Details

Utdelningar och signaleffekter : En studie om sambandet mellan förändring i utdelningsnivå och förändring i börsvärde

by Boman, Lina; Häggqvist, Johan

Abstract (Summary)

Efter en tid av stabila utdelningsnivåer har ett flertal svenska börsnoterade bolag sänkt sina utdelningar under 2009. För att undersöka hur marknaden reagerar på en förändring i utdelningsnivå kan utdelningars signaleffekter studeras. Syftet med studien är att undersöka om det föreligger ett samband mellan ett företags utdelningsnivå och dess signaleffekter samt att undersöka eventuella skillnader i förändring av utdelningsnivå för räkenskapsåren 2007 och 2008. Vidare syftar vi även till att undersöka om annan information har en signaleffekt och därför studeras tre kontrollvariabler; räntabilitet på eget kapital, skuldsättningsgrad och kassaberedskap.Studien utgår från teorin om den effektiva marknaden och principal-agentteorin. En kvantitativ metod har använts för att inhämta data från 55 olika bolag från Stockholmsbörsens Large-cap och Mid-cap listor. För att undersöka sambandet mellan signaleffekter och utdelningar har multipla regressionsanalyser genomförts. Studien visar inte att ett samband föreligger mellan förändring i utdelningsnivå och signaleffekter för något av de studerande åren. Trots detta kan vi utifrån en sammanställning av de studerade bolagen konstatera att en förändring i utdelningsnivå har skett mellan 2007 och 2008. Det tyder på att det finns en stark tilltro till utdelningar som signalverktyg hos företagsledningar. Vad gäller studiens kontrollvariabler kan vi se att det föreligger ett samband mellan kassaberedskap och signaleffekter för 2007. För 2008 finns ett samband mellan räntabilitet på eget kapital och signaleffekter samt skuldsättningsgrad och signaleffekter.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:utdelningar signaleffekter dividends signaleffect business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.