Details

Vägen till Diakon i syrisk- ortodoxa kyrkan : En studie om unga killar

by Demirel, Fonda

Abstract (Summary)

Syftet med föreliggande studie är att undersöka varför unga syrisk- ortodoxa killar, som är födda i Sverige, i helt annorlunda livsförhållanden än deras föräldrar väljer att utbilda sig till diakoner. De teoretiska förutsättningar och grundantagande bygger på Owe Wikströms teorier om varför människan blir religiös. Studiens perspektiv är psykologiskt och i uppsatsen utgår jag från att informanternas religiositet är ett fenomen som skapas, bevaras och förändras utifrån psykologiska grunder. Föreliggande arbete bygger på kvalitativ forskningsmetod. Jag har valt denna forskningsmetod för att jag är intresserad av att få en förståelse över betydelsen och innebörden av det som studeras.  I studien tillämpas en kvalitativ intervjuform.

I min studie kan jag utifrån informanternas utsagor se att Individen, kulturens och meningsperspektivet är beroende av varandra för att få en fruktsam tolkning. Individens perspektiv, i den meningen att de ger tröst åt sina föräldrar, att deras traditioner bevaras samt att informanterna inte vågar lämna sin tro av rädsla för separation och skuld men i samma veva så ger tron stuktur. Kulturens perspektiv, då de lever i syrisk- ortodox språkgemenskap. Meningsperspektivet, där informanterna har friheten och ansvaret över sina val och hur mycket och hur långt de skall gå i sin religiösa roll.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:diakoni humanities and religion humaniora och religionsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.