Details

Åt skogen med Balanced Scorecard : Funktionella nyckeltal i en råvaruleverantörs situation

by Haage, Jonas; Johansson, Stefan

Abstract (Summary)
Bakgrund: MoDo Skog upplever idag att deras ekonomistyrning i allt för hög utsträckning fokuserar kostnader, framförallt kostnader som förknippas med avverkning samt transport av råvara. Som ett led i denna kostnadsfokusering har MoDo Skog en misstanke om att det förekommer suboptimeringar inom virkesflödesprocessen. Företaget upplever dessutom att de är dåliga på att mäta och följa upp så kallade mjuka faktorer. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att kartlägga en virkesflödesprocess och därefter undersöka förutsättningarna att utarbeta ett Balanced Scorecard med funktionella nyckeltal. Avgränsningar: Arbetet inom fallföretaget begränsas till att gälla virkesflödesprocessen från avverkning till dess att råvaran kommer till industrin på Iggesundsregionen. Vi beaktar endast de avverkningar som sker på fallföretagets egna marker. Genomförande: Studien har genomförts på fallföretagets region Iggesund. Vi har dessutom genomfört en förstudie på region Norrköping. För att erhålla ytterligare information om bolagets visioner samt strategier genomfördes även en intervju med MoDo Skogs VD Björn Andrén. Resultat: Vi har funnit att ett Balanced Scorecard skulle leda till en mer helhetlig syn på företagets ekonomistyrning. Detta på grund av att denna följer upp och mäter områden som idag inte mäts. Dessutom skulle ett balanserat styrkort på ett bättre sätt synliggöra både visioner och strategier än vad som är fallet idag. Detta anser vi vara den största fördelen med en eventuell implementering av Balanced Scorecard i MoDo Skog. Därutöver ser vi att det finns en potential med styrkortet, nämligen att det kan öka medarbetarnas engagemang som därigenom kan förbättra befintliga processer. Dock anser vi att vissa av de förutsättningar som enligt BSC konceptet bör råda inte gör det i dag. Dessa faktorer är bland annat att MoDo Skog har få kunder, marknaden för deras produkt utvecklas i en långsam takt samt att organisationen idag är tillplattad. Sammanfattningsvis anser vi dock att fördelarna tycks överväga nackdelarna med en Balanced Scorecard implementering. Nyckelord Keyword Ekonomistyrning, Balanced Scorecard, Balanserat Styrkort, Nyckeltal, Virkesflödesprocess Avdelning, Institution Division, Department Datum Date Department of Management and Economics 12/7/99 Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English ________________ Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats D-uppsats Övrig rapport ISBN _____________________________________________________
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ekonomistyrning balanced scorecard balanserat styrkort nyckeltal virkesflödesprocess

ISBN:

Date of Publication:01/01/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.