Details

Miljöpåverkan ur ett företagsperspektiv : En studie över ALSTOM Power Sweden AB och dess påverkan på miljö genom åren

by Nilsson, Sara

Abstract (Summary)
Till att börja med var miljömedvetandet inte särskilt utbrett, varken i Sverige eller i andra delar av världen. Kunskapen om att människans aktiviteter kan ha en negativ påverkan på naturen och att denna har gränser för hur mycket den tål är något som växt fram under årens lopp. En hel del började hända på det här området inte minst under 1960- och 70-talen. I takt med att hänsynen till miljön fått en allt större roll i vårt samhälle har det gett ringar på vattnet även hos de svenska företagen och deras produktion. I den här studien studeras hur ALSTOM Power Sweden AB har utvecklats inom sex olika ämnesområden med början kring 1950-talet. Områdena är asbest, buller, trikloretylen, kemikaliehantering, freoner, och oljor i avloppsvattnet. Studien har genomförts med hjälp av ett antal intervjuer och olika dokument som är kopplade till företaget. Studien visar hur hänsynstagande ur flera olika aspekter har blivit allt viktigare, samtidigt som alltfler negativa konsekvenser i samband med användningen av olika ämnen upptäckts, både i Sverige i stort och på företaget. Studien visar också att en del av de studerade områdena har uppmärksammats som problem sen långt tillbaka i företagets historia, medan andra till att börja med inte hanterades som något problematiskt över huvud taget. Detta helt enkelt eftersom de negativa konsekvenserna på den tiden inte var uppenbara. Företagets hantering av, i stort sett, vart och ett av de studerade områdena har i stor omfattning påverkats av de krav som kommit från myndigheter och nya lagar kopplade till miljöpåverkan, och det är detta som har drivit på de förbättringsåtgärder som vidtagits. Studien visar också att företaget har påverkat miljön på många sätt i olika omfattning under årens lopp, åtminstone med utgångspunkt i de sex aktuella områdena. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:asbest buller trikloretylen kemikaliehantering freoner oljor i avloppsvattnet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.