Details

Varumärket som positioneringsinstrument : en studie inom business-to-business

by Göransson, Julia; Wik, Maria

Abstract (Summary)
Bakgrund: Vår utgångspunkt i uppsatsen är att produktskillnaderna blir allt mindre och det emotionella värdets betydelse blir allt större. I och med detta får varumärket en allt större betydelse även inom business-to-business. Syfte: Vi avser att undersöka ICA Menyföretagens identitet samt vad dess varumärke står för. Dessutom vill se hur användbara de modeller vi använt är i business-to-business-relationer samt utforma en egen modell som förklarar hur märkeslojalitet uppnås i en sådan relation. Avgränsningar: Vi kommer endast att beröra så kallad business-to-business samt varumärkets emotionella värde. Vi har koncentrerat oss på två av ICA Menyföretagens affärsområden; storkök och restaurang. Genomförande: Vi har genomfört ett mellanting mellan ett expert- och ett snöbollsurval för att hitta lämpliga respondenter till vår undersökning. Vi har intervjuat kunder till och medarbetare i ICA Menyföretagen. Resultat: ICA Menyföretagen har en otydlig identitet. Detta är något som avspeglas såväl internt som externt i företaget. På grund av detta samt branschens karaktär är det svårt för ICA Meny att uppnå märkeslojala kunder. Avslutningsvis anser vi att det råder en brist på teorier som behandlar varumärket och dess identitet i business-to-business-situationer. Nyckelord Keyword Varumärke, identitet, positionering, märkeslojalitet, business-to-business, Peter Gustavsson Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2001-06-06 Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp ISBN Report category Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Ekonomprogrammet 2001/6 C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2001/ep/006/ Titel Title Författare Author Varumärket som positioneringsinstrument - en studie inom business-to-business The brand name as a positioning concept Julia Göransson & Maria Wik Abstract Background: The starting point of this essay is that the differences between products become smaller and the importance of emotional values grows. Because of that the importance of the brand grows, also within business-to-business. Purpose: Our purpose is to analyse the identity of ICA Menyföretagen and what the company brand stands for. We also want to test the usefulness of the theories in business-to-business-situations and develop our own model, which explains how to achieve brand loyalty in such a relation. Limitations: We are only going to discuss business-to-business and the emotional value of the brand. Large kitchens and restaurants are the business of ICA Menyföretagen that we have been focusing on. Procedure: To find suitable respondents for our survey (research), we have accomplished a mix between an expert and a random sample. We have done interviews with customers of ICA Menyföretagen and their employees as well. Result: The identity of ICA Menyföretagen is indistinct (vague). In the company this is reflected internal as well as external. For that reason and the nature of the trade ICA Menyföretagen has a hard time to achieve customers that are loyal to the brand. In conclusion we consider that there is a lack of theories that discuss the brand and the identity of the brand in business-to-business situations. Keyword Brand, identity, positioning, loyalty to the brand, business-to-business, Peter Gustavsson Innehåll 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:varumärke identitet positionering märkeslojalitet business to peter gustavsson

ISBN:

Date of Publication:01/01/2001

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.