Details

Entreprenörskap : vad driver en entreprenör till handling?

by Olsson, Emmeli; Larsson, Jimmy

Abstract (Summary)

I denna uppsats har vi tittat närmare på entreprenörskapet och dess väsen. Uppsatsen tar upp vad som driver en entreprenör och vad som kan göras för att underlätta för entreprenörer och för entreprenörskapet ska expandera. I teoriavsnittet presenteras kortfattat de fyra klassikerna samt två svenska entreprenörskapsforskare. De ger en bild av olika teorier inom entreprenörskap över tiden. I Empirin finns sju intervjuer som ska hjälpa författarna att få en bild av entreprenören och förhoppningsvis hjälpa dem att komma till en slutsats. Vidare så analyseras både teori, empiri samt respondenter utifrån författarnas egen tolkning och av den litteratur som använts samt det som framkommit genom intervjuerna. Arbetet avlutas med en slutsats där författarna förklarar vad de kommit till insikt med och huruvida deras bild av entreprenörskap har ändrats. Det förs även en diskussion om vad som kan göras för att entreprenörskapet skall kunna expandera i Sverige i framtiden. Det som författarna kommit fram till är att deras bild av entreprenören var korrekt men något förenklad och en rad förslag på hur entreprenörskapet kan främjas både på lång och på kort sikt. I slutsatsen radas de drivkrafter som författarna anser vara viktigast upp och här finns en meningsskiljaktighet mellan författarna och en av respondenterna som har god kunskap inom ämnet. Anledningen till denna meningsskiljaktighet är att författarna inte funnit stöd för att denna drivkraft skulle vara starkast, varken i empirin eller i teorin.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:drivkraft handlingskraft entreprenörskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.