Details

The role of trust in B2B electronic commerce :evidence from two e-marketplaces

by Kuttainen, Christer, PhD

Abstract (Summary)
Denna avhandling undersöker den påverkan som individrelaterat, organisationsrelaterat och institutionsrelaterat förtroende har när det gäller att etablera förtroende mellan köpare och säljare på publika e-handelsplatser. Individrelaterat förtroende syftar på förtroende mellan en köpare och säljare. Organisationsrelaterat förtroende är förtroende mellan organisationer, i detta fall främst det köpande eller säljande företaget och e-handelsplatsen. Institutionsrelaterat förtroende, slutligen, syftar på de strukturer som ehandelsplatsen kan implementera, till exempel övervakning av transaktioner. Studien fokuserar på förtroendets roll i en konstellation bestående av en köpare och en säljare. Detta inkluderar hur förtroende kan utvecklas, till exempel genom institutionella förtroendeskapande åtgärder. Detta är en viktig fråga eftersom förtroende generellt ses som en nödvändig ingrediens för en lyckad transaktion. Både publicerade forskningsresultat och praktisk erfarenhet stöder antagandet att förtroende är viktigt för att privatpersoner och företag ska anamma elektronisk handel. I denna studie avser e-handel användandet av publika e-handelsplatser, det vill säga e-handelsplatser öppna för företag att ansluta sig till. Jämfört med andra riskreducerande mekanismer som kontroll, till exempel via skriftliga avtal, anses förtroende vara ett mer effektivt sätt att få till stånd transaktioner mellan obekanta köpare och säljare på en e-handelsplats. Ur e-handelsplatsens perspektiv är ett tillräckligt stort antal transaktioner i sin tur önskvärda eftersom de leder till likviditet: en kritisk massa av medlemmar och/eller transaktioner som gör e-handelsplatsen ekonomiskt livsduglig. För att svara på undersökningens forskningsfrågor gjordes en studie av två publika e-handelsplatser. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder användes. En forskningsmodell togs fram, baserad på tidigare forskning om förtroende inom konsument- och företagsmarknaden. Forskningsmodellen speglar hur en e-handelsplats rykte och institutionella förtroende positivt påverkar förtroendet för e-handelsplatsen och förtroende inom köpar-säljarkonstellationen. Detta förtroende är i sin tur positivt korrelerat med nöjdhet, engagemang och intentionen att göra framtida affärer. Förtroende antas också vara negativt korrelerat med upplevd risk vad gäller transaktionen. Den föreslagna forskningsmodellen testades med data från en enkätundersökning med köpande och säljande företag anslutna till de två ehandelsplatserna. Generellt sett stöds modellen av insamlade data. Därför bidrar denna studie till tidigare forskning inom området genom att empiriskt bekräfta att förtroende för e-handelsplatsen är korrelerat med upplevd riskreduktion, nöjdhet med och engagemang för e-handelsplatsen. När det gäller förtroende i köpar-säljar-konstellationen är det positivt korrelerat med intentionen att köpa eller sälja i framtiden. Vidare så antyder resultatet att förtroende för e-handelsplatsen kännetecknas av kompetens, integritet och välvillighet. Detta innebär att köpare och säljare utvärderar förtroende gentemot e-handelsplatsen i termerna av dessa tre dimensioner, till skillnad från ett enda, övergripande förtroendebegrepp. Resultatet av studien indikerar också att trovärdighet och välvillighet är två nödvändiga ingredienser i förtroende mellan en köpare och säljare Studien visar också att förtroende mellan köpare och säljare kan stärkas främst genom de två processerna attribution och prediktion. När det gäller praktiska implikationer rekommenderas publika e-handelsplatser att fokusera på ökad transparens mellan köpare och säljare, det vill säga underlätta för företagen att samla information om potentiella köpare och säljare på e-handelsplatsen.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.