Details

Produktivitetsmätningar som förbättringsverktyg :en kartläggning av arbetsproduktivitetsmätningar på svenska byggarbetsplatser

by Forsberg, Azam

Abstract (Summary)
Byggproduktionskostnaderna i Sverige har under de senaste åren ökat snabbare än kostnaderna inom flera andra områden. Snabbt ökande produktionskostnader tillsammans med bristande kvalitet har också uppmärksammats av bland annat statliga utredningar. Flera forskare hävdat att en stor del av arbetstiden åtgår till icke värdeskapande arbete och detta leder till låg produktivitet. I jämförelse med andra jämförbara branscher har byggindustrin i Sverige haft en sämre produktivitetstillväxt under senare år. Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka former för hur ett produktivitetsarbete kan effektivisera byggprocessen hos de svenska byggföretagen. Ett led i en förbättring av produktiviteten är att mäta och utvärdera resultaten av mätningarna. Eftersom en stor del av de totala byggkostnaderna utgörs av arbetskraftskostnader, fokuserades undersökningen på mätning av arbetsproduktiviteten. Studien bygger på benchmarking, enkät och intervjuer som primära empiriska källor. Benchmarkingstudien genomfördes i fem företag och organisationer utanför de traditionella byggföretagen för att se hur andra använder mätningar av arbetsproduktiviteten som ett hjälpmedel i förbättringsarbetet. Enkätundersökningen utfördes hos 74 respondenter i fem olika svenska byggentreprenadföretag. Fem fördjupande intervjuer utfördes hos företagsledare inom samma byggföretag. Resultatet av studien visar att mätning av arbetsproduktiviteten fyller en viktig roll. För att kunna åstadkomma förbättringar krävs att man arbetar målmedvetet med mätning och uppföljning av arbetsproduktiviteten. På mer parten av de svenska byggarbetsplatser som enkätstudien omfattande genomfördes också någon form av mätning av arbetsproduktiviteten. Syftet med dessa mätningar och användningen av resultaten varierade emellertid avsevärt. På samma sätt fanns betydande skillnader emellan hur respondenterna i enkätstudien svarade och hur företagsledarna i intervjustudien svarade. För att kunna åstadkomma förändringar fordras att företagsledningarna prioriterar ett strukturerat produktivitetsarbete i sina företag och kommunicerar detta i sina organisationer. Nyckelfaktorer för att lyckas med produktivitetsutveckling är mätning och uppföljning.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.