Details

Tvåspråkighet i teori och praktik

by Åkerlind, Johanna

Abstract (Summary)
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i många av Sveriges skolor utgör barn med invandrarbakgrund en stor del av elevantalet. Syftet med mitt arbete är att skaffa mig kunskap om vad tvåspråkighet är för något och hur man kan arbeta språkutvecklande med invandrarbarn i år 1-3. Arbetet består av en litteraturstudie och ett fältarbete. Målet med litteraturstudien är att ge läsaren bakgrundskunskap till begreppet tvåspråkighet. Litteraturstudien berör bland annat definitioner, modersmålets roll för andraspråksutvecklingen, språkutveckling i allmänhet, olika typer av tvåspråkighet, språkfenomen, påverkansfaktorer, effekter, samt tvåspråkighet i skolan. Fältarbetet är förlagt till tre skolor, med syfte att under en dag/skola studera det språkutvecklande arbetet. Tyngdpunkten ligger på djupintervjuer med klasslärare och svenska som andraspråkslärare. Jag har även samtalat med ett antal tvåspråkiga barn för att få en uppfattning om vad de har för tankar kring sin egen tvåspråkighet. Resultatet visar att samtliga skolor i min studie har en arbetsplan gällande undervisning i svenska som andraspråk och de intervjuade lärarna arbetar på ett medvetet sätt med de tvåspråkiga elevernas språkutveckling. Min förhoppning är att lärarnas samlade tankar, tillsammans med litteraturstudien ska fungera som en idébank och inspirationskälla för lärare och blivande lärare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper inom ämnet tvåspråkighet. Nyckelord Keyword Tvåspråkighet, språkutveckling, invandrarelever, svenska som andraspråk, modersmål 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING....................................................................................................................... 1 2 LITTERATURGENOMGÅNG .......................................................................................... 1 2.1 Definitioner av begreppet tvåspråkighet........................................................................... 1 2.2 Modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen........................................................ 3 2.3 Olika former av tvåspråkighet........................................................................................... 5 2.4 Språk och språkutveckling................................................................................................ 6 2.5 Olika språkfenomen vid andraspråksinlärning................................................................ 11 2.6 Barns språkutveckling och tvåspråkigheten.................................................................... 12 2.7 Olika faktorer som påverkar barns tvåspråkighet........................................................... 16 2.8 Tvåspråkighetens effekter - för- och nackdelar med att vara tvåspråkig........................ 18 2.9 Tvåspråkighet i skolan – Lpo 94..................................................................................... 20 2.10 Tvåspråkighet i skolan – metoder och idéer.................................................................. 20 3 SYFTE/PROBLEMFORMULERING.............................................................................. 24 4 METOD............................................................................................................................. 25 5 RESULTATREDOVISNING........................................................................................... 26 5.1 Skola A............................................................................................................................ 26 5.2 Skola B............................................................................................................................ 32 5.3 Skola C............................................................................................................................ 37 6 RESULTATDISKUSSION............................................................................................... 42 6.1 Avslutande diskussion……...…………………………………………………………52
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:tvåspråkighet språkutveckling invandrarelever svenska som andraspråk modersmål

ISBN:

Date of Publication:01/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.