Details

Värdering under osäkra förhållanden

by Söderberg, Mattias; Ärlebäck, Pauline

Abstract (Summary)
Bakgrund: Kapital allokeras till produktiva investeringar på basis av uppskattad avkastning hos dessa och därför är det viktigt att kunna göra så rättvisande värderingar som möjligt. I praktiken är detta dock svårt eftersom många investeringar omgärdas av hög osäkerhet. Syfte: Uppsatsens syfte är att ge ett bidrag till diskussionen om hur tillgångar värderas under speciellt osäkra förhållanden. Avgränsningar: Med tillgångar avses anläggningstillgångar. Med speciellt osäkra förhållanden avses situationer då variabler som framtida kassaflöden och tillgångens livslängd inte är kända. Genomförande: Uppsatsen är av teoretisk karaktär där en diskussion kring värdering vid osäkra förhållanden förs. Diskussionen belyses genom ett empiriskt exempel hämtat från Exportkreditnämnden. Resultat: Tillgångsvärden beror till stor del på den risk tillgången är behäftad med. Författarna har funnit det relevant att dela upp en tillgångs risk i komponenterna osäkerhet och spridning. Osäkerhetskomponenten, som återspeglas i osäkerhet kring framtida kassaflöden, hanteras lämpligen genom en scenarioanalys, medan spridningskomponenten är mer problematisk att närma sig. I vissa fall kan, och bör, optionsteori vara en kompletterande ansats vid värdering. Nyckelord Keyword Rolf Ekdal, osäkerhet, risk, värde, tillgång Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2000-01-13 Språk Language X Svenska/ Swedish Engelska/ English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2000/ 26 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http:/ / www.ep.liu.se/ exjobb/ eki/ 2000/ iep/ 026/ Titel Title Författare Author Värdering under osäkra förhållanden Valuation under uncertain conditions Mattias Söderberg & Pauline Ärlebäck Sammanfattning Abstract Background: Capital is allocated to productive investments on the basis of their estimated returns. Hence, it is important to be as accurate as possible in these estimations. In practice, however, this is a difficult exercise since many investments are surrounded by a high degree of uncertainty. Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the discussion concerning asset valuation under exceptionally uncertain conditions. Delimitations: By assets is understood fixed assets. By exceptionally uncertain conditions is understood situations when variables such as future cashflow and economic life horizon are unknown. Realisation: The thesis is of a theoretical character, in which a discussion about valuation under uncertain conditions is held. The discussion is illustrated by an empirical example from the Swedish Export Credits Guarantee Board. Results: Asset values depend, to a large extent, to the risk associated with the asset. The authors have found it relevant to divide the asset risk into the components uncertainty and deviation. The uncertainty component, which is reflected in uncertainty regarding future cashflows, can be managed through a scenario analysis, while the deviation component is more difficult to approach. In some cases, option theory can, and should, provide a complementary tool in valuation. Nyckelord Keyword Rolf Ekdal, uncertainty, risk, value, asset INNEHÅLL
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:rolf ekdal osäkerhet risk värde tillgång

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.