Details

Eftervård, samverkan och helhetssyn inom missbrukarvården - ur professionellt yrkesverksammas perspektiv

by Gustafsson, Viktoria; Johansson, Annelie

Abstract (Summary)
Växjö universitet Institutionen för pedagogik Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbrukarvård, C- uppsats 10p Titel Engelsk titel Författare Handledare Eftervård, samverkan och helhetssyn inom missbrukarvården – ur professionellt yrkesverksammas perspektiv Post-treatment, co-operation and a comprehensive view in drug abuse care – in a professional perspective Annelie Johansson och Viktoria Gustafsson Marie Joelsdotter Hallbäck Datum Mars 2006 Antal sidor 39 Nyckelord Eftervård, samverkan, helhetssyn, helhetsperspektiv, eftervårdsinsatser, missbrukarvård Forskning inom missbrukarvården visar att eftervården har en avgörande betydelse för klienten i ett behandlingssammanhang. Studiens syfte var att belysa hur professionellt yrkesverksamma inom socialtjänsten och på behandlingshem såg på betydelsen av eftervård, samverkan och helhetssyn för ett positivt behandlingsresultat. Vi utgick från frågor kring vad intervjupersonerna ansåg som betydelsefulla eftervårdsinsatser samt samverkan och helhetssynens betydelse i eftervården. Vi använde oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervju med en hermeneutisk ansats. Resultatet visade enhälligt på att eftervårdsinsatserna var viktiga för att bibehålla ett positivt behandlingsresultat och att en tidig och långsiktig behandlingsplanering hade betydelse. Socialtjänsten såg boendet och sysselsättningen som de viktigaste bitarna i eftervården, men man pratade inte mycket om vårdinsatserna. Därutöver var samverkan och helhetssynen viktiga inslag för ett positivt eftervårdsarbete, men man var medveten om att det förekom brister. Utifrån dessa brister föreslår vi framtida studier kring nya arbetsformer när det gäller samverkan, samt matchningens betydelse i förändringsprocessen. Innehållsförteckning Inledning..........................................................................................................1 Bakgrund .........................................................................................................2 Socialtjänstens skyldigheter enligt socialtjänstlagen ......................................2 Eftervård.........................................................................................................2 Samverkan och helhetssyn i eftervårdsarbetet ..............................................3 Kontinuitet och helhet – viktiga inslag i en gynnsam eftervård ....................4 Historik ...........................................................................................................5 Mer öppenvård och allt mindre institutionsvård ...........................................5 En förskjutning av ansvar för att få behandling............................................6 Individanpassade lösningar .........................................................................6 Definition av eftervård, samverkan och helhetssyn ........................................7 Sammanfattning .............................................................................................7 Syfte och frågeställningar..............................................................................7 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................8
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:05/04/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.