Details

Omvårdnadspersonalens upplevelse av hur patientens integritet påverkas på en flerbäddsal inom en intensivvårdsavdelning : En kvalitativ intervjustudie

by Edström-Wedin, Kristina; Ellert-Berglund, Pernilla

Abstract (Summary)

Att vara patient innebär att vara utlämnad till andra för vård. Bland de mest utsatta är

patienterna som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA). Verksamheten är ofta förlagd till en sal med mycket personal, ett flertal medpatienter och närstående till dessa patienter. Syftet med denna studie var att undersöka omvårdnadspersonalens upplevelse av hur integritet kan påverkas för den enskilde patienten inom IVA. Data samlades in via intervjuer och bearbetades enligt en latent kvalitativ innehållsanalys. De fem teman som framkom var; att vara medveten om patientens utsatthet, att personliga värderingar påverkar personalens sensibilitet gentemot patienten, att upprätthålla patientens integritet i samband med rond är problematiskt, att arbetsmiljön begränsar förmågan att skydda patienten samt att rädda liv går före upprätthållandet av integritet. Vården på IVA försvårade omvårdnadspersonalens möjligheter att upprätthålla patientens integritet inklusive sekretess. Omvårdnadspersonalen hade en bra och omfattande bild av vad integritetsbegreppet innebar. Studiens slutsats var att personalen upplevde att arbetsmiljön på IVA inte var ändamålsanpassad. Lokalens utformning och de bristfälliga avskärmningsmöjligheterna försvårade eller omöjliggjorde för personalen att skydda patienten på ett optimalt sätt. Det som påverkade hur patientintegriteten upprätthölls var också omvårdnadspersonalens attityd och inställning.

 

Nyckelord: Integritet, intensivvård, omvårdnad, omvårdnadspersonal.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.