Details

Informationssäkerhet i verksamheter : begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

by Oscarson, Per

Abstract (Summary)
Verksamheters säkerhetsproblem i samband med informationssystem och informationsteknik (IS/IT) är ett område som uppmärksammats kraftigt de senaste åren. Denna avhandling syftar till att ge en ökad förståelse av informationssäkerhet; begreppet i sig, dess hantering i verksamheter samt dess betydelse för verksamheter. För att nå en ökad förståelse för informationssäkerhet och dess hantering består avhandlingen till stora delar av konceptuella resonemang. Avhandlingens huvudsakliga kunskapsbidrag är: - En kritisk granskning och en revidering av den begreppsapparat som dominerar i Sverige inom området informationssäkerhet och dess hantering. - En generisk modell (ISV-modellen) avseende verksamheters hantering av informationssäkerhet. ISV-modellen beskriver vilka grundläggande förutsättningar, aktiviteter, resultat och konsekvenser som kan kopplas till hantering av informationssäkerhet i verksamheter. Informationssäkerhetsområdet betraktas utifrån ett perspektiv som har sin grund i Skandinavisk informationssystemforskning. Ett viktigt kännetecken hos detta perspektiv är att IS/IT betraktas i en verksamhetskontext där bl a människors roller och aktiviteter utgör en viktig del. Studien bygger på både teoretiska och empiriska studier som har skett parallellt och genom växelverkan. De teoretiska studierna har främst bestått av litteraturstudier och konceptuellt modellerande som har konfronterats med empiriskt material vilket huvudsakligen har hämtats genom en fallstudie på en kommun i Bergslagen. Studien har bedrivits med finansiellt stöd från Arbetslivsinstitutets projekt Forskarstation Bergslagen, KKstiftelsens program IT-lyftet – kompetensutveckling för lärare i IT-ämnen samt KK-stiftelsens projekt Elektroniska affärer och logistik vid Örebro universitet Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:TECHNOLOGY; Information technology; Informationsteknik; Informationsteknik; informationssystem; informationsteknik; IS/IT; informationssäkerhet; ISV-modellen

ISBN:91-7373-242-7

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.