Details

Vägen tillbaka. En fenomenologisk studie av resan mellan utbrändhet och en ny vardag.

by Marinus, Linda

Abstract (Summary)
Syftet med den här studien är att beskriva processen som leder från utbrändhet till en ny vardag; en process som här benämns ”vägen tillbaka”. Studien är kvalitativ i sin karaktär och utgår från intervjuer med sex personer som erfarit utbrändhet. Vidare belyses de faktorer som informanterna upplever har bidragit till att de ”kommit tillbaka”, de hinder som försvårat i ”vägen tillbaka” samt hur identitet och självbild påverkats i processen. Uppsatsen utgår från ett fenomenologiskt perspektiv, bestående av både teori och metod. Inom perspektivet anses människors upplevelser vara centrala. Datamaterialet har analyserats så förutsättningslöst som möjligt utifrån EPP-metoden (en empirisk fenomenologisk psykologisk metod). Resultatet presenteras i två huvuddelar, först utifrån informanternas gemensamma upplevelser av processen och sedan utifrån de skillnader som karaktäriserar resan tillbaka. Nyckelord Keyword Utbrändhet, rehabilitering, process, självbild, identitet, fenomenologi, kvalitativ studie Institution, Avdelning Department, Division Institutionen för tematisk utbildning och forskning Datum Date Språk Language Rapporttyp Report category ISBN Svenska/Swedish Licentiatavhandling ISRN Engelska/English Examensarbete LiU-ITUF/SKA--D--02/10 AB-uppsats C-uppsats ISSN D-uppsats Serietitel och Övrig rapport serienummer Title of series, numbering URL för elektronisk version www.ep.liu.se/exjobb/ituf Titel Title The way back – a phenomenological study of the journey from burnout to a new everyday life Författare Author Linda Marinus Sammanfattning Abstract The purpose of this study is to describe the process that leads from burn-out to a new everyday life; a process which here is called “the way back”. The study is qualitative and proceeds from interviews with six people that have experienced burn-out. Further more, the study highlights the interviewees experiences of factors that contributed to their return, the obstacles that made their “way back” more difficult and how their identity and self were effected during the process. The study is based upon a phenomenological perspective which includes both theory and method. In this perspective the human experiences are in focus. Through the use of the EPP-method (Empirical Phenomenological Psychological Method) the data has been analyzed in an unprejudiced manner as possible. The results of the study are presented in two main parts, the first proceeding from the common and shared experiences of “the way back” and the second proceeding from the characteristic differences in the journey back. Nyckelord Keyword Burn-out, rehabilitation, process, self image, identity, phenomenology, qualitative study Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ Förord Tanken med den här studien är att spegla och uppmärksamma ett fenomen som det talas allt mer om idag, nämligen utbrändhet. Val av ämne går således både inom tidsandans ramar men också inom mina egna intresseramar. Den här uppsatsen hade inte kommit till utan hjälp från personer som upplevt utbrändhet. Ett varmt tack går därför till sex ovärderliga personer som öppet berättat och delat med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Ett mycket stort tack vill jag också rikta till min handledare Jennifer Bullington för hennes hjälp och engagemang. Hon har bidragit med generösa och givande synpunkter både vad gäller uppsatsens helhet men också dess delar. Tack också till de personer som hjälpt mig i sökandet efter informanter. Innehåll
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:utbrändhet rehabilitering process självbild identitet fenomenologi kvalitativ studie burn out rehabilitation self image identity phenomenology qualitative study

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.