Details

Dramatizació, valors i aprenentatge d'una llengua estrangera. El cas de les Escoles Oficials d'Idiomes.

by Vilanova i Vila-Abadal, Maria

Abstract (Summary)
El treball dinvestigació que proposa la tesi doctoral és lanàlisi de la idoneïtat de la dramatització i el joc dramàtic com a mitjà daprenentatge en el camp de leducació, i a la classe de llengua estrangera, en particular; i fer una proposta didàctica per a la seva aplicació. Els continguts en els que se centra aquest treball son els Continguts de Valors, Normes i Actituds proposats pel Departament dEnsenyament de la Generalitat de Catalunya en el currículum de les Escoles Oficials dIdiomes (vegeu D.O.G. n.2588 del 27/02/1998, pp.2727 ss.). En la primera part de la tesi, que conforma el marc teòric, sexposa la necessitat dintegració dels continguts de valors actitudinals en la docència duna llengua estrangera, i relacionar-los amb la Dramatització per poder definir els punts on aquesta tècnica pot ser un instrument útil en els processos daprenentatge, ja no només en el duna llengua estrangera, sinó també en altres àrees de coneixement. En la segona part de la tesi es fa una proposta didàctica, basada en tècniques dramàtiques, que ha estat fruit duna sistematització i classificació de les activitats a partir de la base teòrica i de lexperiència personal docent. Les estratègies metodològiques proposades es troben classificades en els apartats següents: 1) Jocs dramàtics, 2) Treball de personatges i role-playing. 3) Improvisacions 4) Teacher-in-role 5) Forum-Theatre 6) The Brain-Friendly Revolution 7) Treball de text, i 8) Project-work. A continuació de les diferents estratègies sinclou un capítol dedicat a lavaluació de les activitats dutes a terme mitjançant tècniques dramàtiques. Lexperiència docent a lEscola Oficial dIdiomes, així com les experiències en altres indrets: a la Universitat de Barcelona i a països del Tercer Món (Bolívia, El Nepal i Rwanda) illustren i avalen la proposta didàctica ja mencionada.,
Bibliographical Information:

Advisor:Vilanou i Torrano, Conrad

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:teoria i història de l educació

ISBN:

Date of Publication:02/09/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.