkemedelrepresentant. Vi gjorde detta i syfte att öka förståelsen för deras uppfattningar av läkemedelsindustrins största incitament. Men även för att öka förståelsen för deras uppfattningar av etik, moral, behov och socialt ansvarstagande inom branschen.

Studiens resultat visar på att alla fem läkare är av uppfattningen att drivkraften att maximera vinsten är störst, jämfört med drivkraften att nyttomaximera och primärt skapa hälsomässig nytta. De ekonomiska intressena prioriteras först. Enligt läkarna blir det på bekostnad av etik och moral samt det sociala ansvarstagandet, något som de uppfattar att det behövs mer av inom läkemedelsindustrin.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:csr läkemedelsindustrin etik vinstmaximering nyttomaximering business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.