Details

Representació mediàtica i percepció social de la violència en la ficció. Estudi de cas: la interpretació dels infants de la violència en la ficció televisiva infantil

by Aran Ramspott, Sue

Abstract (Summary)
RESUM: La tesi sinterroga sobre els processos dinfluència a què estan sotmeses les persones, en concret es centra en la interacció entre la presència de violència en la programació televisiva infantil i les aportacions interpretatives que fan els espectadors infants. Lapriori és que la noció de violència és una construcció relativa en termes històrics, i a partir del marc teòric del construccionisme, emmarquem la percepció sobre i la preocupació per la violència mediàtica en les tensions dels individus, -també els infants-, com a partíceps dels rituals socials de la postmodernitat. Es presenten els resultats de les entrevistes en profunditat realitzades sobre un corpus audiovisual a infants dentre set i onze anys i, juntament amb les conclusions, sofereix una metodologia danàlisi i una teoria tipològica. PARAULES CLAU: violència, violència televisiva, representacions ficcionals, imatge i mímesi, percepció social i construcció de la realitat, opinió pública i comunicació de masses, interpretació dels espectadors infantils, noció dinfància, constructivisme (lineation theory), teories de la recepció, sociolingüística, anàlisi del discurs, recerca qualitativa, recerca empírica.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Rodrigo Alsina, Miquel; de Felipe Allué, Fernando

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fccb comunicació

ISBN:

Date of Publication:07/10/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.