Details

Brandväggar : syfte, brister och hur kontrollerar man säkerheten.

by Snöbohm, Gustaf

Abstract (Summary)
Arbetet syftar till att skapa en allmän förståelse för ämnet brandväggar. Rapporten skall ge läsaren en god grund för att kunna föra vidare resonemang om brandväggar.Rapporten inleds med bakgrundsinformation som skall hjälpa läsaren att lättare förstå ämnet. Här beskrivs kort vad en brandvägg är och vilka komponenter som ingår. För att sätta detta i ett vidare sammanhang så beskrivs också vilka olika typer av brandväggar som finns. En beskrivning över Internet och dess struktur hjälper också läsaren att få mer kunskap och detta krävs för att få förståelse över de sammanhang som senare tas upp.Som metoder har jag använt mig av intervjuer och litteraturgenomgång. I intervjun har jag använt mig av tre personer, en säkerhetsexpert, en systemadministratör och en hacker. Denna blandning av personligheter har resulterat i en stor bredd i svarsinformationen. I litteraturgenomgången har jag använt mig av två kända böcker som givit mycket värdefull information.Brandväggar behövs för att skydda interna nätverk från intrång från andra nätverk som t.ex. Internet. Rapporten fördjupar sig i varför man skall ha en brandvägg och vad syftet är med den. Problemen med brandväggar är många och det är ett hett samtalsämne i tidningar och media. De flesta intrång som sker beror ofta på att en brandvägg saknas eller att den är fel konfigurerad. Rapportens syfte är här att ta fram kända brister i brandväggar och fördjupa sig i dem. En rad brister har uppkommit genom arbetets gång, svårigheter att konfigurera och administrera, svaga lösenord, virus o.s.v.Rapporten går även igenom de verktyg som kan användas för att upptäcka luckor eller hål i brandväggar. En rad olika verktyg nämns, SATAN, CRACK, Shadow, COPS m.m.I slutet av rapporten finns ett avsnitt med tips och råd för ett säkrare nätverk. Detta avsnitt kan användas av systemadministratörer och dylikt för att få tips och råd som denna rapport mynnat ut i.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Skövde

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:10/15/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.