Details

Beslutsrädda svenskar och handlingskraftiga finnar : – En undersökning av utmaningar och möjligheter för en gemensam organisationskultur

by Anners, Marie; Thureson, Ingrid

Abstract (Summary)

Syftet med uppsatsen är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns för ett sammanslaget finsksvenskt HR1-center på TeliaSonera. Utgångspunkten för uppsatsen var slutsatserna Anners och Thureson (2008) påvisade i kandidatuppsatsen Tystlåtna finnar och pladdrande svenskar – en teoretisk analys av utmaningar för en gemensam organisationskultur. Kandidatuppsatsens slutsats har operationaliserats för att konstruera intervjufrågor och för att analysera det empiriska materialet. Intervjuer har genomförts med fyra personer från HR-center Finland och fyra från HR-center Sverige. Fyra av informanterna ingår i HR-centers ledningsgrupp, två har positioner strax under ledningsnivå och två personer har lägre befattning. Informanternas gemensamma nämnare är att de arbetar nära eller har erfarenhet av att arbeta tillsammans med både finländare och svenskar. Undersökningen visade att ett sammanslaget HR-center medför både möjligheter och utmaningar. De mest utmärkande var: ? Att om engelska skulle användas som arbetsspråk skulle arbetet bli mer tidseffektivt eftersom mindre tid och kraft behöver läggas på att översätta dokument och annat material till tre språk. ? Att finländarna troligen skulle känna sig mer delaktiga i besluten efter samman-slagningen. Problem i form av att finländare och svenskar inte känner varandra och inte litar på varandra skulle också kunna motverkas i ett gemensamt center. ? Att vid en sammanslagning skulle ceremonier2 delas eller utföras likartat, vilket skulle leda till att missnöjet mellan HR-center Finland och HR-center Sverige minskades och därmed gynna centret. ? Att en kombination av det svenska och det finska beslutsfattandet torde vara lyckat för ett gemensamt center ? Att potential finns att utveckla en stark gemensam kultur, eftersom subkulturer kan utvecklas mellan avdelningar över landsgränserna. ? Att medarbetarna har en gemensam ståndpunkt i den totala lojaliteten till organisationen och viljan att arbeta tillsammans.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.