Details

Síntesi i reactivitat de derivats del triciclo[3.3.0.0/3,7]octà

by Ayats Rius, Carles

Abstract (Summary)
RESUM: Els compostos policíclics delevada simetria, a més del seu gran atractiu estètic i interès estructural, són substrats valuosos per a estudis mecanístics o bé com a intermedis en la síntesi de molècules orgàniques més complexes. Des de fa més de vint anys el grup dinvestigació del Prof. Pelayo Camps del Departament de Famacologia i Química Terapèutica de la Universitat de Barcelona treballa en la síntesi i en la reactivitat de compostos policíclics. Concretament, en la present Tesi Doctoral sha dut a terme lobtenció de l1,3,5,7-tetraiodotriciclo[3.3.0.0/3,7]octà, un derivat bisnoradamantànic polisubstituït en les posicions cap de pont, com a precursor del compost triciclo[3.3.0.0/3,7]octa-1(5),3(7)-diè, que contindria dos dobles enllaços altament piramidalitzats perpendiculars entre si, com a un intermedi sintètic per a la preparació de compostos policíclics més complexes. Malauradament, tots els intents duts a terme per a obtenir aquest intermedi tant inestable van resultar infructuosos, degut probablement a la formació dun enllaç intern a la molècula conduint a la formació dun derivat [2.2.1]propellànic contingut dins lesquelet de bisnoradamantà, extremadament reactiu, que conté dos àtoms de carboni amb geometria invertida. Per a verificar la formació daquest intermedi propellànic, es va dur a terme lobtenció del (±)-1,3-diiodotriciclo[3.3.0.0/3,7]octà, un derivat bisnoradamantànic 1,3-disubstituït en les posicions cap de pont, a partir del qual mitjançant reaccions amb diferents agents reductors sha generat l1,3-deshidrobisnoradamantà, un [2.2.1]propellà amb un pont metilènic entre les posicions 2 i 5, altament reactiu, que en les condicions de les reaccions realitzades evolucionaria cap a diversos productes, molts dels quals han estat aïllats i plenament caracteritzats. Els càlculs teòrics DFT realitzats suggereixen també la formació daquest intermedi. Parallelament, sha sintetitzat una petita collecció de derivats bisnoradamantànics enantiopurs di- i tetrasubstituïts en les posicions cap de pont utilitzat l(R)-N-fenilpantolactama, un auxiliar quiral desenvolupat en el nostre grup dinvestigació. Aquests compostos són els primers exemples descrits de bisnoradamantans quirals enantiopurs que tenen la seva quiralitat a la diferent substitució en les posicions cap de pont. La puresa enantiomèrica dels compostos obtinguts sha determinat utilitzat CG quiral/EM en alguns daquests compostos.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Camps García, Pelayo; Vázquez Cruz, Santiago

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:farmacologia i química terapèutica

ISBN:

Date of Publication:06/08/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.