Details

Skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever The school nurse´s experience of mental unhealth of students

by Dahlén, Inga Margareta

Abstract (Summary)

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. De ökade psykiska besvären hos elever kan knytas till den individualisering som är en del av den moderna utvecklingen. Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa är angeläget. Skolsköterskan är central för skolhälsovården då hon är tillgänglig i elevernas vardagsmiljö.

Syfte. Att belysa skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever.

Metod: Som metod valdes semistrukturerad intervju. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysresultatet beskriver fem skolsköterskors upplevelse av psykisk ohälsa hos elever.

Resultat: Ur analysresultatet framträdde sex kategorier: Ont, Kommer, Överaktivitet, Trötta, Självskadebeteende och Kompisar. Resultatet visar på en hög frekvens av återkommande besök. Eleverna sökte mest för huvudvärk och ont i magen. Det är mest flickor som söker skolsköterskan, pojkar upplevs ha svårare att ta emot hjälp.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:school nurse mental health psychic nursing skolsköterska psykisk hälsa skolhälsovård omvårdnad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.