Details

Aceptación social del mobiliario urbano como servicio público y soporte publicitario. Antecedentes, evolución e integración de las distintas concesiones municipales de 1986 a 2005 en Barcelona

by Jornet Jovés, Lluís

Abstract (Summary)
Resum: Aquesta investigació té per objectiu estudiar la acceptació social del mobiliari urbà (marquesines dautobusos, mupis, columnes publicitàries, cabines telefòniques i quioscs de venda de premsa) amb publicitat installada a la ciutat de Barcelona entre 1986 i 2005. Lacceptació social sanalitza valorant el grau dutilitat i satisfacció del mobiliari urbà, el seu disseny i ladaptació al paisatge urbà i, consegüentment, lacceptació de la publicitat en aquests elements urbans. També sha considerat el grau de coneixement del sistema de contractació i la satisfacció davant la possible installació de nous elements de mobiliari amb publicitat. El període que comprèn lestudi va de la primera concessió municipal de mobiliari urbà amb publicitat a Barcelona el 1986 fins al 2005, any en què es va atorgar la darrera concessió. Shan analitzat els antecedents, les diferents concessions i normatives municipals i la seva integració en el paisatge de la ciutat. Lanàlisi de lacceptació del mobiliari urbà sha dut a terme sota tres prismes: el prisma municipal, com a element que compleix una funció, ocupa lespai públic i proporciona a lAjuntament uns ingressos econòmics; el prisma social o ciutadà, com a element que compleix una sèrie de funcions socials (comfort en lespera dels transports públics, informació municipal, etc.) i, finalment, el prisma publicitari, com a element que sintegra en lestructura general com un suport més de missatges publicitaris.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Altarriba Sensada, Miquel

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fccb comunicació

ISBN:

Date of Publication:12/21/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.