Details

Anhörigas upplevelser och behov på en intensivvårdsavdelning

by Mattsson, Lisa; Johansson, Susanne

Abstract (Summary)
Bakgrund: Intensivvård består definitionsmässigt av monitorering, diagnos och vård av patientermed tänkbar reversibel svikt i ett eller flera organsystem. Vårdpersonal bör arbeta med en holistisksyn på patienten, ta vara på de känslomässiga, fysiska, andliga och sociala behoven. För att alladelar skall kunna tillfredställas bör vårdpersonalen även uppmärksamma de anhöriga och göradessa delaktiga i vården. En nödvändighet för att klara detta är att sjuksköterskan är insatt i vadpatientens familj går igenom och vilka behov de har.Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa de upplevelser familjemedlemmar hade när derasanhörige vårdas på en intensivvårdsavdelning.Metod: Litteraturstudien byggde på femton vetenskapliga artiklar varav sju var kvalitativa och åttavar kvantitativa studier. Dessa artiklar fann författarna via de internationella databaserna PubMedoch Cinahl. Artiklarna granskades sedan med en granskningsmall och de studier som matchadelitteraturstudiens syfte gick till vidare granskning för klassificering, värdering ochkategoriindelning.Resultat: Närhet ansågs som ett av de viktigaste behoven bland anhöriga till patienter på enintensivvårdsavdelning. Majoriteten av de anhöriga uppvisade en höggradig stress som varjämförbar med posttraumatiskt stresssyndrom och de uppvisade symtom såsom hjärtklappning,sömnsvårigheter och ångestkänslor. Behovet av god information betydde oerhört mycket för allaanhöriga, den information som de anhöriga uppskattade mest var sjuksköterskans förklaring avdiagnos, prognos och olika behandlingar som patienten genomgick.Diskussion: Sjukvårdspersonalen kan gärna uppmuntra anhöriga till att hjälpa till medomvårdnaden om den sjuke men det är viktigt att förklara att detta ej är ett tvång och att inget ärmer rätt än det andra. Kommunikation är nyckeln till att minska stress och osäkerhet hos deanhöriga.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:02/19/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.