Details

Föräldrar till narkotikamissbrukare : Missbrukets påverkan på vardagslivet och stödinsatser ur föräldrars perspektiv Parents of drug addicts : The addictions effects on everyday life and supportinterventions from parents perspective

by Alaby, Anneli; Lamberth, Christin

Abstract (Summary)

Denna studie syftar till att undersöka hur man som förälder påverkas av att ha ett barn som missbrukar narkotika, vilket stöd föräldrarna har fått från olika instanser de har kommit i kontakt med i samband med barnets missbruk samt vad som skulle utgöra det optimala stödet enligt föräldrarna. Med studiens syfte som utgångspunkt valdes en kvalitativ forskningsansats och insamling av empiriskt material skedde genom semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning inom området är tydligt begränsad, dock visar forskning som finns att stöd till anhöriga är ett eftersatt område. Studiens resultat visar att föräldrarnas vardagsliv har påverkats dramatiskt då barnets missbruk har fört med sig negativa konsekvenser både praktiskt, ekonomiskt, känslomässigt och socialt. Resultatet visar på en brist av stöd från framförallt socialtjänsten. Enligt föräldrarna kan det optimala stödet utgöras av tidiga insatser, samverkan mellan de instanser de kommer i kontakt med i samband med barnets missbruk samt att få träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Örebro universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:parents drug addicts support dependent codependent föräldrar narkotikamissbukare stöd anhörig medberoende social work socialt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.