Details

Informatörers upplevelser : kvalitativa intervjuer med åtta informatörer om hur utbildning, informationsfunktionens placering i organisationen och kravet på ett ökat samhällsansvar påverka deras arbete

by Corneliusson, Lisa; Emanuelsson, Malin

Abstract (Summary)

När det gäller utbildning är det den akademiska basen som upplevs vara viktig för hur man arbetar. Med detta menas att man har fått en grundläggande allmänbildning och man har lärt sig att handskas med stora mängder information. Men det faktum att man har en akademisk utbildning spelar inte stor roll för om man upplever sig arbeta strategiskt eller operativt. Förmågan att uttrycka sig i tal och skrift samt att vara pedagogisk upplever flera av respondenterna vara kunskaper som de lärt sig genom utbildning och som påverkar sättet de arbetar. Det är också erfarenhet i kombination med utbildning som upplevs spela roll för hur man arbetar. Flera av informatörerna upplever att de känner brist på företagsekonomisk kompetens och att detta begränsar dem i deras arbete. När det gäller hur informatörerna upplever att informationsfunktionens placering i organisationen påverkar deras sätt att arbeta mer strategiskt så är det de personliga relationer som en informatör har till sin ledningsgrupp och till sin chef som påverkar, det är också den förståelse som finns kring informationsarbete hos cheferna och ledningsgruppen, informatörens möjligheter att få insyn i organisationens beslutsprocesser och informatörens tillgång till relevant information. När det gäller samhällets ökade krav på organisationer upplevde flera respondenter att de under senare år har börjat arbeta mer aktivt mot omvärlden. Några av våra respondenter reflekterar i större utsträckning över organisationens identitet och existensberättigande. En utmärkande arbetsuppgift för en av respondenterna är att han idag har som uppgift att ta reda på hur organisationen "sköter sig" i olika frågor. För en annan respondent har arbetet att jobba för transparens i organisationen blivit en större del i arbetet. Hälften av respondenterna, de vars organisation som enligt oss verkar ha tagit ansvarssteget, upplever att de för en dialog med fler intressenter idag.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:informatörer informationsförsörjning informationspolicy sao

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.